Dom zdravlja Livno raspisao natječaj za prijem tri doktora medicine

DOM ZDRAVLJA LIVNO   Broj: 01/1-128 / 3 -20    Dana: 07.02.2020. godine

Ravnateljica Doma zdravlja Livno raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prijam djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Dom zdravlja Livno

Na osnovu ukazane potrebe za popunjavanjem upražnjenih radnih mjesta objavljuje se javni natječaj za sljedeće radno mjesto:

 1. Doktor medicine u službi Hitne medicinske pomoći sa prometnom službom – sa završenim medicinskim fakultetom i položenim stručnim ispitom – tri (3) izvršitelja

Izabranim kandidatim ponuditi će se zaključivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme uz ugovaranje probnog rada od 3 mjeseca.

Opis poslova: obavljanje poslova doktora medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Opći uvjeti:

 • stariji od 18 godina
 • državljanstvo BiH
 • opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta doktor medicine

Posebni uvjeti:

 • Završen medicinski fakultet, VSS specijalist urgentne medicine ili doktor medicine s nekom drugom specijalizacijom ili doktor medicine bez specijalizacije
 • Položen stručni ispit
 • Licenca ili dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje ili obnovu licence kod nadležne komore

Ostale reference/kriteriji koje će se bodovati prilikom odlučivanja o izboru kandidata su sljedeći:

 • Radno iskustvo na poslovima dr. medicine nakon položenog stručnog ispita…….1 bod

(radno iskustvo na Hitnoj medicinskoj pomoći bodovat će se dodatno sa +1 bodom)

 • Poznavanje rada na računalu i osnovnih programa…………………………1 bod
 • Položen vozački ispit B kategorije……………………………………………………….1 bod
 • Intervju ( provjera stručnog znanja) …………………………………………………..1-5 bodova

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete biti će pozvani na intervju telefonski ili putem e – mail-a.

Ukoliko kandidati budu imali jednak broj bodova nakon bodovanja uvjeta, referenci i bodova sa intervjua, prednost imaju osobe  ratni vojni invalidi i članovi njihovih obitelji, članovi obitelji poginulih, umrlih, nestalih i razvojačenih branitelja, te osoba zaslužnih u Domovinskom ratu (nositelja ratnih odlikovanja), koje imaju prebivalište na području Hercegbosanske županije i koji su sudjelovali u obrani Hercegbosanske županije (sukladno članku 27. Zakona o dopunskim pravima branitelja “Narodne Novine Hercegbosanske županije” broj: 11/06).

Uz prijavu s kratkim životopisom, kontakt podatcima (adresa, broj telefona, e-mail) koju su obvezni vlastoručno potpisati, kandidati će dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list)
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Uvjerenje o prebivalištu (CIPS)
 • Ovjerenu presliku diplome
 • Ovjerenu presliku uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu (ukoliko kandidat ima specijalizaciju)
 • Ovjerenu presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • Ovjerenu presliku licence nadležne komore ili potvrdu komore da je podnesen zahtjev za izdavanje ili obnovu licence

Pored obavezno traženih dokumenata kandidati mogu dostaviti dokaze za bodovanje ostalih referenci kao i davanja prednosti pri zapošljavanju:

Dokaz o radnom iskustvu na poslovima doktora medicine nakon položenog stručnog ispita-poželjno radno iskustvo na Hitnoj medicinskoj pomoći (uvjerenje, potvrda ili neki drugi dokaz)

 • Poznavanje rada na računalu i osnovnih programa( uvjerenje, potvrda ili neki drugi dokaz)
 • Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije- ovjerena preslika važeće vozačke dozvole ili potvrda iz nadležnog MUP-a ukoliko je vozačka dozvola u postupku izdavanja
 • Dokaz o statusu da se radi o osobi iz članka 1. ,2., 3. Zakona o o dopunskim pravima    branitelja “Narodne Novine Hercegbosanske županije” broj: 11/06)

Dokumenti koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene preslike.

Napomena: izabrani kandidat je obvezan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Javnog natječaja u dnevnim novinama “Dnevnom listu”. Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči i web stranici poslodavca. Prijave se dostavljaju neposredno na protokol poslodavca ili putem pošte preporučeno u zatvorenoj koverti na adresu:

DOM ZDRAVLJA LIVNO, Svetog Ive 2, 80101 Livno, BiHSa naznakom “Prijava za javni natječaj za prijem djelatnika– ne otvaraj”

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu dobiti pozivom na broj 034/200-341 ili u Upravi Doma zdravlja Livno- Služba za opće, pravne i kadrovske poslove. 

Ravnateljica: dr.Ljiljana Mladina spec.ob.med.

Komentari

Be the first to comment

Leave a Reply