GRAD LIVNO: Javni oglas za izbor upravitelja zgrada

Grad Livno putem Povjerenstva za provedbu postupka izbora upravitelja stambenih zgrada na području Grada Livna, raspisuje javni oglas za za izbor upravitelja stambenih zgrada na području Grada Livna za razdoblje 1.7.2019.g. – 1.7.2023. Javni oglas ostaje otvoren zaključno sa 30.5.2019. Sve informacije vezane sa javni oglas kandidati mogu dobiti u Službi za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Grada Livna, svakog radnog dana od 09,00 do 12,00 sati. Kompletan tekst natječaja:

Temeljem članka 12. Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova upravitelja, broj: 01-02-2484/18 od 10.10.2018. godine, Grad Livno putem Povjerenstva za provedbu postupka izbora upravitelja stambenih zgrada na području Grada Livna, raspisuje:

      JAVNI OGLAS

za izbor upravitelja stambenih zgrada na području Grada Livna za razdoblje 01.07.2019.g. – 01.07.2023.g.

 1. OPĆI UVJETI

Za dobivanje odobrenja za vršenje poslova upravitelja, odnosno za posjedovanje potrebnog rješenja, upravitelj mora ispunjavati sljedeće opće uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za obavljanje poslova upravitelja:

 1. Da je pravna osoba, prema, klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 („Službeni glasnik BiH“, broj 47/10), registrirana kod nadležnog suda za obavljanje jedne od slijedećih djelatnosti: i to:

– 41.20 gradnja stambenih i nestambenih zgrada,

– 68.32 upravljanje nekretninama uz naknadu ili na temelju ugovora,

– 69.20 računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti, porezno savjetovanje,

– 70.22 savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem,

– 71.11 arhitektonske djelatnosti i

– 71.12 inženjerijske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje.

 1. Da je fizičko osoba – obrtnik registrirana kod nadležnog tijela uprave za obavljanje jedne od slijedećih djelatnosti:

–  gradnja stambenih i nestambenih zgrada,

–  upravljanje nekretninama uz naknadu ili na osnovu ugovora,

–  računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti, porezno savjetovanje,

–  savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem,

–  arhitektonske djelatnosti,

–  inženjerijske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje,

–  pomoćne djelatnosti upravljanja zgradama,

–  da ima najmanje SSS-III stupanj stručne spreme – tehničke struke

 1. POSEBNI UVJETI

Za dobivanje odobrenja za vršenje poslova upravitelja, odnosno za posjedovanje potrebnog rješenja, upravitelj mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za obavljanje poslova upravitelja:

 1. Posebni uvjeti koje mora ispunjavati pravna osoba
 2. a) da u bilanci stanja i uspjeha za prethodnu godinu nema iskazan gubitak iznad visine kapitala,
 1. b) da posjeduje softverski program za upravljanje zajedničkim dijelovima zgrade, koji osigurava provedbu obaveza utvrđenih Zakonom o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada Hercegbosanke županije (u daljem tekstu: Zakon) i podzakonskih akata donesenih na temelju Zakona.
 1. c) da je vlasnik ili da ima zaključen ugovor o zakupu poslovnog prostora u kome obavlja djelatnost upravitelja
 1. d) da je vlasnik opreme (računalo, telefon i motorno vozilo),
 2. e) da ima minimalan broj zaposlenog tehničkog osoblja u skladu sa Uredbom o uvjetima koje poduzeće, odnosno druga pravna osoba dužna ispunjavati u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrirane djelatnosti („Službene novine Federacije BiH broj:15/98“) i drugim propisima iz oblasti zapošljavanja i to:

– stalno zaposleno tehničko osoblje ili

– osoblje zaposleno na temelju ugovora o radu za potrebne faze radova.

 1. f) da nije u kaznenom postupku osuđen pravomoćnom presudom za kazneno djelo u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini,
 1. g) da nije predmet stečajnog postupka, postupka likvidacije i da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini,
 1. h) da je ispunio obaveze plaćanja direktnih i indirektnih poreza, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini,
 2. i) da nijedan zaposlenik upravitelja nije izabrani predstavnik etažnih vlasnika.
 3. Posebni uvjeti koje mora ispunjavati fizička osoba – obrtnik
 4. a) da u godišnjoj prijavi prihoda i rashoda za djelatnost nije iskazan gubitak,
 5. b) da posjeduje softverski program za upravljanje zajedničkim dijelovima zgrade, koji osigurava provedbu obaveza utvrđenih Zakonom  i podzakonskih akata donesenih na temelju Zakona.
 1. c) da je vlasnik stana/poslovnog prostora ili da ima zaključen ugovor o zakupu stana ili poslovnog prostora u kome obavlja registriranu djelatnost,
 1. d) da je vlasnik opreme (računalo i telefon),
 2. e) da ima zaključen ugovor o djelu ili ugovor o poslovnoj suradnji sa diplomiranim inženjerom građevinske ili arhitektonske struke sa položenim stručnim ispitom, diplomiranim pravnikom,diplomiranim ekonomistom, diplomiranim inženjerom elektrotehnike i diplomiranim inženjerom strojarstva, ukoliko sama fizička osoba-obrtnik nije te struke,
 1. f) da za radove koje ne može obavljati sam upravitelj ili osoba sa kojim ima zaključen ugovor o djelu ili ugovor o poslovnoj suradnji, ima potpisane ugovore sa podizvođačem koji je registriran za obavljanje te djelatnosti i ima zaposlene kvalificirane izvršitelje.
 2. g) da je ispunio obaveze plaćanja direktnih i indirektnih poreza, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini,
 • DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE

Osobe  koje se prijavljuju na javni oglas dužne su,  uz pisanu prijavu priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena preslika):

 1. rješenje o registraciji (ne starije od 3 mjeseca),
 2. obavijest o razvrstavanju djelatnosti prema važećoj klasifikaciji djelatnosti, ukoliko je kandidat fizička osoba (ne starije od 3 mjeseca),
 1. uvjerenje o poreznoj registraciji,
 2. uvjerenje o registraciji u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza,
 3. ovjerena izjava da posjeduje softverski program za upravljanje zajedničkim dijelovima zgrade
 1. dokaz o broju uposlenih radnika (matična evidencija aktivnih osiguranika), za pravne osobe
 2. dokaz o zaključenim ugovorima o djelu ili poslovnoj suradnji (za fizičke osobe)
 3. bilanca stanja i uspjeha za prethodnu godinu
 4. uvjerenje o izmirenju javnih prihoda po osnovu direktnih poreza (ne starije od 1 mjeseca),
 5. uvjerenje o izmirenju javnih prihoda po osnovu indirektnih poreza (ne starije od 1 mjeseca)
 1. uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut stečajni ili likvidacijski postupak,
 2. potvrda poslovnih banaka kod kojih kandidat ima otvorene transakcijske račune, da isti nisu bili blokirani od dana otvaranja računa pa do dana objavljivanja javnog oglasa,
 1. uvjerenje/potvrda nadležnog organa da se u odnosu na kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
 2. dokaz o vlasništvu ili zakupu prostora u kome se obavlja registriranu djelatnost

Prijave na javni oglas sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se  zatvorenoj koverti putem prijamnog ureda Grada Livna (šalter sala) ili preporučeno poštom na adresu:

Grad Livno, Gradonačelnik, Povjerenstvo za provedbu postupka izbora upravitelja stambenih zgrada, Trg branitelja Livna 1, Livno s naznakom „Prijava na natječaj broj: 02-05-192/19 -NE OTVARAJ“

Javni oglas ostaje otvoren zaključno sa 30.05.2019.g. ,a objaviti će se na oglasnoj ploči i web stranici Grada Livna, lokalnim medijima i Večernjem listu – izdanje za BiH. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati i iste će biti odbačene. O rezultatima javnog oglasa prijavljeni kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana zatvaranja istoga. Sve Informacije vezane sa javni oglas kandidati mogu dobiti u Službi za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Grada Livna, svakog radnog dana od 09,00 do 12,00 sati.

Broj: 02-05-192/19                                                                 Predsjednik Povjerenstva

Livno, 06.05.2019.g,                                                                    Boženko Mamuza

 

Komentari

Be the first to comment

Leave a Reply