ISTRAGE: Podnijeta Kaznena prijava protiv Rukovodstva SIPA-e, zbog organiziranog kriminala!

SARAJEVO – Iako je u Zakonu o SIPA-i po članu 3. stav 3. Zakona o SIPA-i propisano, da SIPA izvršava naloge isključivo Glavnog tužitelja BiH, odnosno Tužiteljstva BiH i Suda BiH u odnosu na član 12. istog Zakona o SIPA-i, gdje su decidno navedeni zadaci Kriminalističko-istražnog odjela SIPA-e, i to, da radi na otkrivanju i istrazi krivičnih djela iz nadležnosti Suda BiH, pronalaženju i hapšenju počinitelja tih krivičnih djela i njihovom dovođenju Tužitelju Tužiteljstva BiH, pod nadzorom, smjernicama i nalozima Tužitelja u skladu sa zakonom o krivičnom postupku;

Obrana Josipa Šimića-Đinđića po Naredbi o provođenju istrage Tužiteljstva BiH, broj: T20 0 KTK 0015919 18, podnijela je dopunu Kaznene prijave od 14.05.2018. godine, a podnijeta prijava 18. 02. 2019. godine protiv Đure Kneževića, zamjenika Direktora SIPA-e, Gogić Jasmina, načelnika Odjela za unutarnju kontrolu, Vahidina Šahinpašića, načelnika Kriminalističko-istražnog odjela SIPA-e i drugih, zbog osnovane sumnje, da su počinili kazneno djelo „Organizovani kriminal“ iz članka 250. KZ BiH u vezi sa kaznenim djelom „Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja“ iz člana 220. KZ BiH, krivično djelo „Ometanja rada pravosuđa“ iz člana 241. KZ BiH i druga kaznena djela.

ŠTO SU:

Počev od dana 05. 09. 2017. godine do polovine studenog/novembra 2017. godine, zajedno sa ranije prijavljenim i osumnjičenim Vahidinom Šahinpašićem, načelnikom KIO SIPA-e, Pericom Stanićem, direktorom SIPA-e i drugima, postupajući suprotno principu zakonitosti, suprotno odredbama Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, suprotno smjernicama Tužitelja Tužiteljstva BiH, zloupotrebljavajući svoj službeni položaj ili ovlaštenja, ne izvršivši i prekoračivši granice svoga ovlaštenja, kontinuirano odbijali, da izvrše Naredbu Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, a kojom predmetnom Naredbom je Državnoj agenciji za istrage i zaštitu dana 06. 09. 2017. godine, bilo naređeno (zabranjeno), da obustave svako daljnje postupanje po aktima Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo u odnosu na istragu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, broj: T09 0 KT 0116640 17, a koje radnje su bile predmet i istrage Tužilaštva Bosne i Hercegovine, broj: T20 0 KT 0014645 17, i znajući i svjesni, da u smislu člana 3. stav 3. Zakona o SIPA-i i člana 12. istog Zakona, a koje odredbe propisuju, da SIPA izvršava naloge Glavnog tužioca BiH, odnosno Tužilaštva BiH i Suda BiH, postupiti po predmetnoj Naredbi Tužilaštva BiH su morali, nisu postupili, sa ciljem i namjerom, da nanesu štetu Josipu Šimiću-Đinđiću, svojim djelovanjem doprinesu ometanju rada pravosuđa i istrazi, koju je sprovodilo Tužilaštvo BiH, naštete ugledu Državne agencije za istrage i zaštitu, a sebi pribave korist.

OBRAZLOŽENJE PRIJAVE:

Iz dopisa SIPA-e, broj: citiram: „PREDMET: Informacija i inicijativa za rješavanje spornih pitanja u pogledu nadležnosti, dostavljamo.-„, broj: 1-16-04-04-1-462-7/17 od 07. 09. 2017. godine, proizlazi slijedeće:

„Pozivajući se na odredbe člana 35. stav 2. tačka a), d) i e) i člana 36. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine izdalo je Naredbu Agenciji dana 06. 09. 2017. godine, da je ista dužna postupati samo po naredbama Tužiteljstva BiH i drugim aktima Tužiteljstva BiH u vezi sa ovim predmetom, (o.p. zbog kojeg je lišen slobode Josip Šimić po Naredbi Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo u odnosu na sporni akt SIPA-e i stvarno prisluškivanje Tadićeve u Jukićeve), te da je Agencija dužna obustaviti postupanje po bilo kojim aktima bilo kojeg tužiteljstva u Bosni i Hercegovini, koji se odnose na navedene događaje ili su u vezi sa navedenim događajima, uključujući i obustavu postupanja po aktima Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo ili nekog drugog suda osim Suda Bosne i Hercegovine, a koji su vezani za navedeni predmet Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo.

Osim navedenog, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine naređuje Agenciji da sve aktivnosti i radnje u vezi sa naprijed navedenim trenutno i u buduće obavlja po izričitim naredbama Tužilaštva Bosne i Hercegovine i da sve radnje koje su u toku, a što uključuje bilo koju istražnu radnju i druge radnje poduzima uz suglasnost i po naredbi Tužilaštva Bosne i Hercegovine, te da o svim do sada poduzetim radnjama po naredbama bilo kojeg tužilaštva ili suda u predmetima koji se odnose na navedene događaje ili su u vezi sa navedenim događajima, odmah dostavi informaciju Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, s dokazima, predmetima, dokumentima ili osobama, a radi odluke Tužilaštva Bosne i Hercegovine o daljnjem postupanju u vezi s istima.

U vezi s navedenom situacijom, važno je da vas informiramo da je Agencija odmah po saznanju o predmetnom djelu obavijetila Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, o čemu je dostavila informaciju Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo dana 30. 08. 2017. godine, obzirom, da se radilo o krivičnom djelu propisano Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine, a o čemu je obavijestila i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dana 31. 08. 2017. godine. Agencija je zatim postupala po naredbama i zahtjevima Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i po naredbama Opštinskog suda Sarajevo, a o čemu su sačinjeni i dostavljeni izvještaji o postupanjima, odnosno realizaciji predmetnih naredbi, zajedno sa privremeno oduzetim predmetima i drugim dokazima koji su prikupljeni.

Dana 06. 09. 2017. godine postupajući po naredbama Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i Opštinskog suda Sarajevo, policijski službenici Agencije lišili su slobode jedno lice (Josipa Šimića – Đinđića) koje je nakon kriminalističke obrade u prostorijama Agencije predato na nadležno postupanje Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.

Obzirom na naprijed navedeno, a posebno uzimajući u obzir činjenicu da je predmetna naredba Tužilaštva Bosne i Hercegovine zaprimljena 06. 09. 2017. godine, nakon što su policijski službenici Agencije već postupili po naredbama Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i Opštinskog suda Sarajevo, odnosno da su navedeni izvještaji sa prilozima, kao i navedeno lice (Josip Šimić – Đinđić) već bili dostavljeni i predati navedenim pravosudnim organima, Agencija objektivno nije bila u mogućnosti postupiti u cijelosti po Naredbi Tužilaštva Bosne i Hercegovine, u dijelu dostavljanja i predaje prikupljenih dokaza, predmeta, dokumenata (originalnih) i osobe (tj. Josipa Šimića – Đinđića).

Kao što je naglašeno isti su dostavljeni Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo i Opštinskom sudu Sarajevo prije zaprimanja Naredbe Tužilaštva Bosne i Hercegovine. O navedenom postupanju Agencija je obavijestila Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, kojima je predloženo da se sa naredbom u tom dijelu obrate navedenim pravosudnim institucijama, kojima su dostavljeni i predati navedeni izvještaji, predmeti, dokumenti i osoba lišena slobode. Agencija je dostavila Tužilaštvu Bosne i Hercegovine dokumentaciju (kopije) u ovom predmetu sa kojim je raspolagala.

Kao što je primjetno iz naprijed navedenog, ovdje se radi o pitanju nadležnosti i međusobnim odnosima pravosudnih institucija, koje se u velikoj mjeri pokušavaju riješavati na teret Agencije, čime Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zabranjuje Agenciji dalje postupanje u ovom predmetu po naredbama drugih tužilaštava, pa i po naredbama sudova, što je posebno upitno, obzirom da odluku suda ne može suspendovati tužilac svojom naredbom. Naglašavamo da istraga u ovome predmetu nije završena i da je ovom naredbom Tužilaštva Bosne i Hercegovine prekinuta, odnosno onemogućeno je daljnje postupanje Agencije u istrazi“ – navodi i zaključuje Perica Stanić!

Naime, iz pratećih spisa i akata SIPA-e, a koji akti se nalaze u krivičnom predmetu, broj: T09 0 KT 0116640 17, i T20 0 KTK 0015919 18, proizlazi, da SIPA nije postupila po predmetnoj gore citiranoj Naredbi Tužilaštva BiH, te da su policijski službenici SIPA-e, zloupotrebljavajući svoj službeni položaj na način, da nisu postupili po predmetnoj Naredbi, iako su u smislu člana 3. stav 3. Zakona o SIPA-i po navedenoj Naredbi postupiti morali, nisu postupili, iako je Direktor SIPA-e Perica Stanić, a što proizlazi iz prethodno navedenog označio, da „istraga u ovome predmetu nije završena i da je ovom naredbom Tužilaštva Bosne i Hercegovine prekinuta, odnosno onemogućeno je dalje postupanje Agencije u istrazi“,dok su prijavljeni Đuro Knežević, zamjenik Direktora SIPA-e, Vahidin Šahinpašić, načelnik KIO SIPA-e i dr.,, osobno nastavili postupati i neke akte SIPA-e potpisivali i Kantonalnom tužilaštvu KS pozivom na broj predmeta: T09 0 KT 0116640 17, dostavljali, iako navedene akte potpisivati, zbog interdiktne Naredbe Tužiteljstva BiH nisu mogli, niti je nadalje po aktima Tužilaštva Kantona Sarajevo postupati SIPA mogla, obzirom, da je SIPA-i počev od 06. 09. 2017. godine pa nadalje, postupanje po aktima Kantonalnog tužilaštva Sarajevo zabranjeno bilo, dok iz pratećih spisa proizlazi, da mnogi akti SIPA-e dostavljeni Tužilaštvu Kantona Sarajevo datiraju nakon datuma 06. 09. 2017. godine, pa sve do novembra 2017. godine.

S tim u vezi i pored činjenice, što je predmetnom Naredbom Tužiteljstva Bosne i Hercegovine od 06.09.2017. godine, SIPA-i bilo naređeno, da lice Josipa Šimića predaju u prostorije Tužiteljstva BiH, a ne u prostorije Tužiteljstva KS, i pored činjenice što nisu izvršili ni taj dio predmetne naredbe, SIPA je i dalje po tajno „vi clam praecario“ nastavila da postupa po aktima Tužiteljstva Kantona Sarajevo u vezi sa navedenim predmetom, iako im je predmetnom Naredbom Tužiteljstva BiH to zabranjeno bilo, te da je u svezi navedenim dužna izričito postupati po Naredbama Tužiteljstva BiH i Suda BiH, uključujući svaku daljnju obustavu postupanja po aktima Kantonalnog tužiteljstva Sarajevo, a dok upravo iz akta Perice Stanića proizlazi: „naglašavamo da istraga u ovome predmetu nije završena i da je ovom naredbom Tužilaštva Bosne i Hercegovine prekinuta, odnosno onemogućeno je dalje postupanje Agencije u istrazi“ (o.p. po naredbama Tužilaštva Kantona Sarajevo)! Pa ostaje nejasno, kako je moguće, da upravo SIPA nastavi i dalje postupati i unatoč Naredbi Tužiteljstva BiH i Odluci Direktora SIPA-e, da je, zbog predmetne Naredbe Tužiteljstva BiH „onemogućeno postupanje Agencije“ po naredbama Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Bitno je napomenuti, da iz Službene zabilješke SIPA-e, broj: 16-04/2-738/17 od 05. 09. 2017. godine sačinjena u SIPA-i, na okolnosti postupanja po Naredbi Tužilaštva KS broj: T09 0 KT 0116640 17 od 05. 09. 2017. godine. Iz iste Službene zabilješke proizlazi, da je održan sastanak u prostorijama Tužilaštva BiH ostvaren sa glavnom tužiteljicom BiH Gordanom Tadić, postupajućim tužiocem Ćazimom Hasanspahićem i pripadnicima SIPA-e. Nadalje proizlazi, da je glavnoj tužiteljici BiH Gordani Tadić prezentiran zahtjev Tužilaštva KS, gdje je naloženo izuzimanje potvrde o prijemu dokumenta, te da je Glavna tužiteljica BiH Gordana Tadić odbila udovoljiti predmetnom zahtjevu Tužilaštva KS, jer ga smatra neosnovanim, a naročito iz razloga što je istoga dana Tužilaštvo BiH uputilo Zahtjev Tužilaštvu KS za izuzimanje kompletnog predmeta radi daljeg postupanja. Nadalje proizlazi, da je Glavna tužiteljica BiH Gordana Tadić na tome sastanku priopćila pripadnicima SIPA-e, da je razgovarala o predmetnom slučaju sa Direktorom Agencije Pericom Stanićem, te da je načelno dogovoreno, da bi u navedenom slučaju trebalo postupati Tužilaštvo BiH. Također iz iste zabilješke proizalzi, da je Tadićeva priopćila pripadnicima SIPA-e, da razmotre osnovanost postupanja Agencije u tom slučaju.

Stoga ostaju nejasni i konfuzni i nelogični navodi Perice Stanića od 07. 09. 2017., da je Agencija nakon toga prije 05.09.2017. godine kasnije postupala po Naredbama Tužiteljstva KS, iako je prije 05.09.2017. godine načelno između Perice Stanića, kao Direktora SIPA-e i Gordane Tadić, kao Glavne tužiteljice BiH, dogovoreno i usuglašeno, da u konkretnom treba postupati Tužiteljstvo BiH.

Direktor SIPA-e Perica Stanić, Zamjenik Direktora SIPA-e Đuro Knežević, Vahidin Šahinpašić, načelnik KIO SIPA-e i dr., odgovorani su kao službene i ovlaštene osobe u SIPA-i za nesprovođenje predmetne Naredbe Tužilaštva BiH.

Podsjećanja radi, zbog prethodno gore opisanoga, Šimić je već podnio Kaznenu prijavu Tužiteljstvu BiH 14. 05. 2018. godine, ali kada se iz pratećih spisa uvidjelo, da je osim ranije prijavljenih Perice Stanića, Vahidina Šahinpašića, Dalide Burzić, Nevene Aličehajić i dr., i druga lica sudjelovala u neizvršavanju Naredbe Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, valjalo je podnijeti prijavu i protiv drugih lica, a sve u smislu člana 230. KZ BiH „Obaveze prijavljivanja krivičnog djela i učinitelja“!

Posebno je u prijavi naglašena odgovornost kantonalne tužiteljice KS Nevene Aličehajić, koja je i pored činjenice, što je bila upoznata, da je SIPA-i predmetnom Naredbom Tužiteljstva BiH, zabranjeno bilo postupanje po aktima Tužiteljstva KS, nastavila da izdaje naloge i upute, potičući na taj način pripadnike SIPA-e, na izvršenje kaznenih djela.

https://www.dnevno.ba

Komentari

Be the first to comment

Leave a Reply