J A V N I O G L A S za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa

8. listopada 2016., 19:53
Share Button
Viši samostalni referent za unutarnju kontrolu i reviziju

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije | Državna služba

Rok trajanja:13.10.2016

Stupanj stručnog obrazovanja:Viša stručna sprema

Broj izvršitelja: 1

Kategorija:Ekonomija, financije i računovodstvo

Mjesto rada:Livno

Vrsta radnog odnosa: Određeno/neodređeno

Detaljno o natječaju:

Dnevni list, 06.10.2016.

Na temelju članaka 88. i 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 1/14. i 5/16), Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije objavljuje

 

J A V N I    O G L A S

za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika

u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa

 

 

 • VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA UNUTARNJU KONTROLU I REVIZIJU – 1 izvršitelj

 

Opis poslova: 

 • pripremanje i analize podataka i dokumenata koji su potrebni za izradu proračuna Ministarstva,
 • formalna i računska kontrola obrazaca i popratne dokumentacije u prilogu, te unos podataka iz zahtjeva u sustav FIMS i ispis narudžbenica,
 • kontrolira isplate po nalozima za službena putovanja i isplate naknada koje nemaju karakter plaća,
 • vršenje zaključnih knjiženja i izrada godišnjeg obračuna plaća
 • računska obrada, kontiranje i knjiženje situacija po ugovorima i knjiženje ostalih· financijskih dokumenata,
 • obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu ministra i šefa Odjela za računovodstveno – financijske poslove,
 • za svoj rad odgovoran je šefu Odjela za računovodstveno – financijske poslove.

 

Opći uvjeti koje kandidat mora ispunjavati:

– da je državljanin Bosne i Hercegovine,

– da je punoljetan,

– da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

– da ima vrstu i stupanj školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu tijela državne službe,

– da u posljednje dvije godine do dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji odnosno u Bosni i Hercegovini,

– da nije obuhvaćen odredbom članka IX. 1 Ustava Bosne i Hercegovine;

– da mu nije pravomoćnom sudskom presudom izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poslova namještenika, odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave na javni oglas;

– da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije osuđen za kaznena djela za koja je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za kaznena djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.

 

Posebni uvjeti koje kandidat mora ispunjavati: 

 • Viša školska sprema ekonomskog smjera, VŠS/VI... stupanj
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u struci
 • položen ispit općeg znanja ili stručni upravni ispit
 • obvezno poznavanje rada na računaru.

 

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti original ili ovjerene preslike sljedećih dokumenata:

– uvjerenje o državljanstvu ili kopija CIPS-ove osobne iskaznice (ne starije od šest mjeseci),

– uvjerenje iz matične knjige rođenih,

– dokaz o stručnoj spremi,

– ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno u Bosni i Hercegovini,

– ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

– ovjerena izjava kandidata da mu nije pravomoćnom sudskom presudom izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poslova namještenika, odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave na javni oglas;

– ovjerena izjava da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, niti je osuđen za kaznena djela za koja je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za kaznena djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

– uvjerenje o radnom stažu;

– dokaz o poznavanju rada na računalu.

Napomena: izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kada rješenje o izboru postane konačno.

Osoba se prima na radno mjesto viši samostalni referent za unutarnju kontrolu i reviziju na neodređeno vrijeme.

Rok za podnošenje prijava na javni oglas je 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja u dnevnom tisku.

Prijave s potrebnim dokumentima dostaviti osobno ili poštom preporučeno na adresu:

 

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije

Stjepana II. Kotromanića bb

80 101  L i v n o

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Mostar, 06.10.2016.

Share Button

Komentari

JOŠ IZ KATEGORIJE Natječaji


...