Javni poziv braniteljskim udrugama u Livnu za prijavu projekata

Gradonačelnik Grada Livna objavljuje javni poziv za potporu projektima braniteljskih udruga u 2019. godini. Pozivaju se braniteljske udruge za prijavu projekata, koji će se financirati/sufinancirati iz Proračuna Grada Livna za 2019. godinu, ekonomski kod 614311, „Potpore projektima udruga proisteklih iz Domovinskog rata“. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju braniteljske udruge proistekle iz Domovinskog rata HVO-a, koje su registrirane i djeluju na području grada Livna. Izuzetno, pravo sudjelovanja imaju udruge koje imaju sjedište izvan grada Livna, ako su njihovi predloženi projekti od interesa za braniteljsku populaciju s područja grada Livna, što će se cijeniti u svakom pojedinačnom slučaju. Svi detalji javnog poziva su u privitku.

BOSNA I HERCEGOVINA, FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINA, HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA, GRAD LIVNO, GRADONAČELNIK

Broj: 02-05-_______/19        Livno, 05.03.2019. godine

Na temelju članka 38. stavka 1. točke 2. i 6. Statuta Općine Livno („Službeni glasnik Općine Livno“, br.5/08), te članka 5. Odluke o kriterijima mjerilima i postupku za dodjelu sredstava za sufinanciranje braniteljskih udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO s područja Općine Livno („Službeni glasnik Općine Livno“, br. 6/13), a u svezi s člankom 23. i 24. Privremene Statutarne odluke Grada Livna, Gradonačelnik Grada Livna o b j a v l j u j e

               J A V N I    P O Z I V

za potporu projektima braniteljskih udruga u 2019. godini

I  Predmet poziva

Pozivaju se braniteljske udruge za prijavu projekata, koji će se financirati/sufinancirati iz Proračuna Grada Livna za 2019. godinu, ekonomski kod 614311, „Potpore projektima udruga proisteklih iz Domovinskog rata“.

II  Uvjeti za sudjelovanje na javnom pozivu

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju braniteljske udruge proistekle iz Domovinskog rata HVO-a, koje su registrirane i djeluju na području grada Livna. Izuzetno, pravo sudjelovanja imaju udruge koje imaju sjedište izvan grada Livna, ako su njihovi predloženi projekti od interesa za braniteljsku populaciju sa područja grada Livna, što će se cijeniti u svakom pojedinačnom slučaju.

III  Projektne ideje

Financijska potpora namijenjena je za sufinanciranje udruga čiji se programi/ projekti  odnose na:

 • zaštitu i promicanje digniteta Domovinskog rata,
 • podršku braniteljima,
 • smanjenje nezaposlenosti i socijalna prava,
 • zaštitu i promicanje ljudskih prava,
 • borbi protiv poroka i sprečavanju nasilja,
 • edukaciji branitelja
 • provođenje pomoći i samopomoći, poticanje integracije branitelja i članova njihovih obitelji u društvo.

Prijedlozi projekata trebaju sadržavati projektne aktivnosti, ciljne skupine, dinamiku realizacije (početak, trajanje i faze realizacije), financijsku konstrukciju projekta, te opis o izvodljivosti i održivosti projekta. 

IV  Sadržaj potrebne dokumentacije

Uz popunjen prijavni obrazac potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

 • rješenje o upisu u registar pravnih osoba kod nadležnog organa,
 • potvrda o poreznoj registraciji – identifikacijski broj,
 • preslika ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa i broj,
 • bilancu stanja i uspjeha za prethodnu godinu,
 • financijsko izvješće o utrošku proračunskih sredstava za prethodnu proračunsku godinu (samo korisnici),
 • potvrdu o izmirenim poreznim obvezama za prethodnu godinu,
 • detaljan opis projekta (za podnositelje koji planiraju projekte udruge),
 • kratak prikaz realiziranih projekata u prethodnoj godini,
 • financijski plan uključujući i visinu sredstava koja su osigurana iz vlastitih ili drugih izvora, uz priložen dokaz,
 • izvješće sa računima, ugovorima i drugim dokazima o utrošku sredstava dobivenih od Grada Livna u prethodnoj godini.

Dokumentacija se podnosi u originalu ili ovjerenoj kopiji.

V   Vrednovanje projekata

Vrednovanje i rangiranje projekata pristiglih na javni poziv obavit će posebno povjerenstvo koje imenuje Gradonačelnik. Povjerenstvo razmatra prijave prema redoslijedu podnošenja, cijeni ispunjenost uvjeta, te izvješće o ocjeni i mišljenju dostavlja Gradonačelniku  koji odlučuje o korisnicima proračunskih sredstava za potporu projektima udruga.

VI   Mjesto, način i rok za podnošenja prijava

Prijave na javni poziv podnose se na prijavnom obrascu koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima grada Livna, ili na web stranici www.livno.baPrijave sa dokumentacijom se dostavljaju osobno ili putem pošte preporučeno u zatvorenoj kuverti na adresu:

GRAD LIVNO

GRADONAČELNIK

Povjerenstvo za ocjenu i izbor projekata braniteljskih udruga

SA NAZNAKOM: „Prijava na Javni poziv za potporu projektima braniteljskih udruga

NE OTVARATI“

Rok za dostavu prijava s dokumentacijom je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj ploči Grada Livna. Javni poziv objavit će se u sredstvima informiranja i na službenoj web stranici Grada Livna. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u  razmatranje.

Korisnici sredstava potpora obavezni su u roku od 30 dana po utrošku sredstava dostaviti Gradonačelniku, putem Službe za branitelje, civilnu zaštitu i mjesne zajednice izvješće s dokumentacijom o namjenskom utrošku sredstava, a za sredstva koja nisu utrošena ili su djelomično utrošena u proračunskoj godini  dostaviti izvješće najkasnije do 31.03.2019. godine. U protivnom neće imati pravo na dodjelu sredstava u narednoj fiskalnoj godini.

GRADONAČELNIK  Luka Čelan, dipl. iur.

              PRIJAVNI OBRAZAC

BOSNA I HERCEGOVINA. FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE. HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

GRAD LIVNO

PRIJAVNI OBRAZAC

za sufinanciranje programa/projekata braniteljskih udruga u 2019. godini

Traže se podaci koje je podnositelj obavezan navesti

 Naziv udruge
Adresa i sjedište

 

 

 

Telefon (privatno) Telefon (službeno)
Fax
E-mail
Naziv projekta
 

Iznos sredstava koji se potražuje od Grada Livna : ______________________KM

Transakcijski račun udruge i ime banke

 

Potpisivanjem ovog prijavnog obrasca korisnik sredstava obvezuje se da će najkasnije u roku od 30 dana po završetku projekta dostaviti Gradonačelniku putem Službe za branitelje izvješće o utrošenim sredstvima. Izvješće mora sadržavati i pregled svih stvorenih troškova u svezi provedbe projekta s preslikama računa i drugih isprava na temelju kojih su izvršena plaćanja. Korisnici koji ne dostave izvještaj o utrošenim sredstvima ne mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava za narednu godinu.

U prilogu dostaviti: 

 1. Rješenje o upisu u registar pravnih osoba kod nadležnog organa,
 2. Potvrda o poreznoj registraciji – identifikacijski broj,
 3. Preslika ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa i broj,
 4. Bilancu stanja i uspjeha za prethodnu godinu,
 5. Financijsko izvješće o utrošku proračunskih sredstava za prethodnu proračunsku godinu (samo korisnici),
 6. Potvrdu o izmirenim poreznim obvezama za prethodnu godinu,
 7. Detaljan opis projekta (za podnositelje koji planiraju projekte udruge),
 8. Kratak prikaz realiziranih projekata u prethodnoj godini,
 9. Financijski plan uključujući i visinu sredstava koja su osigurana iz vlastitih ili drugih izvora, uz priložen dokaz,
 10. Izvješće sa računima, ugovorima i drugim dokazima o utrošku sredstava dobivenih od Grada Livna u prethodnoj godini. 

Dokumentacija se podnosi u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Livno,____________2019. godine,

Potpis ovlaštene osobe:

_______________________________

Komentari

Be the first to comment

Leave a Reply