LARA NATURAL: U Livnu postoji organizirana kriminalna skupina

Društvo „Lara Natural“ d.o.o. sa sjedištem u Livnu, ul. Gabrijela Jurkića bb, preko zakonskog zastupnika – direktora Josipa Sužnja, a povodom nezakonitog obustavljanja izvođenja radova društvu Lara Natural d.o.o. , kao koncesionaru na istražnom polju na lokalitetu “Krivić” koji su odobreni po osnovu pravomoćnog i izvršnog Rješenja broj 05-01-18-151-06 od 26.08.2019. godine, a radi provođenja “detaljnog hidrogeološkog istraživanja mineralne sirovine podzemne vode na istražnom prostoru “Krivići” Grad Livno“ te nakon bombastičnih naslova o tom događaju objavljenih kao „Europski kriminalci bi trebali učiti od livanjskih“ i

„Prijave u FUP-u i SIPA-i: Lokalni moćnici ostavljaju livanjska sela bez vode!“, je nakon pribavljanja i sagledavanja svih potrebnih dokaza došlo do zaključka da postoji osnovana sumnja da su se određena privatna i službena lica udružila u organiziranu kriminalnu skupinu kojoj je cilj da svim sredstvima, pa i činjenjem kaznenih dijela, spriječi društvo Lara Natural d.o.o. u provođenju “detaljnog hidrogeološkog istraživanja mineralne sirovine podzemne vode na istražnom prostoru “Krivići” Grad Livno, pa je nakon tog saznanja protiv organizirane kriminalne skupine nadležnom Županijskom tužiteljstvu u Livnu

podnijelo kaznenu prijavu radi postojanja osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela

ORGANIZIRANI  KRIMINAL

iz čl. 34.2 KZ F BiH u vezi čl. 383. st. 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (“Sl. novine FBiH”, br. 36/2003, 21/2004 – ispr., 69/2004, 18/2005, 42/2010, 42/2011, 59/2014, 76/2014, 46/2016 i 75/2017.

Sve detalje o članovima organizirane kriminalne skupine i njihovim radnjama smo detaljno naveli u kaznenoj prijavi koja je predana Županijskom tužiteljstva u Livnu.

Prilikom prikupljanja dokaza došlo se do saznanja da postoji osnovana sumnja da je ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u HBŽ, Ivica Brešić osim umješanosti u organiziranu kriminalnu skupinu koja je djelovala sa ciljam da društvu Lara Narural d.o.o. pričini štetu, počinio i kazneno djelo Zloporaba službenog položaja iz čl. 383. st. 3 u vezi st. 1. Krivičnog zakona Federacije BiH (“Sl. novine FBiH”, br. 36/2003, 21/2004 – ispr., 69/2004, 18/2005, 42/2010, 42/2011, 59/2014, 76/2014, 46/2016 i 75/2017)

i to neovisno od krivičnih djela za koje je prijavljen kao član organizirane kriminalne skupine, ovaj put sa namjerom da društvu Podhum d.o.o. iz Livna pribavi protivpravnu imovinsku korist, tako što je, suprotno izričitoj zakonskoj zabrani o davanju u zakup šuma i šumskog zemljišta, navedenom društvu izdao u zakup šumsko zemljište u površini od 907 hektara (dakle 907.000,00 m2) bez Javnog poziva, bez izjašnjenja Županijskog javnog pravobraniteljstva,

bez zatraženog prethodnog mišljenja Ministarstva pravosuđa i uprave, za iznos od 4.000,00 KM godišnje, dana 14. rujna 2018. godine putem zaključenja Ugovora o zakupu šumskih pašnjaka koji je kod navedenog ministarstva zaveden pod brojem protokola 08-04-26-26/2018. a koji je apsolutno ništavan pravni posao primjenom odredbe iz čl. 61. st. 1. Zakona o šumama Hercegbosanske županije (Narodne novine HBŽ“, br. 4/2014.) u vezi čl. 103 st. 2. Zakona o obveznim odnosima F BiH.

Navedena kaznena prijava je predana Županijskom tužiteljsku HBŽ.

Društvo Lara natural d.o.o. obavještava javnost da nastavlja svoje aktivnosti te da svim pravnim sredstvima koja su osnovana na zakonu nastoji da ostvari svoja prva na obavljanje “detaljnog hidrogeološkog istraživanja mineralne sirovine podzemne vode na istražnom prostoru “Krivići”, koje je zasnovano na Ugovoru o koncesiji i pravomoćnom i ovršnom rješenju Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije, čije pravne učinke organizirana kriminala skupina svojim djelovanjem pokušava onemogućiti.

U ta pravna sredstva spada i tužba radi naknade štete u iznosu od cca 160.000,00 KM koju je morala platiti izvođaču radova na provođenju istražnih radova tvrtki GIM GEOTEHNKA d.o.o. koja će biti podnijeta protiv Hercegbosanske županije zbog nezakonitog rada članova organizirane kriminalne skupine među kojima je i sam ministar Brešić imao ključnu ulogu.

Društvo „Lara natural“ d.o.o. također smatra da su sva njena privredna i vanprivredna nastojanja opće društveno korisna, te priopćava da će, za slučaj da se u koncesijskom polju na lokalitetu
Krivići pronađe mineralna sirovina podzemne vode, izvršiti sve potrebne investicije za eksploataciju tih sirovina, što će dovesti do značajnog zapošljavanja u općini Livno i šire, i
nadamo se, makar djelomičnog zaustavljanja ili usporenja iseljavanja iz Hercegbosanske županije.

U Livnu, 17.12.2019.g. Lara Natural d.o.o.
Josip Sužanj

Europski kriminalci bi trebali učiti od livanjskih

Komentari

Be the first to comment

Leave a Reply