Poziv za dostavljanje prijedloga za financiranje projekata kroz mala ulaganja u Livnu i Bos. Grahovu

Poziv za dostavljanje prijedloga za financiranje projekata kroz mala ulaganja u cilju jačanja kvalitete života u ruralnim sredinama u Livnu i Bosanskom Grahovu

u okviru projekta GCP/BIH/008/HUNGARY         Smjernice za prijavu na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava

Rok za prijem prijedloga: 22. veljače 2019. godine

Jezik prijedloga: engleski ili lokalni

Osnovne informacije

Projekat (Podrška pripremi planiranja lokalnog razvoja vođenog zajednicom i implementacija pilot projekta u području Livna (HBŽ))  GCP/BIH/008/HUN financira Vlada Mađarske, a provodi ga FAO. U toku implementacije projekta izrađeni su planovi ruralnog razvoja na lokalnom nivou za Livno i Bosansko Grahovo, uz učešće ključnih lokalnih aktera, u konsultacijama s lokalnim i županijskim tijelima vlasti. Paralelno s tim, Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja u HBŽ za period 2019.-2024. je u fazi finalizacije. U izradi ovih dokumenata korišteno je nekoliko metoda prikupljanja što više informacija i podataka o potrebama i ograničenjima te dvije zajednice.

Među njima su istraživanje dostupnih dokumenata i podataka, intervjui i razgovori u fokus grupama s ključnim akterima na lokalnom nivou, nevladinim organizacijama i poljoprivrednim proizvođačima, radionice i konsultacije s predstavnicima lokalnih vlasti, kao i misije međunarodnih i domaćih eksperata na kojima su rađene procjene. Rezultat svega toga je bio identificiranje nekoliko potreba za investicijama. Temeljem konsultacija s Ministarstvom poljoprivrede u Vladi HBŽ, u ovom Pozivu za dostavljanje prijedloga naglasak je stavljen na podršku nabavci opreme/materijala. Sredstva se neće dodjeljivati u gotovinskom iznosu.

Naziv mjere: Ulaganja u jačanje kvalitete života u ruralnim sredinama

 1. Logika intervencije

Kanton 10 (Herceg-bosanska županija) je po površini najveći kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine (4,934 km2), a po broju stanovnika je osmi (77,757 stanovnika u 2015.). Kanton 10 obuhvata šest općina:  Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres, Livno i Tomislavgrad. Prema važećim kriterijima OECD-a za klasifikaciju ruralnih područja na lokalnom/općinskom nivou, svih šest općina u Kantonu 10 je klasificirano kao ruralne općine, dok su općine Bosansko Grahovo, Glamoč i Kupres klasificirane kao ekstremno ruralne. Ruralna područja Kantona 10 karakterizira nepovoljna dobna, obrazovna i socijalna struktura, dok spomenuto smanjenje broja stanovnika (visoki nivoi migracija stanovništva i negativan prirodni priraštaj) predstavlja, s jedne strane, ograničenje za daljnju modernizaciju i razvoj sektora, a s druge strane, sprječava bilo kakvu diversifikaciju ruralnog gospodarstva i povećava razinu ovisnosti tih zajednica o poljoprivredi. Fizička i socijalna infrastruktura nije razvijena. Poljoprivreda je još uvijek osnovna grana ruralne privrede. Društveni kapital (suradnja među akterima, spremnost na razmjenu informacija, grupisanje, postojanje društvenih mreža, povezanost s centrima znanja i odlučivanje) u ruralnim sredinama nije razvijen, zbog čega su suradnja i motiviranost za stvaranjem novih udruženja i otpor promjenama vrlo istaknuti. Analiza proračunske potpore sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju u Kantonu 10 u periodu 2010.-2015. je pokazala da je potpora na razini kantona na prilično jednoobraznom nivou od ukupnih dodjela sredstava i kreće se oko 1 milion KM (600,000 USD).

Ruralni razvoj se ne može postići bez tehničko-tehnološke obnove, podrške dragocjenim ekonomskim inicijativama, podrške postojećim poljoprivrednim gazdinstvima, podrške i jačanja poduzetnika u oblasti ruralnog turizma i podrške lokalnom stanovništvu kroz programe dodjele bespovratnih sredstava za ruralni razvoj.

 1. Obim mjera i aktivnosti

Postojeća socioekonomska situacija, nivo siromaštva, visoka stopa nezaposlenosti, starenje stanovništva, kao i migracije mladih iz Bosanskog Grahova i Livna u veće gradove i u inostranstvo, nedostatak osnovne infrastrukture i usluga povlače za sobom potrebu za daljnjim pružanjem podrške u svakom sektoru koji će znatno doprinijeti unaprjeđenju društvenih usluga, konkurentnosti i stvaranju prihoda u dvije odabrane općine. Stoga, ova mjera se odnosi na pružanje sljedeće podrške: 

Podmjera 1: Razvoj osnovne infrastrukture, putem nabavke opreme, instrumenata i građevinskog materijala. Cilj intervencije je unaprijediti pristupačnost osnovnim uslugama u ruralnim sredinama, proširiti ponudu usluga, unaprijediti njihovu kvalitetu i, kao rezultat toga, zadržati stanovništvo u ruralnim sredinama, te unaprijediti kvalitetu života na održiv način.

Podmjera 2: Ulaganja u stvaranje dodatne vrijednosti poljoprivrednih proizvoda, putem nabavke opreme. Cilj investicije je s jedne strane promovirati povećanje vrijednosti poljoprivrednih proizvoda (voća, povrća, žitarica) kroz podršku i restrukturiranje, tehničko-tehnološki razvoj farmi, poticanje razvoja čiji je cilj proizvodnja inovativnih, tradicionalnih i kvalitetnih proizvoda kojima će se zadovoljiti potražnja potrošača i jačanje sigurnosti hrane i higijene, a s druge strane, unaprijediti njihova kvaliteta i, kao rezultat toga, jačati zadržavanje ruralnog stanovništva, unaprijediti kvalitetu života na održiv način. Cilj nabavke nove opreme je prvo modernizirati poljoprivrednu proizvodnju i preradu i unaprijediti tehnološki nivo stočarstva i biljne proizvodnje. Investicije će podržati unaprjeđenje efikasnosti i konkurentnosti poljoprivrede, kao i uvođenje novih tehnologija kako bi se poboljšala kvaliteta proizvoda.

Podmjera 3: Razvoj agroturizma, putem nabavke opreme. Nova oprema će dovesti do unaprjeđenja kapaciteta gostoprimstva u naseljima kroz proširenje ponude turističkih usluga i unaprjeđenje njihove kvalitete, kao i kroz spajanje poljoprivredne proizvodnje i lokalne prodaje s turističkom ponudom sela, očuvanjem i iskorištavanjem vrednota ruralne sredine i uspostavom uvjeta potrebnih za aktivno provođenje vremena.

 1. Kriteriji prihvatljivosti – teritorijalni okvir

Projekat se može provesti samo u naseljima Livna i Bosanskog Grahova (u daljnjem tekstu: prihvatljiva naselja).

Prihvatljivost podnositelja prijedloga: ko se može prijaviti?

Cilj intervencije malih ulaganja je stvoriti korist za maksimalan broj lokalnog stanovništva, ne samo za jednu osobu, te će stoga ove intervencije biti korisne za većinu stanovnika zajednice direktno ili indirektno. Proces će biti razmotren u svjetlu pravila organizacije FAO za dodjelu donacija.

Općina Bosansko Grahovo, općina Livno, lokalne javne institucije (škole, vrtići, itd.), udruženja, neprofitne organizacije, vjerske neprofitne organizacije i crkve.

 1. Obim prihvatljivih aktivnosti

Podmjera 1: Razvoj osnovne infrastrukture

 • Ulaganje u opremu;
 • Ulaganje u građevinski materijal.

Podmjera 2: Ulaganje u stvaranje dodatne vrijednosti poljoprivrednih proizvoda

 • Ulaganje u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu sa snažnim naglaskom na okolišno zdravu, ekonomičnu mehanizaciju i opremu koji štede energiju i koji će se koristiti za otpočinjanje ili unaprjeđenje prerade;
 • Oprema za marketing i pakiranje.

Podmjera 3: Razvoj agroturizma

 • Nabavka alata i opreme potrebnih za uvođenje usluga povezanih sa rekreacionim sadržajem u zatvorenom i/ili na otvorenom prostoru;
 • Oprema za razvoj agroturizma.

Cijena jednog komada opreme/jednog materijala ne smije preći 5.000 USD i oprema/materijal moraju biti dostupni na domaćem komercijalnom tržištu u Bosni i Hercegovini.  

Sljedeće cijene nisu prihvatljive:

 • Cijene aktivnosti povezanih s pripremom prijedloga projekata i potrebne dokumentacije;
 • Dugovanja i naknada gubitka;
 • Troškovi koji se ne odnose na period provedbe projekta;
 • Renoviranje ili izgradnja zgrada (samo je građevinski materijal prihvatljiv);
 • Plaće za osobe koje su zaposlene zahvaljujući intervenciji;
 • Nabavka životinja;
 • Naknade za inženjere/arhitekte;
 • Naknade za instaliranje;
 • Naknade za montiranje;
 • Održivost, popravke nabavljene opreme;
 • Naknade za softver;
 • Naknade za održavanje;
 • Produženje garancije za opremu.
 1. Dodjela sredstava
 • Finansijska sredstva obezbjeđuje Vlada Mađarske u okviru projekta “Podrška pripremu planiranja lokalnog razvoja vođenog zajednicom i implementacija pilot projekta u području Livna (Kanton 10) – GCP/BIH/008/HUN” kojeg provodi Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO). Donator zadržava pravo da ne dodijeli raspoloživa sredstva iz razloga nedovoljne kvalitete, relevantnosti ili broja primljenih prijedloga.
 • Vrsta podrške: bespovratna.
 • Podrška će se obezbijediti kroz nabavku materijala/opreme, a ne putem transfera gotovinskih sredstava.
 • Donator zadržava pravo da nabavi samo odabrane stavke s liste koju dostave podnositelji odabranih prijedloga.
 • Vlastiti doprinos (u naturi ili finansijski) nije preduvjet za prihvatljivost.
 • Vlastiti doprinos može podrazumijevati doprinos u naturi koji uključuje rad, robe i usluge (naprimjer, nabavka komplementarne opreme), kao i finansijski doprinos.
 1. Trajanje:

Rok realizacije projektnih aktivnosti je tri (3) mjeseca od datuma potpisivanja ugovora.

PRINCIPI PROCESA ODABIRA

Kriteriji prihvatljivosti u prvoj fazi ocjene prijedloga projekata:

Prvi korak postupka ocjene je provjeriti da li su dostavljeni svi potrebni dokumenti za prijavu. U drugom koraku postupka ocjene isključuju se prijedlozi u kojima se identificirane potrebe za ulaganjem ne podudaraju niti s jednom od tri podmjere iz ovog Poziva na dostavljanje prijedloga. Nakon procjene prihvatljivosti, u trećem koraku će projektni tim provjeriti valjanost pruženih informacija na terenu.

Kriteriji prihvatljivosti za podnositelje prijedloga: 

Relevantno radno iskustvo u poljoprivredi (najmanje 5 godina) ako se planirana investicija odnosi na razvoj agroturizma (podmjera 3);

 • Relevantno radno iskustvo u agroturizmu (najmanje 5 godina) ako se prijedlog projekta odnosi na ulaganja u stvaranje dodatne vrijednosti poljoprivrednih proizvoda (podmjera 2) ili na razvoj agroturizma (podmjera 3);
 • korisnik se obavezuje da će poštivati sve propise u zemlji koji se odnose na njegov rad u toku implementacije projekta i nakon završetka projekta;
 • korisnik se obavezuje da će poštivati sve propise koji se odnose na razvoj poljoprivrede i agroturizma.

Opći kriteriji za drugi fazu ocjene prijedloga projekata:

U toku postupka odabira dodatni bodovi će se dodijeliti za sljedeće:

Kriterij Bod
1. Broj samohranih majki u organizaciji 5
2. Broj osoba s invaliditetom u organizaciji 5
3. Korisnik može dati vlastiti doprinos kako bi upotpunio opremu nabavljenu u okviru projekta 5
4. Postoji najmanje 25 direktnih korisnika projekta 5
5. Potencijalni korisnici malih investicijskih sredstava pripadaju bilo kojoj od sljedećih grupa:

–          Mladi stanovnici (mlađi od 40 godina)

–          Socijalno ranjive osobe

–          Osobe s invaliditetom

–          Samohrane majke

–          Žene

5/svaka
6. Korisnik je općina ili škola 5

Maksimalan broj bodova je 50.

Intenzitet pomoći:

Vlastiti doprinos (u naturi ili finansijski) nije preduvjet za prihvatljivost prijedloga.

Vlastiti doprinos može podrazumijevati doprinos u naturi koji podrazumijeva rad, robe i usluge (naprimjer, nabavka komplementarne opreme), kao i finansijski doprinos.

Postupak dostavljanja prijedloga:

Prijedlozi trebaju biti dostavljene na ime: Amela Kozić, adresa: Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo; e-mail: amela.kozic@fao.org. Detaljne informacije s kontakt informacijama o dostavi će biti objavljene na oglasnim pločama u općinama, kao i putem predstavnika organa vlasti u prihvatljivim zajednicama. 

Rok za dostavu prijedloga:

U slučaju lične dostave i dostave putem elektronske pošte, rok do kojeg prijedlozi trebaju biti primljeni je 22. februar 2019. godine, što će biti potvrđeno potpisom i datumom prijema na pošiljci ili u predmetu elektronske pošte. Ako je ponuda lično dostavljena, primitak treba biti potvrđen potpisom obiju strana – podnositelja i primatelja. Potrebno je navesti datum i vrijeme (sat/minut) primitka.

Napomena: Svi prijedlozi dostavljeni nakon roka ili nepotpuni prijedlozi će biti automatski odbijeni.

Postupak odobrenja bespovratnih sredstava:

Zaprimljeni prijedlozi će biti bodovani prema sistemu bodovanja koji je opisan u dokumentu. Bodovanje će obaviti poseban odbor za izbor prijedloga. Članovi odbora su:

 1. Predstavnik/ca Kabineta premijera
 2. Predstavnik/ca Ministarstva poljoprivrede Kantona 10
 3. Predstavnik/ca općine Livno
 4. Predstavnik/ca općine Bosansko Grahovo
 5. Predstavnik/ca organizacije FAO (domaći, međunarodni)
 6. Predstavnik/ca NVO

Kako bi se izbjegao sukob interesa, članovi/članice odbora neće glasovati niti sudjelovati u diskusiji o njegovom/njenom prijedlogu. Odabrani prijedlozi će biti provjereni na terenu kako bi se potvrdila relevantnost informacija sadržanih u prijedlozima. Provjera na terenu će obuhvatiti usporedbu situacije na terenu s pruženim informacijama iz obrasca prijave na Poziv i razgovorom s podnositeljem prijedloga na temu njegovog/njenog iskustva i planiranja projekta.

FAO zadržava pravo da ne podrži podnositelja prijedloga koji je dao pogrešne podatke ili informacije u obrascu prijave na Poziv.

Daljnje informacije se mogu dobiti na sljedećim adresama:

 • Vlado Pijunović, nacionalni koordinator projekta, FAO,

e-mail:Vlado.pijunovic@fao.org ili tel. +387 61 897 130;

 • Amela Kozić, nacionalna administrativna asistentica, FAO, email: Kozic@fao.org ili tel. +387 61 357 162 ;
 • Cmiljanka Propadalo, Općina Livno, lokalna kontakt točka za projekt organizacije FAO GCP/BIH/008/HUN, e-mail: propadalo@livno.ba ili tel. +397 63 907 504
 • d. Nikola Čeko načelnik, Općina Bosansko Grahovo, e-mail: opstina.grahovo@bih.net.ba ili tel. +387 34 850-216

Poziv za dostavljanje prijedloga za financiranje projekata kroz mala ulaganja u cilju jačanja kvalitete života u ruralnim sredinama u  Livnu i Bosanskom Grahovu u okviru projekta “Podrška pripremi planiranja lokalnog razvoja vođenog zajednicom i implementacija pilot projekta u području Livna (Kanton 10)” – GCP/BIH/008/HUN

(Napomena: ovaj obrazac prijave organizacije FAO na Poziv za dostavljanje prijedloga služi za izražavanje interesovanja potencijalnih korisnika za male projekte ruralnog razvoja. Popunjavanje ovog obrasca ne garantira dodjelu finansijskih sredstava.)

Označite znakom (X) Vašu općinu:

Bosansko Grahovo  
Livno  

Označite znakon (X) podmjeru planiranih investicija:

Razvoj osnovne infrastrukture
Investicije u stvaranje dodatne vrijednosti poljoprivrednih proizvoda
Razvoj agroturizma

Napomena: Jedan podnositelj može dostaviti prijedlog za jednu i više podmjera. U slučaju dostave prijedloga za više podmjera, svaki prijedlog treba biti dostavljen na zasebnom obrascu.

Opće informacije o podnositelju prijave

Ime i prezime podnositelja (firme):
Kontakt osoba i njena funkcija:  
Jezici koje podnositelj prijave govori:
Adresa podnositelja prijave:
Broj telefona:
E-mail adresa:
Datum registracije firme:
Broj članova/zaposlenih u firmi:
Broj samohranih majki u firmi:
Broj osoba s invaliditetom u firmi:

Podaci o podnositelju prijave i planiranoj investiciji

1.      Opis poslova i zadataka podnositelja prijave (min. 300 riječi):  

 

 

 

 

 

2.      Opišite direktan ili indirektan efekat vaše organizacije na cijelu općinu (min. 300 riječi):  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Navedite razloge zbog kojih podnosite prijavu za finansijska sredstva (min. 250 riječi):
4. Opišite direktni ili indirektni efekat već provedene male investicije/intervencije na vas i cijelu općinu (min. 300 riječi):  

 

 

 

 

 

 

 

5.  Detaljno opišite vaše potrebe za opremom/potrebnim materijalom. Zašto podnosite prijavu za tu intervenciju? Ko će biti krajnji korisnik intervencije? Kako ćete osigurati održivost intervencije? Koliko će ljudi imati korist od intervencije? (min. 500 riječi):  

 

 

 

 

 

 

 

6.  Opišite ko će imati najviše koristi  direktno ili indirektno od intervencije i kako. Da li će intervencija/mala investicija imati značajan efekat na žene, samohrane majke, djecu, starije osobe ili na osobe sa invaliditetom? Ako je Vaš odgovor pozitivan, navedite ko su te osobe i kako će se ostvariti efekat (min. 400 riječi)  

 

 

 

 

 

 

7. Opišite svoje iskustvo u provođenju investicionih projekata koje su finansirali donatori (min. 200 riječi)  

 

 

 

 

 

8. Opišite da li podnositelj može sufinansirati intervenciju/investiciju:

Ako može, koliko posto od ukupnih troškova možete izdvojiti iz svog budžeta (sufinansiranje) ili koju vrstu doprinosa u naturi možete predložiti?

Ako ne možete, da li možete doći do finansijskih sredstava za potrebe sufinansiranja iz javnog budžeta (federalni, kantonalni, općinski)?

Da li je intervencija/investicija povezana ili se nadograđuje na drugi projekat koji se finansira iz donatorskih sredstava u kojem ste direktan korisnik? (min. 400 riječi)

Trenutna procjena potrebnih finansijskih sredstava

Instrukcije:

1.Popunite sva polja i u slučaju potrebe dodajte nove redove.

 1. U slučaju kompleksnije stavke, dostavite detaljnu tehničku specifikaciju u novom dokumentu (elektronski fajl) koji ćete priložiti uz obrazac prijedloga.
Oprema/materijal Količina Vrsta-tehnička specifikacija Ukupna cijena (KM) Sufinansiranje%

Izvor, vrsta i iznos vlastitog doprinosa u slučaju odobrenja granta (finansijski, u ljudskim resursima, u imovini):

 Sljedeći troškovi se neće finansirati:

 • Troškovi aktivnosti povezanih za pripremom prijedloga projekta i potrebne dokumentacije;
 • Dugovanja i naknade gubitaka;
 • Troškovi prije ili nakon perioda provođenja projekta
 • Renoviranje ili izgradnja zgrada (samo je građevinski materijal prihvatljiv);
 • Plaće radnicima koji su zaposleni radi provođenja intervencije
 • Nabavka životinja;
 • Naknade za inženjere/arhitekte;
 • Naknade za instaliranje;
 • Naknade za montiranje;
 • Održavanje, opravke nabavljene opreme;
 • Naknade za softver;
 • Naknade za održavanje;
 • Produžetak garancije za opremu;

Period provođenja projekta

Datum početka Datum završetka

Opišite kvantitativne i kvalitativne prednosti nakon odobrenja granta (povećanje ili diversifikacija prihoda, povećan broj zaposlenih, povećane mogućnosti zapošljavanja)

Potvrđujem da su podaci navedeni u ovoj prijavi tačni.

Datum i mjesto:

Potpis:

Lista priloga (navedite i druge priloge, ako je potrebno):

Potvrda o registraciji firme
Lista opreme koja će se nabaviti, uz tehničke specifikacije
Lista građevinskog materijala, uz procjenu troškova

Komentari

Be the first to comment

Leave a Reply