Prijem državnih službenika u Općini Livno – 5 izvršitelja

6. veljače 2016., 17:12
Share Button

Na osnovu člana 44., 50. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj 1/14) a u vezi s članom 74 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Livno, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Livno

1. Pomoćnik općinskog načelnika u Službi za financije i riznicu – 1 (jedan) izvršitelj, na mandat od 5 godina
2. Pomoćnik općinskog načelnika u Službi za gospodarstvo i inspekcijske poslove – 1 (jedan) izvršitelj, na mandat od 5 godina
3. Pomoćnik općinskog načelnika u Službi za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove – 1 (jedan) izvršitelj, na mandat od 5 godina
4. Pomoćnik općinskog načelnika u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina – 1 (jedan) izvršitelj, na mandat od 5 godina
5. Pomoćnik općinskog načelnika u Službi za lokalni razvoj i investicije – 1 (jedan) izvršitelj, na mandat od 5 godina.

01. Opis poslova: Pomoćnik općinskog načelnika u vršenju propisanih ovlasti obavlja slijedeće poslove i zadatke: neposredno rukovodi Službom i s tim u svezi planira, organizira prati, usmjerava rad Službe i raspoređuje poslove i zadatke na službenike i namještenike; daje naputke i pruža neposrednu stručnu pomoć; vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Službe; odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem Općinskog načelnika; odgovara za zakonito, pravovremeno, potpuno, stručno efikasno i efektivno vršenje poslova; inicira, izrađuje i odgovara za realizaciju planova, pri čemu vodi računa o utvrđenim rokovima i prioritetima; izrađuje programe i projekte iz nadležnosti Službe; inicira, priprema i izrađuje nacrte i prijedloge općinskih propisa i drugih akata iz djelokruga Službe; predlaže godišnji program rada Službe kojom odgovara, donosi mjesečne i dnevne programe rada sa rokovima i izvršiteljima; podnosi godišnje izvješće o radu, te izvješćuje o izvršenju mjesečnih planova rada sa podacima o pojedinačnom angažmanu službenika i namještenika; informira općinskog načelnika o stanju u oblasti za koju je utemeljena Služba; izvršava i druge poslove i zadatke koje mu naloži općinski načelnik

02. Opis poslova: Pomoćnik općinskog načelnika u vršenju propisanih ovlasti obavlja slijedeće poslove i zadatke: neposredno rukovodi Službom i s tim u svezi planira, organizira prati i usmjerava rad Službe i raspoređuje i poslove i zadatke na službenike i namještenike; prima, pregleda, razvrstava i raspodjeljuje podneske i predmete, koordinira i prati izvršenje danih poslova i zadataka; utvrđuje prijedlog ocjena rada za državne službenike i namještenike; daje naputke i pruža neposrednu stručnu pomoć; obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Službe; odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem Općinskog načelnika; inicira, izrađuje i odgovara za realizaciju planova, pri čemu vodi računa o utvrđenim rokovima i prioritetima; izrađuje programe i projekte iz nadležnosti Službe; inicira, priprema i izrađuje nacrte i prijedloge općinskih propisa i drugih akata iz djelokruga Službe; predlaže godišnji program rada Službe za koji odgovara, donosi mjesečne i dnevne programe rada sa rokovima i izvršiteljima; podnosi godišnje izvješće o radu; te izvješćuje o izvršenju mjesečnih planova rada sa podacima o pojedinačnom angažmanu službenika i namještenika; informira općinskog načelnika o stanju u oblasti za koju je utemeljena Služba; obavlja i druge poslove i zadatke koje mu povjeri općinski načelnik i za svoj rad odgovara neposredno općinskom načelniku; odgovara za zakonito, pravodobno, potpuno, stručno, efikasno i efektivno obavljanje poslova.

03. Opis poslova: Pomoćnik općinskog načelnika u vršenju propisanih ovlasti obavlja slijedeće poslove i zadatke: neposredno rukovodi Službom i s tim u svezi planira, organizira prati i usmjerava rad Službe i raspoređuje poslove i zadatke na službenike i namještenike; daje naputke i pruža neposrednu stručnu pomoć; obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Službe; odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem Općinskog načelnika; odgovara za zakonito, pravodobno, potpuno, stručno, efikasno i efektivno obavljanje poslova; inicira, izrađuje i odgovara za realizaciju planova, pri čemu vodi računa o utvrđenim rokovima i prioritetima; izrađuje programe i projekte iz nadležnosti Službe; inicira, priprema i izrađuje nacrte i prijedloge općinskih propisa i drugih akata iz djelokruga Službe; predlaže godišnji program rada Službe za koji odgovara; donosi mjesečne i dnevne programe rada Službe za koje odgovara; donosi mjesečne i dnevne programe rada s rokovima i izvršiteljima; podnosi godišnje izvješće o radu; izvješćuje o izvršenju mjesečnih planova rada sa podacima o pojedinačnom angažmanu službenika i namještenika; informira Općinskog načelnika o stanju u oblasti za koju je utemeljena Služba; obavlja i druge poslove i zadatke koje mu povjeri nadređeni.

04. Opis poslova: Pomoćnik općinskog načelnika u vršenju propisanih ovlasti obavlja slijedeće poslove i zadatke: neposredno rukovodi Službom i s tim u svezi planira, organizira prati i usmjerava rad Službe i raspoređuje poslove i zadatke na službenike i namještenike; daje naputke i pruža neposrednu stručnu pomoć; obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Službe; odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem Općinskog načelnika; odgovara za zakonito, pravodobno, potpuno, stručno, efikasno i efektivno obavljanje poslova; inicira, izrađuje i odgovara za realizaciju planova, pri čemu vodi računa o utvrđenim rokovima i prioritetima; izrađuje programe i projekte iz nadležnosti Službe; inicira, priprema i izrađuje nacrte i prijedloge općinskih propisa i drugih akata iz djelokruga Službe; predlaže godišnji program rada Službe za koji odgovara, donosi mjesečne i dnevne programe rada s rokovima i izvršiteljima; podnosi godišnje izvješće o radu, te izvješćuje o izvršenju mjesečnih planova rada sa podacima o pojedinačnom angažmanu službenika i namještenika; informira Općinskog načelnika o stanju u oblasti za koju je utemeljena Služba; obavlja i druge poslove i zadatke koje mu povjeri općinski načelnik.

05. Opis poslova: Pomoćnik općinskog načelnika u vršenju propisanih ovlasti obavlja slijedeće poslove i zadatke: neposredno rukovodi Službom i s tim u svezi planira, organizira, prati i usmjerava rad Službe i raspoređuje poslove i zadatke na službenike i namještenike; daje naputke i pruža neposrednu stručnu pomoć, obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Službe; odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem Općinskog načelnika; odgovara za zakonito, pravodobno, potpuno, stručno, učinkovito i ispravno obavljanje poslova; poduzima potrebne aktivnosti na izradi i reviziji razvojne Strategije u izravnoj koordinaciji sa općinskim načelnikom i pomoćnicima iz drugih službi; organizira i koordinira izradu Plana... provedbe Strategije (1+2) i godišnjih planova službi, uključujući odgovarajuće financijske planove, zajedno sa nadležnim službama; inicira, priprema i izrađuje nacrte i prijedloge općinskih propisa i drugih akata iz djelokruga Službe; predlaže godišnji plan rada Službe za koji odgovara, donosi mjesečne i dnevne programe rada sa rokovima i izvršiteljima; podnosi godišnje izvješće o radu, te izvješćuje o izvršenju mjesečnih planova rada sa podacima o pojedinačnom angažmanu službenika i namještenika; informira općinskog načelnika o stanju u oblasti za koju je utemeljena Služba; upravlja provedbom strategije razvoja na dnevnoj osnovi, u suradnji sa ostalim službama, prati učinak realiziranih aktivnosti i na temelju uspostavljenih pokazatelja priprema analize stvarnih učinaka realizacije strategije razvoja kao cjeline; koordinira procese usuglašavanje izrade proračuna i planova provedbe; koordinira proces izrade godišnjih planova općinskih službi i osigurava uključivanja prioriteta, programa i projekata općinske strategije razvoja u iste; koordinira praćenje provedbe projekata koje provode druge službe; koordinira i osigurava praćenje provedbe sektorskih razvojnih planova iz integrirane strategije razvoja općine; koordinira i osigurava praćenje provedbe i ocjenu učinka provedbe strategije razvoja općine; koordinira proces izvještavanja u odnosu na postavljeni plan provedbe prikupljanjem izvješća iz relevantnih službi i sačinjavanje godišnjeg izvješća o realizaciji plana provedbe, te isto prezentira unutarnjim i vanjskim sudionicima (načelnik, ostale službe, Partnerska grupa i sl.);
predlaže, na bazi analize rezultata, mjere i aktivnosti za poboljšanje stanja u provedbi strategije (pojednostavljenje određenih postupaka, inicijative za promjene propisa koji imaju negativan utjecaj na lokalni razvoj, inicijative za izradu ili izmjenu urbanističkih planova i sl.); aktivno potiče i koordinira sve sudionike na nivou lokalne zajednice (javna poduzeća, gospodarstvenike, NVO i poslovne udruge) za učešće u izradi i provedbi strategije te koordinira pripremu zajedničkih prijava na relevantne vanjske izvore financiranja; prati realiziranje projekata na razini Općine sukladno važećim propisima, obavlja pripremu, provedbu i kontrolu projekta investicijskog ulaganja; koordinira pripremu i podnošenje prijava po raspisanim javnim natječajima viših razina vlasti; samostalno i u suradnji sa općinskim načelnikom komunicira sa nadležnim organima na općinskom, međuopćinskom, županijskom, entitetskom i državnom nivou, razvojnim agencijama, javnim poduzećima, bankama i drugim financijskim organizaciama, naročito po pitanju osiguranja financijske i druge vrste potpore provedbi strategije razvoja; koordinira aktivnosti na izradi plana komunikacije i promocije strategije razvoja uključujući promociju investicijskih potencijala općine; samostalno i u suradnji sa općinskim načelnikom koordinira aktivnosti na provedbi postupaka javnih nabava i prati rad osoba zaduženih za provođenje istih; obavlja i druge poslove i zadatke koje mu povjeri općinski načelnik i za svoj rad odgovara neposredno općinskom načelniku.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih članom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustroju Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Livno, broj:02-05-3037/15, i to:

Za poz 01. VSS (VII stupanj) ekonomski fakultet ili diploma visokog obrazovanja I, II ili III ciklusa Bolonjskog sustava školovanja (najmanje 240 ECTS) ekonomskog smjera,
-najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja VSS,
-poznavanje rada na računalu.

Za poz 02. VSS (VII stupanj) ili diploma visokog obrazovanja I, II ili III ciklusa Bolonjskog sustava školovanja (najmanje 240 ECTS) pravnog ili ekonomskog, smjera,
-najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja VSS,
-poznavanje rada na računalu

Za poz 03. VSS (VII stupanj) građevinski ili arhitektonski fakultet ili diploma visokog obrazovanja I, II ili III ciklusa Bolonjskog sustava školovanja (najmanje 240 ECTS) građevinskog ili arhitektonskog smjera,
-najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja VSS,
-poznavanje rada na računalu (AUTOCAD, MAP 3D i dr. CAD programi)

Za poz 04. VSS (VII stupanj) ili diploma visokog obrazovanja I, II ili III ciklusa Bolonjskog sustava školovanja (najmanje 240 ECTS) pravnog smjera,
-najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja VSS,
-poznavanje rada na računalu

Za poz 05. VSS (VII stupanj) ili diploma visokog obrazovanja I, II ili III ciklusa Bolonjskog sustava školovanja (najmanje 240 ECTS) pravnog ili ekonomskog, smjera,
-najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja VSS,
-poznavanje rada na računalu

Prijavljivanje na javni natječaj:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru, a za poz. 03. dokaz o poznavanju rada na računalu (AUTOCAD, MAP 3D i dr. CAD programi)
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima javnog natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 i UNSKO-SANSKI KANTON
Ulica Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom
«Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Livno »

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

izvor:job.ba

Share Button

Komentari

JOŠ IZ KATEGORIJE Livno, Natječaji


...