SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA LIVNO: Natječaj za više radnih mjesta

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA. Školski odbor Srednje ekonomske škole Ur.br.293/18. Livno, 23. listopada 2018.

Temeljem članka 63. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 7/04 i 12/04) i članka 39. Statuta škole, Odluke Školskog odbora br.292/18. od 23. listopada 2018. a uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i porta HBŽ Livno, br. 06-01-34-2229/18. od 16. listopada 2018. god. Školski odbor Srednje ekonomske škole raspisuje

                                                  N  A  T  J  E  Č  A  J

za popunu radnog mjesta

I. 

Raspisuje se natječaj za: 

Određeno radno vrijeme, do kraja nastavne 2018./2019. godine:

– profesor ekonomske skupine predmeta, ( puna norma, 20 sati u Srednjoj ekonomskoj školi Livno)

– profesor ekonomske skupine predmeta, (nepuno radno vrijeme, 14 sati u Srednjoj ekonomskoj školi Livno)

– profesor engleskog jezika i književnosti, ( nepuno radno vrijeme, 10 sati u Srednjoj ekonomskoj školi Livno, s nadopunom norme  6 sati u Gimnaziji Livno)

– profesor matematike (puna norma u Srednjoj ekonomskoj školi Livno)

Određeno radno vrijeme do povratka djelatnice s neplaćenog dopusta

– pedagog škole, (puna norma).

II.

Pored općih uvjeta propisnih zakonom kandidati trebaju ispunjavati uvjete određene prema  Zakonu o srednjem školstvu  („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj  12/04 i 12/08),  Pravilniku  o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika i stručnih suradnika u srednjoj školi („Narodne novine HBŽ“ broj:01/12.) i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta.

III.

Uz Prijavu kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta:

  • kraći životopis (kontakt broj i adresu),
  • original ili ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, rješenje o nostrifikaciji (ukoliko je diploma stečena u drugoj državi),
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, (ne stariji od 6 mjeseci),
  • uvjerenje o nekažnjavanju, (ne stariji od 6 mjeseci),
  • uvjerenje iz županijskog zavoda za upošljavanje, (ukoliko se kandidat nalazi na zavodu za upošljavanje),
  • uvjerenje ili potvrda o radu u nastavi ili drugim poslovima usko vezanih za djelatnost obrazovanja,
  • potvrda o položenom stručnom ispitu.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Natječaj će biti objavljen u javnim glasilima Livna i na oglasnoj ploči Srednje ekonomske škole Livno, te isti ostaje otvoren 8 dana od dana objave.

Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na intervju. Povjerenstvo za intervju će kvalitativno procijeniti svakog pojedinog kandidata i sukladno Zakonu donijeti odluku o izboru najboljeg kandidata za traženo radno mjesto. Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljnjeg sudjelovanja u natječajnom postupku. O terminima održavanja intervjua kandidati će biti naknadno informirani najmanje dva dana prije održavanja intervjua, isključivo kontaktiranjem kontakt telefonom navedenim u prijavi za natječaj. Primljeni kandidat je obvezan dostaviti liječničko uvjerenje u roku od 3 mjeseca od dana sklapanja ugovora.

Prijave se šalju isključivo poštom preporučeno na adresu: Srednja ekonomska škola Livno; Ul. Silvija Strahimira Kranjčevića 1,80101 Livno; (za Natječaj, ne otvarati).

Predsjednik Školskog odbora: Božo Vrdoljak

Komentari