Dobitnici stipendija Općine Livno za 2016./2017. godinu

stipe

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Livno donijelo je zaključak o dodjeli stipendija studentima s područja općine Livno u akademskoj 2016./2017. godini i to u kategoriji uspješnih i darovitih studenata i kategoriji studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja. Redovitim studentima s prebivalištem na području općine Livno koji ne ispunjavaju uvjete natječaja dodijelit će se iznos od po 300 KM na ime jednokratne novčane potpore.

U kategoriji uspješnih i darovitih studenata stipendije se dodjeljuju studentima:

1. LUCIJA PERKOVIĆ
2. ALDA ĆEFO
3. HELENA DUJMOVIĆ
4. NAĐA KARALIĆ
5. ANA TIČINOVIĆ
6. ALDO ĆEFO
7. MARKO RADMAN
8. MATEA INIĆ
9. MATEA KRIŠTO
10. IVAN GALEŠIĆ
11. ZVONIMIR TOMIĆ
12. INES BREŠIĆ
13. ANA SUČIĆ
14. ADNAN HODŽIĆ
15. NINA STOJANOVIĆ
16. FRANKA MILOLOŽA

II. U kategoriji studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja stipendije se dodjeljuju
studentima:

1. PETRA ČOLAK
2. ILIJANA MATIĆ
3. MARIJA DERONJA
4. HELENA DUVNJAK
5. IVONA JUKIĆ
6. BOŠKO PAVIĆ
7. JOZO KULIŠ
8. BRANKA ROSIĆ
9. NIVES MARINČIĆ
10. RASIM DŽEBO
11. ALMIRA KLJUČO
12. ZORICA MAGANIĆ
13. KARLA BRNIĆ
14. JULIJA KRSTANOVIĆ
15. MARA MILOLOŽA
16. MARTINA REPIĆ
17. JELA MATIĆ
18. JOSIP VUKADIN
19. MARTINA MIHALJEVIĆ
20. MARIJA ŠIMIĆ
21. KRISTINA MAGLICA
22. ANA ŠPIKO
23. MARIO JURČEVIĆ
24. JOSIPA SEMREN
25. ANGELA ČELAR
26. BOŽENA KRIŽAN
27. DARKO TIRIĆ
28. PETAR LATINČIĆ
29. TONI MIHALJEVIĆ
30. IVA MIHALJEVIĆ
31. JAKOV ŠUKAN
32. KRISTINA MARINČIĆ
33. MATE VUKADIN
34. JOSIP PERKOVIĆ

Nakon konačnosti ovog Zaključka s izabranim studentima zaključit će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

III. Studenti koji ne ispunjavaju uvjete natječaja:

1. SLAVICA BRKANOVIĆ
2. IVONA PAVIĆ
3. ORHAN PIVČIĆ
4. JELENA BARAĆ
5. IVONA TIRIĆ
6. MATEA JOZIĆ
7. RIJAD KANIŽA
8. MARIJANA BARBARIĆ
9. DANICA ŠUĆA
10. MATEJ MILANOVIĆ
11. NIKOLINA KLIŠANIN
12. KARLO MAROS
13. ANDREA MAGANIĆ
14. ANTONIJA KASELJ
15. PETRA KNEŽEVIĆ
16. RUŽA RUŠKA IVKOVIĆ
17. ANAMARIJA ZELENIKA
18. JOSIP VIDOVIĆ
19. MARIJANA OMAZIĆ
20. ANAMRIJA MIŠKOVIĆ
21. FILIP FILIPOVIĆ
22. MARIJA BARBARIĆ
23. MIHAELA MAMIĆ

Studentima iz točke III. ovog zaključka dodijelit će se iznos od po 300 KM na ime jednokratne novčane potpore redovitim studentima s prebivalištem na području općine Livno.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog Zaključka može se izjaviti prigovor Općinskom načelniku u roku od 8 (osam) dana od dana objave istoga na Oglasnoj ploči Općine Livno.

Odluka o prigovoru je konačna.

DOSTAVITI: POVJERENSTVO:
1. Općinskom načelniku
2. Oglasna ploča Anita Ćavar
3. Pismohrana
Silvija Brčić

Fatima Jerlagić