GRAD LIVNO / Oglas o prodaji građevinskog zemljišta

Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta na lokalitetu Zagoričani, k.o. Potočani, putem javnog nadmetanja – licitacije. Prodaja nekretnina će se obaviti putem javnog nadmetanja – licitacije, 6. lipnja 2019. godine u Velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50, potkrovlje), s početkom u 12,30 sati. Kompletan tekst oglasa je u privitku:

Na temelju članka 363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine F BiH“, broj: 66/13 i 100/13), članka 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine F BiH, broj: 17/14), Odluke o uvjetima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Livno („Službeni glasnik Općine Livno“ broj: 2/16), i članka 3. Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na lokalitetu Zagoričani, k.o. Potočani broj: 01-02-1031/19 od 16.04.2019.godine, Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina o b j a v lj u j e

        O G L A S

 o prodaji građevinskog zemljišta na lokalitetu Zagoričani, k.o.Potočani, putem javnog nadmetanja-licitacije

 1. Grad Livno, Trg branitelja Livna 1, Livno, prodaje neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao:
 • č. 1344/207, gradilište, upisano u zk.ul. 1510, k.o.Potočani, u površini od 840 m2, na lokalitetu Zagoričani pokraj Livna.

Prodaja navedene parcele izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje stambenog objekta.

 1. Prodaja nekretnina iz točke 1. ovog oglasa obavit će se putem javnog nadmetanja-licitacije, 06. lipnja 2019. godine u Velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50, potkrovlje), sa početkom u 12,30 sati.
 2. Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju sve fizičke i pravne osobe koje dostave potrebnu dokumentaciju.

Fizičke osobe, ovisno kojoj kategoriji pripadaju, za sudjelovanje na licitaciji trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju (u originalnu ili ovjerene kopije):

 1. a) pisanu prijavu za sudjelovanje na licitaciji sa osobnim podatcima i kontakt

telefonom (moraju dostaviti svi sudionici);

 1. b) dokaz o državljanstvu (uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci),

(moraju dostaviti svi sudionici);

 1. c) ako sudionik licitacije nastupa kao punomoćnik ponuditelja, uz ostalu potrebnu dokumentaciju mora biti dostavljena punomoć u formi notarski obrađene isprave koja sadrži ovlaštenje punomoćniku da može pristupiti licitaciji parcele, davati ponude za istu, te poduzimati i sve druge radnje u postupku licitacije;
 2. d) uvjerenje Službe za financije Grada Livna da ponuditelj nema dugovanja prema Gradu Livnu po bilo kojem osnovu (moraju dostaviti svi sudionici),
 3. e) dokaz o uplati jamčevine (moraju dostaviti svi sudionici),
 4. f) pisanu izjavu, u formi notarski ovjerene isprave (moraju dostaviti svi sudionici), sljedećeg sadržaja:

„ U potpunosti prihvaćam sljedeće uvjete izgradnje:

 1. a) da u roku od godinu dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora podnesem zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje,
 2. b) da u roku od jedne godine od pravomoćnosti odobrenja za građenje izvedem pretežan dio radova na objektu/objektima, a u daljnjem roku do 5 godina od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora da završim i uplanim objekt u zemljišne knjige kod Općinskog suda u Livnu,
 3. c) da u slučaju neispunjenja obveza navedenih pod a) i b) Grad Livno zadržava pravo raskida ugovora i vraćanja nekretnine u vlasništvo Gradu uz obvezu vraćanja uplaćenog iznosa naknade i građevinske vrijednosti nedovršenog objekta, ukoliko je isti sagrađen, o čemu će se zaključiti poseban sporazum,
 4. d) da u slučaju prodaje zemljišta trećim osobama na iste prenesem obveze navedene pod a), b) i c),
 5. e) sve naprijed navedeno bit će ugrađeno u kupoprodajni ugovor “.
 6. g) dokaz da se radi o osobi koja je rođena u BiH (rodni list) ili potomku državljana

BiH ( uvjerenje o državljanstvu jednog od roditelja ne starije od šest mjeseci), mora biti dostavljen samo ako se radi o prijavi osobe koja nema BiH državljanstvo, a rođena je u BiH ili je potomak državljana BiH. Pravne osobe za sudjelovanje na licitaciji trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju (u originalu ili ovjerene kopije):

 1. a) pisanu prijavu za sudjelovanje na licitaciji sa osobnim podatcima i kontakt telefonom;
 2. b) izvod iz sudskog registra za pravne osobe ne stariji od 1 mjesec od dana izdavanja;
 3. c) ako sudionik licitacije nastupa kao punomoćnik ponuditelja, punomoć u formi notarski obrađene isprave koja sadrži ovlaštenje punomoćniku da može pristupiti licitaciji parcele, davati ponude za istu, te poduzimati i sve druge radnje u postupku licitacije;
 4. d) uvjerenje Službe za financije Grada Livna da ponuditelj nema dugovanja prema Gradu Livnu po bilo kojem osnovu;
 5. e) dokaz o uplati jamčevine;
 6. f) pisanu izjavu, u formi notarski ovjerene isprave, sljedećeg sadržaja:

„ U potpunosti prihvaćam slijedeće uvjete izgradnje:

 1. a) da u roku od godinu dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora podnesem zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje,
 2. b) da u roku od jedne godine od pravomoćnosti odobrenja za građenje izvedem pretežan dio radova na objektu, a u daljnjem roku do 5 godina od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora da završim i uplanim objekt u zemljišne knjige kod Općinskog suda u Livnu,
 3. c) da u slučaju neispunjenja obveza navedenih pod a) i b) Grad Livno zadržava pravo raskida ugovora i vraćanja nekretnine u vlasništvo Gradu uz obvezu vraćanja uplaćenog iznosa naknade i građevinske vrijednosti nedovršenog objekta, ukoliko je isti sagrađen, o čemu će se zaključiti poseban sporazum,
 4. d) da u slučaju prodaje zemljišta trećim osobama na iste prenesem obveze navedene pod a), b) i c),
 5. e) sve naprijed navedeno bit će ugrađeno u kupoprodajni ugovor“.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ovog oglasa u dnevnom listu (Večernji list za BiH).

Prijave se podnose u zatvorenoj kuverti na adresu: “Grad Livno, Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja-licitacije, Trg branitelja Livna 1, Livno“, sa naznakom „Prijava na licitaciju za prodaju zemljišta na lokalitetu Zagoričani (broj: 05-31-3-663/19) – Ne otvarati“ putem prijemne kancelarije Grada Livna (šalter sala) ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Prijave ponuditelja koji imaju bilo kakva dugovanja prema Gradu neće se razmatrati.  Prijave trebaju sadržavati svu potrebnu dokumentaciju navedenu u točki 3., u protivnom smatrat će se nepotpunima. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 1. Početna cijena za nekretninu iz točke 1. iznosi 3.360,00 KM (tritisućetristošezdesetkonvertibilnihmaraka)

Za sudjelovanje u licitaciji, ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 1.000,00 KM, na žiro-račun broj: 1549995000000368 u korist Proračuna Grada Livna, šifra Grada Livna je 055, vrsta prihoda 721219, u roku koji je utvrđen za dostavu prijava za sudjelovanje na licitaciji. (točka 3.)

Uplatom jamčevine sudionici licitacije prihvaćaju sve javno objavljene uvjete kupoprodaje, te naknadni prigovori i pritužbe na uvjete kupoprodaje po uplati iste, neće se razmatrati.

 1. Zainteresirane osobe mogu izvršiti razgledanje nekretnina na dan 22.svibnja 2019.godine u periodu od 10 do 14 sati. Nekretninom se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

Uvid u potrebnu dokumentaciju, njeno preuzimanje kao i sve informacije u svezi licitacije mogu se dobiti u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Livno,  svakim danom od 9 do 15 sati u sobi broj 28 na telefon: 034/206-218.

 1. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu iznad početne, pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete licitacije i s istim će se zaključiti kupoprodajni ugovor u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije.

U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja, a u slučaju da se nekretnina ne uspije prodati, prodaja nekretnine vršit će se neposrednom pogodbom.

Najpovoljniji ponuditelj koji je odustao od ponude i zaključenja ugovora gubi pravo na povrat jamčevine. Sudionicima licitacije čija se ponuda ne prihvati izvršit će se povrat uplaćene jamčevine u roku od 15 dana od dana održavanja licitacije.

   Prodavatelj zadržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora iz objektivnih i opravdanih razloga.

 1. Kupac je dužan u roku od 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora platiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine, na žiro-račun broj: 1549995000000368 u korist Proračuna Grada Livna, šifra Grada Livna je 055, vrsta prihoda 721219.

U roku od 15 dana od dana plaćanja iznosa kupoprodajne cijene, kupac će se uvesti u posjed nekretnine.

 1. Urbanističko-tehnički uvjeti za izgradnju objekta određeni su načelnom lokacijskom dozvolom broj: 07-23-4-1249/19 od 20.03.2019.godine, sukladno članku 66. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj:12/14).
 2. Kupac je obvezan da u roku od godinu dana od dana zaključenja ugovora podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje odnosno da u roku od jedne godine od pravomoćnosti odobrenja za građenje izvede pretežan dio radova na objektu, a u daljnjem roku do 5 godina od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora da završi i uplani objekt u zemljišne knjige.

U slučaju neizvršenja obveza iz prethodne odredbe, kupac je obvezan vratiti zemljište

Gradu o čemu će se zaključiti poseban sporazum o uvjetima, načinu i dinamici vraćanja kupoprodajne cijene i građevinske vrijednosti eventualno nedovršenog objekta. Uvjeti gradnje definirani u članku 14. Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na lokalitetu Zagoričani, k.o.Potočani broj: 01-02-1031/19 od 16.04.2019.godine i ovom oglasu obvezuju i novog kupca po zaključenju kupoprodajnog ugovora, s tim da propisani rokovi počinju teći od zaključenja istog.

 1. Nagradu notaru za sačinjavanje kupoprodajnog ugovora u notarskoj formi, plaćanje poreza na promet nekretnina temeljem Zakona o porezu na promet nekretnina („Narodne novine HBŽ“, broj: 7/02) ukoliko prodaja podliježe plaćanju poreza sukladno istom, kao i naknade za troškove uknjižbe zemljišta u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Livnu i u katastarskom operatu snosi kupac.
 2. Ovaj oglas objavit će se na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Grada Livna, Večernjem listu za BiH i lokalnim radio postajama.

        Tekst pisane izjave iz točke 3. f) može se preuzeti sa službene web stranice Grada Livna.

Pomoćnica gradonačelnika, Ljiljana Marelja, dipl.iur.

Broj: 05-31-3-663/19                   Livno, 10. svibnja 2019.godine