Grad Livno prodaje stan u zgradi Livnoputeva

Grad Livno, putem Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove objavljuje oglas o prodaji stana putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaje se stan u Livnu, dvosoban, III. kat, površine 60 m2, na adresi Gabrijela Jurkića bb (zgrada Livnoputova), u zgradi sagrađenoj na parceli k.č. 139/4, k.o. Livno. Početna cijena iznosi 57.705,60 KM. Prodaja će se obaviti putemjavnog nadmetanja – licitacije, u velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50), 9. travnja 2019. u 12 sati. Zainteresirane osobe mogu izvršiti razgledanje stana 28. ožujka 2019. u vremenu od 9 do 14 sati. Nekretninom se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“. Kompletan tekst oglasa je u privitku:

Temeljem članka 363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 66/13 i 100/13), članka 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu F BiH, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj: 17/14) i članka 2. Odluke o prodaji stana  broj 1012, k.s. 62/1 u Livnu, broj: 01-02-679/19 od 11.03.2019.g., Grad Livno, putem Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, objavljuje:

            O  G  L  A  S

o prodaji stana putem javnog nadmetanja-licitacije

 1. Grad Livno, Trg branitelja Livna 1, Livno, prodaje stan u Livnu, oznaka:
 2. stana 1032, K.S. 62/1, dvosoban, III. kat, površine 60 m2, na adresi Gabrijela Jurkića bb (zgrada Livnoputova), u zgradi sagrađenoj na parceli k.č. 139/4, k.o. Livno.

Početna cijena iznosi 57.705,60 KM

 1. Prodaja stana iz točke 1. obavit će se putem javnog nadmetanja – licitacije, u velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50), dana 09.04.2019.g. u 12 sati.
 2. Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju sve fizičke i pravne osobe koje dostave sljedeću dokumentaciju:

– prijavu za sudjelovanje na licitaciji sa osobnim podacima i kontakt telefonom, rednim brojem i oznakom stana za koji se licitira

– izvod iz sudskog registra za pravne osobe ne starije od mjesec dana od dana izdavanja (original ili ovjerena preslika)

– ako sudionik licitacije nastupa kao punomoćnik ponuditelja, punomoć u formi notarski obrađene isprave koja sadržava ovlaštenje punomoćniku da može pristupiti licitaciji stanova i poduzimati druge pravne radnje u postupku licitacije.

– uvjerenje Službe za financije Grada Livna da ponuditelj nema dugovanja prema Gradu Livnu po bilo kojem osnovu.

– dokaz o uplati jamčevine

 1. Za sudjelovanje u licitaciji, ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 770,00 KM na žiro-račun broj: 1549995000000368 u korist Proračuna Grada Livna, šifra 055, vrsta prihoda 721219, u roku koji je utvrđen za dostavu prijava za sudjelovanje na licitaciji. 
 1. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ovog oglasa u dnevnom listu

(Večernji list za BiH). Prijave se podnose u zatvorenoj kuverti na adresu: “Grad Livno, Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja-licitacije, Trg branitelja Livna 1, Livno“, sa naznakom „Prijava na licitaciju za prodaju stana u Livnu – Ne otvarati“ putem prijemnog ureda Grada Livna (šalter sala) ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

 1. Prijave ponuditelja koji imaju dugovanja prema Gradu Livnu neće se razmatrati.  Prijave trebaju sadržavati svu potrebnu dokumentaciju navedenu u točki 3., u protivnom smatrat će se nepotpunima. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Uplatom jamčevine sudionici licitacije prihvaćaju sve javno objavljene uvjete kupoprodaje, te naknadni prigovori i pritužbe na uvjete kupoprodaje po uplati iste neće se razmatrati. 
 1. Zainteresirane osobe mogu izvršiti razgledanje stana dana 28.03.2019.godine. u vremenu od 09 do 14 sati. Nekretninom se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“. 
 1. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu iznad početne, pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete licitacije i s istim će se zaključiti kupoprodajni ugovor u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije.

U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja, a u slučaju da se nekretnina ne uspije prodati, licitacija će se ponoviti.

Najpovoljniji ponuditelj koji je odustao od ponude i zaključenja ugovora gubi pravo na povrat jamčevine. Sudionicima licitacije čija se ponuda ne prihvati izvršit će se povrat uplaćene jamčevine u roku od 15 dana od dana održavanja licitacije.

Prodavatelj zadržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora iz objektivnih i opravdanih razloga.

 1. Kupac je dužan u roku od 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora platiti

kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine, na račun i žiroračun prodavatelja. U roku od 15 dana od dana plaćanja iznosa kupoprodajne cijene, kupac će se uvesti u posjed nekretnine.

 1. Nagradu notaru za sačinjavanje kupoprodajnog ugovora u notarskoj formi, plaćanje poreza

na promet nekretnina temeljem Zakona o porezu na promet nekretnina („NN HBŽ“, broj: 7/02) ukoliko prodaja podliježe plaćanju poreza sukladno istom, kao i naknade za troškove uknjižbe nekretnina u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Livnu  snosi kupac.

 1. Ovaj oglas objavit će se na Oglasnoj ploči i službenoj web stranici Grada Livna, Večernjem listu za BiH i lokalnim radio postajama.

Sve informacije vezano za licitaciju mogu se dobiti u Službi za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Grada Livna, ured broj 23 ili na telefon 034/206-223 svakim radnim danom od 9 do 10.30 i od 11 do 15 sati.

       

Broj: 07-23-718/19                                                        POMOĆNICA GRADONAČELNIK

Livno, 18.03.2019.g.                                                           Ivanka Karaula, dipl.ing.građ.