Grad Livno rasprodaje javno zemljište

Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina  o b j a v l j u j e

                 O G L A S

  o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije

 1. 1. Grad Livno, Trg branitelja Livna 1, Livno, prodaje neizgrađeno građevinsko zemljište:
 2. na području naseljenog mjesta Dobro, k.o. Dobro označeno kao:
 • č. 1821/17, Begovača, gradilište, površine 1050 m2, zk.ul.br. 554 k.o. Dobro.
 1. na području Kruga, k.o. SP Kablići označeno kao:

–  k.č. 1263/52, gradilište, površine 1600 m2, zk.ul.br. 2316, k.o. SP Kablići

       III. na području naseljenog mjesta Golinjevo, k.o. Golinjevo označeno kao:

–  k.č. 813/5,Kosa, gradilište, površine 438 m2, zk.ul.br. 326, k.o. Golinjevo

 1. na području, k.o. SP Prolog označeno kao:

–  k.č. 2561/250, Kamešnica, gradilište, površine 3221 m2, zk.ul.br. 1687, k.o. SP Prolog.

Prodaja navedenih parcela izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje objekata i to na parcelama pod točkama:

 1. stambenog objekta
 2. kuće za odmor- vikendice

III. pomoćnog objekta

 1. kuće za odmor- vikendice.
 2. Prodaja nekretnina iz točke 1., ovog oglasa obavit će se putem javnog nadmetanja-licitacije, 30.7.2024.godine u Velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50, potkrovlje), s početkom:

– za parcelu iz točke 1.I. u 9:00 sati

– za parcelu iz točke 1.II. u 9:30 sati

– za parcelu iz točke 1.III. u 10:00 sati

– za parcelu iz točke 1.IV. u 10:30 sati.

 1. Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju sve fizičke i pravne osobe koje dostave potrebnu dokumentaciju.

Fizičke osobe, ovisno kojoj kategoriji pripadaju, za sudjelovanje na licitaciji trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju (u originalnu ili ovjerene kopije):

 1. a) pisanu prijavu za sudjelovanje na licitaciji sa osobnim podatcima i kontakt

telefonom (moraju dostaviti svi sudionici);

 1. b) dokaz o državljanstvu (uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci),

(moraju dostaviti svi sudionici);

 1. c) ako sudionik licitacije nastupa kao punomoćnik ponuditelja, uz ostalu potrebnu

dokumentaciju mora biti dostavljena punomoć u formi notarski obrađene isprave

koja sadrži ovlaštenje punomoćniku da može pristupiti licitaciji parcele, davati

ponude za istu, te poduzimati i sve druge radnje u postupku licitacije;

 1. d) uvjerenje Službe za financije Grada Livna da ponuditelj nema dugovanja prema

    Gradu Livnu po bilo kojem osnovu ne starije od mjesec dana (moraju dostaviti svi

sudionici),

 1. e) dokaz o uplati jamčevine (moraju dostaviti svi sudionici),
 2. f) pisanu izjavu, u formi notarski ovjerene isprave (moraju dostaviti svi sudionici), sljedećeg sadržaja:

„ U potpunosti prihvaćam sljedeće uvjete izgradnje:

 1. a) da u roku od godinu dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora podnesem zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje,
 2. b) da u roku od jedne godine od pravomoćnosti odobrenja za građenje izvedem pretežan dio radova na objektu/objektima, a u daljnjem roku do 5 godina od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora da završim i uplanim objekt u zemljišne knjige kod Općinskog suda u Livnu,
 3. c) da u slučaju neispunjenja obveza navedenih pod a) i b) Grad Livno zadržava pravo raskida ugovora i vraćanja nekretnine u vlasništvo Gradu uz obvezu vraćanja uplaćenog iznosa naknade i građevinske vrijednosti nedovršenog objekta, ukoliko je isti sagrađen, o čemu će se zaključiti poseban sporazum,
 4. d) da u slučaju prodaje zemljišta trećim osobama na iste prenesem obveze navedene pod a), b) i c),
 5. e) sve naprijed navedeno bit će ugrađeno u kupoprodajni ugovor “.
 6. g) dokaz da se radi o osobi koja je rođena u BiH (rodni list) ili potomku državljana

BiH ( uvjerenje o državljanstvu jednog od roditelja ne starije od šest mjeseci), mora

biti dostavljen samo ako se radi o prijavi osobe koja nema BiH državljanstvo, a

rođena je u BiH ili je potomak državljana BiH.

Pravne osobe za sudjelovanje na licitaciji trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju (u originalu ili ovjerene kopije):

 1. a) pisanu prijavu za sudjelovanje na licitaciji sa osobnim podatcima i kontakt

telefonom;

 1. b) izvod iz sudskog registra za pravne osobe ne stariji od 1 mjesec od dana

izdavanja;

 1. c) ako sudionik licitacije nastupa kao punomoćnik ponuditelja, punomoć u formi

notarski obrađene isprave koja sadrži ovlaštenje punomoćniku da može pristupiti licitaciji parcele, davati ponude za istu, te poduzimati i sve druge radnje u postupku licitacije;

 1. d) uvjerenje Službe za financije Grada Livna da ponuditelj nema dugovanja prema Gradu Livnu po bilo kojem osnovu ne starije od mjesec dana;
 2. e) dokaz o uplati jamčevine;
 3. f) pisanu izjavu, u formi notarski ovjerene isprave, sljedećeg sadržaja:

„ U potpunosti prihvaćam slijedeće uvjete izgradnje:

 1. a) da u roku od godinu dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora podnesem zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje,
 2. b) da u roku od jedne godine od pravomoćnosti odobrenja za građenje izvedem pretežan dio radova na objektu, a u daljnjem roku do 5 godina od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora da završim i uplanim objekt u zemljišne knjige kod Općinskog suda u Livnu,
 3. c) da u slučaju neispunjenja obveza navedenih pod a) i b) Grad Livno zadržava pravo raskida ugovora i vraćanja nekretnine u vlasništvo Gradu uz obvezu vraćanja uplaćenog iznosa naknade i građevinske vrijednosti nedovršenog objekta, ukoliko je isti sagrađen, o čemu će se zaključiti poseban sporazum,
 4. d) da u slučaju prodaje zemljišta trećim osobama na iste prenesem obveze navedene pod a), b) i c),
 5. e) sve naprijed navedeno bit će ugrađeno u kupoprodajni ugovor“.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ovog oglasa u dnevnom tisku (Večernji list za BiH).

Prijave se podnose u zatvorenoj kuverti na adresu: “Grad Livno, Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja-licitacije, Trg branitelja Livna 1, Livno“, s naznakom „Prijava na licitaciju za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao k.č. ____________________ na području___________________________, (broj: 05-27-2691/24) – Ne otvarati“ putem prijemne kancelarije Grada Livna (šalter sala) ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Prijave ponuditelja koji imaju bilo kakva dugovanja prema Gradu neće se razmatrati.     

Prijave trebaju sadržavati svu potrebnu dokumentaciju navedenu u točki 3., u protivnom smatrat će se nepotpunima.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 1. Početna cijena za nekretnine iz točke 1. i to za:
 2. k.č. 1821/17 iznosi 5.250,00 KM
 3. k.č. 1263/52 iznosi 3.200,00 KM

III.k.č. 813/5  iznosi  3.635,50 KM

            IV.k.č. 2561/250  iznosi  12.288,00 KM

Za sudjelovanje u licitaciji, ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu i to za:

 1. k.č. 1821/17,  iznosi 1.000,00 KM
 2. k.č. 1263/52 iznosi 1.000,00 KM

III.k.č. 813/5 iznosi  1.000,00 KM

IV.k.č. 2561/250  iznosi  1.228,80 KM

na žiro-račun broj: 1610200063110044 kod Raiffeisen banke u korist Proračuna Grada Livna, šifra Grada Livna je 055, vrsta prihoda 721122, u roku koji je utvrđen za dostavu prijava za sudjelovanje na licitaciji. (točka 3.)

Uplatom jamčevine sudionici licitacije prihvaćaju sve javno objavljene uvjete kupoprodaje, te naknadni prigovori i pritužbe na uvjete kupoprodaje po uplati iste, neće se razmatrati.

 1. Zainteresirane osobe mogu izvršiti razgledanje nekretnina na dan 16.7.2024. godine u periodu od 10 do 14 sati. Nekretninom se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

Uvid u potrebnu dokumentaciju, njeno preuzimanje kao i sve informacije u svezi licitacije mogu se dobiti u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Livno,  svakim danom od 9 do 15 sati u sobi broj 27 na telefon: 034/206-218.

 1. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu iznad početne, pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete licitacije i s istim će se zaključiti kupoprodajni ugovor u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije.

U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja, a u slučaju da se nekretnina ne uspije prodati ni nakon ponovljene licitacije, prodaja nekretnine vršit će se neposrednom pogodbom.

Najpovoljniji ponuditelj koji je odustao od ponude i zaključenja ugovora gubi pravo na povrat jamčevine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Sudionicima licitacije čija se ponuda ne prihvati izvršit će se povrat uplaćene jamčevine u roku od 15 dana od dana održavanja licitacije.

Prodavatelj zadržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora iz objektivnih i opravdanih razloga.

 1. Kupac je dužan u roku od 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora platiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine, na žiro-račun broj: 1610200063110044 kod Raiffeisen banke u korist Proračuna Grada Livna, šifra Grada Livna je 055, vrsta prihoda 721122.

U roku od 15 dana od dana plaćanja iznosa kupoprodajne cijene, kupac će se uvesti u posjed nekretnine.

 1. Urbanističko-tehnički uvjeti za izgradnju objekata određeni su načelnim lokacijskim dozvolama                                                                                                                                                                                                                                                broj:07-19-4-295/24 od 23.04.2024. godine, 07-19-4-298/24 od 23.4.2024. godine, 07-19-4-297/24 od 23.4.2024. godine i 07-19-4-458/24 od 20.6.2024. godine, Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove.
 2. Kupac je obvezan da u roku od godinu dana od dana zaključenja ugovora podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje odnosno da u roku od jedne godine od pravomoćnosti odobrenja za građenje izvede pretežan dio radova na objektu, a u daljnjem roku do 5 godina od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora da završi i uplani objekt u zemljišne knjige.

U slučaju neizvršenja obveza iz prethodne odredbe, kupac je obvezan vratiti zemljište Gradu o čemu će se zaključiti poseban sporazum o uvjetima, načinu i dinamici vraćanja kupoprodajne cijene i građevinske vrijednosti eventualno nedovršenog objekta.

 1. Nagradu notaru za sačinjavanje kupoprodajnog ugovora u notarskoj formi, plaćanje poreza na promet nekretnina temeljem Zakona o porezu na promet nekretnina („Narodne novine HBŽ“, broj: 9/21) ukoliko prodaja podliježe plaćanju poreza sukladno istom, kao i naknade za troškove uknjižbe zemljišta u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Livnu i u katastarskom operatu Grada Livna snosi kupac.
 2. Ovaj oglas objavit će se na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Grada Livna, Večernjem listu za BiH i lokalnim radio postajama.

Tekst pisane izjave iz točke 3. f) može se preuzeti sa službene web stranice Grada Livna.

Pomoćnik gradonačelnika 

Mario Ćavar, dipl.iur.

Broj: 05-27-2691/24        Livno,5.srpnja 2024. godine