Interni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta u MUP-u K10

mup

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON 10
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
L I V N O

Broj: 02-01-34- 9889 /17
Dana, 28.06.2017. godine

Na temelju članka 85. Zakona o državnim službenicima i namještenicima
u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji (“ Narodne novine
Hercegbosanske županije “ broj: 1/14 i 5/16) i Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 broj:02-1-02-9516/14
od 22.09.2014. godine i broj: 02-1-02-12494/15 od 03.12.2015. godine,
Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 objavljuje:

INTERNI OGLAS
za popunu upražnjenih radnih mjesta
namještenika u Ministarstvu unutarnjih
poslova Kantona 10
Pravo prijavljivanja na interni oglas na niže navedena radna mjesta imaju
namještenici iz tijela državne službe u Hercegbosanskoj županiji.

01.Viši referent za izdavanje osobnih isprava
u Odsjeku upravnih poslova Policijske uprave Livno
– 2 (dva) izvršitelja na neodređeno vrijeme

02.Viši referent za izdavanje osobnih isprava
u Odsjeku upravnih poslova Policijske uprave Tomislavgrad
– 2 (dva) izvršitelja na neodređeno vrijeme

03. Viši referent za izdavanje osobnih isprava – administrator
u Odsjeku upravnih poslova Policijske postaje Glamoč
– 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

Opis poslova (01.,02. i 03):

vrši sve potrebne radnje u svezi zaprimanja i kompletiranja zahtjeva za
izdavanje putnih isprava, primitak i otpust iz državljanstva BiH, promjenu
osobnog imena, ispravke pogrešno upisanih podataka u matične knjige,
zaprima zahtjeve za prijavu i odjavu prebivališta i boravišta građana,
izdaje osobne iskaznice, vozačke dozvole, vrši izradu osobnih i
drugih dokumenata, određivanje i evidentiranje JMB, vrši unos podataka
sa zaprimljenih zahtjeva na sustavu za AOP, izdaje odgovarajuće potvrde
na temelju službenih evidencija, obavlja akvizicijske poslove vezane za
upravni postupak, zaprima zahtjeve i daje informacije strankama u svezi
potrebite dokumentacije za registraciju motornih vozila, te vrši obradu tih
zahtjeva za registraciju motornih vozila, obavlja i druge poslove i zadatke
koje odredi neposredni rukovoditelj

Visina plaće (01.,02. i 03.): 670,67 KM

Uvjeti (01.,02.i 03): Pored općih uvjeta predviđenih u članku 89. Zakona o
državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Herceg-
bosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova K 10,
i to:
– završena gimnazija, ekonomska, upravna, tehnička škola SSS – IV stupanj,
– najmanje 10 mjeseci radnog iskustva u struci,
– položen stručni upravni ispit za namještenike SSS

Uz prijavu na oglas sa kratkim životopisom kandidati su dužni priložiti
slijedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici:
– ovjerenu presliku svjedodžbe/diplome o završenoj SSS,
– potvrdu/ uvjerenje o radnom iskustvu u struci,
– uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu sa SSS,
– potvrdu/uvjerenje da je kandidat u radnom odnosu na poslovima
namještenika u tijelu državne službe u Hercegbosanskoj županiji.

Interni oglas će biti objavljen na oglasnoj ploči Ministarstva unutarnjih
poslova Kantona 10 i na službenoj web stranici Vlade Hercegbosanske
županije i ostaje otvoren 8 dana od dana posljednje objave.

Prijave s kratkim životopisom i potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u
zatvorenim kovertama neposredno ili putem pošte preporučeno na adresu:
Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10,
Livno, ul. S.S. Kranjčevića br. 8.
s napomenom «prijava na INTERNI OGLAS ».

Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

M I N I S T A R
Darinko Mihaljević