Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Livno

javni

Na temelju članka 34. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj 1/14 i 5/16), a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Livno, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Livno

01. Pomoćnik općinskog načelnika Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, na mandat od 5 godina, -1 ( jedan) izvršitelj,
02. Pomoćnik općinskog načelnika Službe za opću upravu i društvene djelatnosti, na mandat od 5 godina, -1 ( jedan) izvršitelj,

01. Opis poslova:
Pomoćnik općinskog načelnika službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina ( u daljnjem tekstu: Pomoćnik općinskog načelnika) ovlastima iz članka 16. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, neposredno rukovodi Službom za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina te zastupa i predstavlja istu.
Pomoćnik općinskog načelnika u vršenju propisanih ovlasti obavlja slijedeće poslove i zadatke: neposredno rukovodi Službom i s tim u svezi planira, organizira prati i usmjerava rad Službe i raspoređuje poslove i zadatke na službenike i namještenike; daje naputke i pruža neposrednu stručnu pomoć; obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Službe; odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem Općinskog načelnika; odgovara za zakonito, pravodobno, potpuno, stručno, efikasno i efektivno obavljanje poslova; inicira, izrađuje i odgovara za realizaciju planova, pri čemu vodi računa o utvrđenim rokovima i prioritetima; izrađuje programe i projekte iz nadležnosti Službe; inicira, priprema i izrađuje nacrte i prijedloge općinskih propisa i drugih akata iz djelokruga Službe; predlaže godišnji program rada Službe za koji odgovara, donosi mjesečne i dnevne programe rada s rokovima i izvršiteljima; podnosi godišnje izvješće o radu, te izvješćuje o izvršenju mjesečnih planova rada sa podacima o pojedinačnom angažmanu službenika i namještenika; informira Općinskog načelnika o stanju u oblasti za koju je utemeljena Služba; obavlja i druge poslove i zadatke koje mu povjeri općinski načelnik. Pomoćnik općinskog načelnika za svoj rad neposredno odgovara općinskom načelniku, a imenuje se na mandat od 5 godina.

02. Opis poslova:
Pomoćnik općinskog načelnika službe za opću upravu i društvene djelatnosti ( u daljnjem tekstu: Pomoćnik općinskog načelnika) ovlastima iz članka 16. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, neposredno rukovodi Službom za opću upravu i društvene djelatnosti te zastupa i predstavlja istu.
Pomoćnik općinskog načelnika u vršenju propisanih ovlasti obavlja slijedeće poslove i zadatke: neposredno rukovodi radom Službe i odgovoran je za korištenje financijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Službi; organizira rad Službe, raspoređuje poslove na službenike i namještenike, daje upute o načinu obavljanja poslova; obavlja poslove najviše razine složenosti koji uključuju planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova u pravcu razvoja novih koncepata te rješavanja strateških zadaća; proučava, stručno obrađuje, izrađuje i sudjeluje u izradi najsloženijih pravnih i drugih dokumenata iz mjerodavnosti Službe; osigurava pravodobno, zakonito, pravilno i kvalitetno obavljanje svih poslova iz mjerodavnosti Službe; sudjeluje u izradi nacrta i prijedloga proračuna u dijelu koji se odnosi na mjerodavnost Službe; utvrđuje radne ciljeve, ocjenjuje postignute rezultate i predlaže ocjene rada za državne službenike i namještenike; predlaže godišnji plan i program rada Službe i osigurava njihovu realizaciju; izrađuje redovite izvještaje o radu Službe te druge analitičko-informativne analize, izvještaje i informacije iz djelokruga rada službe; predlaže poduzimanje propisanih postupaka zbog povrede radne dužnosti i etičkog kodeksa; predlaže plan korištenja godišnjih odmora; sudjeluje u radu Općinskog vijeća i njegovih povjerenstava, kolegiju Općinskog načelnika i drugih radnih tijela u koja je imenovan; priprema odgovore na vijećnička pitanja iz djelokruga rada Službe; inicira, priprema i izrađuje prijedloge općinskih propisa i drugih akata iz djelokruga Službe; prati pojave od interesa u oblasti uprave i društvenih djelatnosti; redovito upoznaje Općinskog načelnika o stanju i problemima iz područja mjerodavnosti Službe; odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem Općinskog načelnika; surađuje s ostalim općinskim službama u pitanjima od zajedničkog interesa za jedinstveno općinsko tijelo uprave Općine Livno; brine se o stručnom usavršavanju i osposobljavanju uposlenika; obavlja kontrolu zakonitosti izrađenih upravnih i drugih akata; ostvaruje suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave, županijskim i federalnim institucijama i drugim subjektima u pitanjima iz mjerodavnosti Službe; izrađuje programe i projekte iz mjerodavnosti Službe; prima stranke na njihov zahtjev i daje odgovarajuća objašnjenja i informacije;- planira i utvrđuje potrebe za materijalno-tehničkim sredstvima i odobrava njihovu nabavu; obavlja i druge poslove iz mjerodavnosti Službe; Pomoćnik općinskog načelnika za svoj rad neposredno odgovara općinskom načelniku, a imenuje se na mandat od 5 godina.

Uvjeti: Pored općih uvjeta propisanim člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Livno broj: 02-05-3037/15 od 13.11.2015., i to:
Za poziciju 01.- VSS (VII stupanj) ili diploma visokog obrazovanja I, II ili III Ciklusa bolonjskog sustava školovanja (najmanje 240 ECTS) pravnog smjera,
-najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja VSS,
-poznavanje rada na računalu
Za poziciju 02. .- VSS (VII stupanj) pravni fakultet ili diploma visokog obrazovanja I, II ili III Ciklusa bolonjskog sustava školovanja (najmanje 240 ECTS) pravnog smjera,
-najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja VSS,
-poznavanje rada na računalu

Prijavljivanje na javni natječaj:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i /ili stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Livno”

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

 

bih.boljiposao.com