JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u MUP-u HBŽ-a

Na osnovu članka 34. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 1/14 i 5/16) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova HBŽ 03/767

Radna mjesta:

01. Stručni suradnik za poslove pristupa informacijama u Kabinetu Ministra – 1 (jedan) izvršitelj

02. Stručni suradnik Ureda za žalbe javnosti u Kabinetu ministra – 1 (jedan) izvršitelj

03. Šef Odsjeka u Odsjeku za inspekcijske poslove u Kabinetu ministra– 1 (jedan) izvršitelj

04.Stručni suradnik za vođenje upravnog postupka u Odsjeku za pravne i upravne poslove u Upravi za administraciju i potporu – 2 (dva) izvršitelja

05.Stručni suradnik za obradu zahtjeva prekršajnog postupka i prekršajnih naloga u

Specijaliziranoj postrojbi prometne policije u Upravi policije – 1 (jedan) izvršitelj

01. Opis poslova: Vodi upravni postupak po zahtjevima za pristup informacijama sukladno Zakonu o slobodi pristupa informacijama u FBiH i Zakonu o zaštiti osobnih podataka; priprema i izrađuje odgovarajuće informativne i analitičke materijale u navedenoj oblasti; prati, ostvaruje suradnju sa Agencijom za zaštitu osobnih podataka u BiH; vodi postupak ažuriranja prijave/obavijesti o obradi podataka i druge stručne poslove koji nastaju za Ministarstvo sukladno odredbama Pravilnika o sigurnosti podataka, ostvaruje suradnju sa drugim tijelima i institucijama u domenu zaštite osobnih podataka i pristupa informacijama; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj. Za izvršavanje navedenih poslova odgovara neposrednom rukovoditelju.

02. Opis poslova: Vrši stručno-operativne poslove za Ured; vrši zaprimanje podnesaka i kompletiranje predmeta, te iste dostavlja u rad Uredu; vodi odgovarajuće evidencije o radu Ureda; prikuplja, sređuje, evidentira, kontrolira i obrađuje podatke metodološkim I drugim uputama; izrađuje polugodišnja i godišnja izvješća o radu Ureda te ih dostavlja neposrednom rukovoditelju; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj. Za izvršavanje navedenih poslova odgovara neposrednom rukovoditelju.

03.Opis poslova: Neposredno rukovodi Odsjekom i u svezi s tim organizira, objedinjava i usmjerava rad Odsjeka; raspoređuje poslove na izvršitelje u Odsjeku; odgovoran je za pravodobno, zakonito, pravilno i kvalitetno obavljanje poslova iz nadležnosti Odsjeka; pruža stručnu pomoć inspektorima i vrši nadzor nad njihovim radom; sudjeluje u izradi prednacrta i nacrta zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Odsjeka, daje upute za rad i pruža neposrednu stručnu pomoć drugim izvršiteljima; izrađuje prijedlog plana rada i izvješća o radu Odsjeka; redovito usmeno ili pismeno upoznaje šefa Kabineta o stanju u obavljanju poslova iz nadležnosti Odsjeka, o problemima koji postoje u obavljanju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; postupa po nalogu šefa Kabineta i obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Odsjeka; uredno vodi evidencije o poštivanju radnog vremena od strane inspektora kojima rukovodi, te obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj. Za izvršavanje navedenih poslova odgovora šefu Kabineta.

04.Opis poslova: Rješava jednostavnije upravne stvari u prvostupanjskom upravnom postupku (skraćeni upravni postupak); vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća rješenja o tim evidencijama; sprovodi administrativnost izvršenja zaključaka u skladu sa zakonom; izrađuje rješenja o oduzimanju putnih isprava; kontrolira kompletnost zahtjeva u svezi državljanstva; prati i izučava pojave iz svog djelokruga rada; predlaže način rješavanja određenih pitanja; ukazuje na određenu problematiku i nedorečenost u primjeni pravnih propisa; surađuje sa Odsjecima u PU i PP; priprema spise i daje određene smjernice u svezi vođenja upravnih sporova; priprema spise povodom vođenja upravnih sporova; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj. Za izvršavanje navedenih poslova odgovara neposrednom rukovoditelju.

05. Opis poslova: rješava upravne stvari u upravnom postupku po zahtjevima prekršajnog postupka i prekršajnim nalozima kao i druge postupke iz domena Zakona o sigurnosti prometa na cestama u Hercegbosanskoj županiji i Zakona o prekršajima; prati i istražuje promjene i pojave u odgovarajućoj oblasti; vrši prikupljanje, evidentiranje, kontrolu i obradu podataka prema metodološkim i drugim uputama; vodi evidencije iz navedene oblasti i vrši arhiviranje predmeta; sačinjava informacije i izvješća o poduzetim mjerama i radnjama iz navedene oblasti i iste dostavlja neposrednom rukovoditelju; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj. Za izvršavanje navedenih poslova odgovara neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 35 Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji:

1. da su državljani Bosne i Hercegovine;

2. da su stariji od 18 godina;

3. da imaju univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII. stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja.

4. da su zdravstveno sposobni za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

6. da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;

7. da im pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poziva u organu državne službe, odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave za konkurs;

8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su osuđene za krivična djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom natječaju, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to za::

Za poziciju 01.:

-završen pravni fakultet VSS-VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava školovanja sa najmanje 180 ECTS bodova

– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci

Za poziciju 02.:

– završen pravni, ekonomski fakultet, studij sigurnosti-smjer sigurnosti VSS-VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog , drugog ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu školovanja sa najmanje 180 ECTS bodova

– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci

Za poziciju 03.:

– završen pravni fakultet, drugi fakultet društvenih znanosti VSS-VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava školovanja koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova

– najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva u struci

Za poziciju 04.:

– završen pravni fakultet VSS-VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg

ciklusa Bolonjskog sustava školovanja sa najmanje 180 ECTS bodova

– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci

Za poziciju 05.:

– završen pravni, prometni fakultet, fakultet prometa i komunikacija – inženjer cestovnog prometa VSS-VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog , drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava školovanja sa najmanje 180 ECTS bodova

– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

2. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine).

3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.

4. za poz.01.02.04. i 05. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i :

-dokaz da su u vrijeme i nakon objavljivanja internog oglasa uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike, dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i

-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,

NAPOMENE ZA KANDIDATE

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete navedene u tekstu javnog natječaja.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i /ili stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješteni.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji dokaze o ispunjavanju općih uvjeta natječaja.

Nepotpune neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH

ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON

Ul.Gabijela Jurkića bb, 80101 Livno

sa naznakom „Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10. sa pozivom na broj 202/19 “

Tajnik: Zinka Salihagić, dipl iur