JAVNI NATJEČAJ

natječaj

Na osnovu članka 34. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj 1/14 i 5/16) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Livno, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Livno

– Stručni suradnik za geodetske poslove i katastar nekretnina – 1 ( jedan) izvršitelj

Opis poslova : Stručni suradnik za geodetske poslove i katastar nekretnina obavlja slijedeće poslove i zadatke;vrši obradu podataka za potrebe izrade dokumenata prostornog uređenja i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa; obavlja kontrolu na uspostavljanje, izradom, vođenjem i održavanjem iz oblasti katastra nekretnina; priprema dokumentaciju za izradu analiza, izvješća, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na temelju odgovarajućih podataka prikupljenih na terenu i katastarskog operata; sudjeluje u izradi normativnih akata iz djelokruga rada; radi na izradi i održavanju mreže geodetske izmjere i njihove rekonstrukcije; ostvaruje neposrednu suradnju sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove u cilju uspostave katastra nekretnina; prikuplja, sređuje, evidentira i obrađuje podatke o prostornim jedinicama iz nadležnosti Službe; obavlja i druge poslove koje mu povjeri nadređeni; Stručni suradnik za svoj rad neposredno odgovara pomoćniku općinskog načelnika Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina.

Uvjeti: Pored općih uvjeta propisanim člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Livno broj: 02-05-3037/15 od 13.11.2015., Odlukom o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Livno broj: 02-05-322/16 od 01.02.2016., Odlukom o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Livno broj: 02-05-2178/16 od 11.07.2016., I Odlukom o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Livno broj: 02-05-2863/16 od 02.09.2016. i to:

-VSS (VII stupanj) geodetski fakultet ili diploma visokog obrazovanja I, II ili III Ciklusa Bolonjskog sustava školovanja (najmanje 180 ECTS), geodetskog smjera
– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon završene VSS
– poznavanje rada na računalu ( MS-Office, AUTO CAD i dr)

Prijavljivanje na natječaj
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije)

1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
3. dokaz o poznavanju rada na računaru ( MS-Office, AUTO CAD i dr)
4. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i :
-dokaz da uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike, izdat nakon objave javnog natječaja i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
-5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješteni.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA HB ŽUPANIJU  I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom
„ Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Livno”

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

http://www.boljiposao.com