Javni poziv Grada Livna za sufinanciranje neto plaća za mjesec travanj

Gradonačelnik Grada Livna raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava za sufinanciranje neto plaća za mjesec travanj 2020. godine.

Pravo korištenja financijskih sredstava imaju pravne i fizičke osobe koje dostave uredno popunjen Obrazac broj 1 u utvrđenom roku, koje su registrirane sa sjedištem na području grada Livna i poslovne jedinice drugih subjekata za zaposlenike koji su prijavljeni s mjestom rada u Gradu Livnu.

 

 

GRAD LIVNO    GRADONAČELNIK

Broj: 02-04-1058/20     Livno, 15.05.2020. godine

Na temelju članka 38. stavak 1. točka 6. Statuta Općine Livno („Službeni glasnik Općine Livno“ broj: 5/08) i članka 11. Privremene statutarne odluke Grada Livna („Službeni glasnik Grada Livna“ broj 2/18), članka 8. Zakona o načelima lokalne samouprave („Službene novine FB“H” broj: 49/06 i 51/09) i članka 8. Odluke o donošenju mjera za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo Livna broj: 01-02-1014/20 od 13.05.2020. godine, Gradonačelnik objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava za sufinanciranje neto plaća za mjesec travanj 2020. godine

I  PREDMET JAVNOG POZIVA

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti na području Grada Livna koje ispunjavaju uvjete za dodjelu financijskih sredstava, a kojima je Zapovijedima donesenim od strane Županijskog stožera Hercegbosanske županije zabranjen rad zbog posljedica uzrokovanih pandemijom virusa COVID -19, da podnesu Zahtjev za odobrenje i dodjelu financijskih sredstava za financiranje neto plaća za mjesec travanj 2020. godine definirane člankom 5. Odluke,  u iznosu od 300,00 KM po svakom zaposleniku.

II  UVJETI  DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Pravo korištenja financijskih sredstava imaju pravne i fizičke osobe koje:

  • dostave uredno popunjen Obrazac broj 1 u utvrđenom roku,
  • su registrirane sa sjedištem na području Grada Livna i poslovne jedinice drugih subjekata za zaposlenike koji su prijavljeni s mjestom rada u Gradu Livnu,
  • dostave Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta sa šifrom djelatnosti pravnih i fizičkih osoba prema vrsti djelatnosti.

–    su izmirile obveze po osnovu  doprinosa za radnike, zaključno sa veljačom  2020.  godine i zadržale broj radnika na dan 30.04.2020. godine

III  POTREBNA DOKUMENTACIJA

Pravne i fizičke osobe, uz popunjen Obrazac broj 1, dostavljaju slijedeću dokumentaciju:

  • original ili ovjerenu presliku aktualnog izvoda iz sudskog registra,

za fizičke osobe odobrenje za rad izdano od nadležnog gradskog  tijela,

  • Ovjerenu kopiju uvjerenja o poreznoj registraciji- ID broj
  • Specifikaciju broja prijavljenih zaposlenika sa stanjem na dan 30.04.2020. godine

za koje se traži isplata,

  • kopija izvoda iz banke iz kojih je vidljivo isplata plaća za mjesec veljaču 2020. godine, pojedinačno neto plaće za zaposlenike, ili u slučaju zbirne uplate plaća kopiju izvoda iz banke iz kojeg je vidljiv iznos uplate plaća uz popis zaposlenika,
  • Kopija ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa,

IV PRIJAVA, TIJELA ZA PROVEDBU I ROKOVI

Grad Livno zadržava pravo provjere svih podataka navedenih u dostavljenoj dokumentaciji kod Porezne uprave FBiH, te drugih nadležnih tijela.

Stručno povjerenstvo za provođenje postupka dodjele financijskih sredstava razmatra sve zaprimljene prijave i utvrđuje ispunjavanje uvjeta za odobrenje financijskih sredstava, sačinjava Izvješće s prijedlogom te ih dostavlja Gradonačelniku, koji donosi rješenje za svakog korisnika.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 034 206 232

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave na web stranici Grada Livna

Ovjeren i potpisan Zahtjev (Obrazac br.1) za dodjelu sredstava s potrebitom dokumentacijom dostaviti na adresu:

GRAD  LIVNO

GRADONAČELNIK

TRG BRANITELJA LIVNA 1

80101 LIVNO

S naznakom „Zahtjev za dodjelu sredstava za isplatu dijela neto plaće“

PRIJAVA ZA JAVNI POZIV – NE OTVARATI

 Na poleđini kuverte obvezno navesti naziv-ime podnositelja prijave, adresu, te ovjeriti pečatom.Svi korisnici ovih sredstava su obvezni sredstva koristiti namjenski i dostaviti izvješće Gradonačelniku o utrošku sredstava u roku od 8 dana od uplate sredstava. Neblagovremene prijave i prijave koje nemaju svu potrebnu dokumentaciju neće biti predmet razmatranja.

GRADONAČELNIK

Luka Čelan, dip.iur.

 

OBRAZAC br. 1

GRAD LIVNO    GRADONAČELNIK

Na temelju Javnog poziva broj _____________ od ___________________, objavljenog na službenoj stranici Grada Livna, podnosim zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna Grada Livna za isplatu dijela netto plaće za mjesec ____________ 2020. godine

Opći podaci o podnositelju zahtjeva:
Naziv
Identifikacijski broj
Sjedište
Naziv šifra djelatnosti po
KD BiH 2010.
Broj računa, banka
Odgovorna osoba
Kontakt telefon, e-mail

Kriteriji za ostvarivanje prava za isplatu sredstava iz Proračuna Grada Livna:
– djelatnost zabranjena Odlukama Stožera civilne zaštite,
– sjedište fizičke i pravne osobe (poslovne jedinice) na prostoru Grada Livna,
– zaposlenici koji su prestali sa radom Odlukama Stožera civilne zaštite i za koje se traži subvencija za isplatu netto plaće, nalaze se u radnom odnosu kod poslodavca ilisu samostalni poduzetnici,
– izmirenim obvezama po osnovu doprinosa za radnike.

Uz zahtjev prilaže se:
– preslik rješenja o upisu u sudski registar, odobrenja za rad,
– preslik obavijest o razvrstavanju pravne/fizičke osobe prema Klasifikaciji djelatnosti BiH iz 2010. godine,
– dokaz o izmirenim obvezama po osnovu doprinosa za radnike, zaključno sa veljača 2020. godine,
– lista zaposlenika za koje se naknada ostvaruje,
– izjava poslodavca, pod punoj moralnoj, materijalnoji krivičnoj odgovornosti, da su podaci iz ovog zahtjeva točni i da će najkasnije u roku od sedam dana od uplate sredstava iz Proračuna Grada Livna izvršiti isplatu plaća za zaposlenike za mjesec za koji su sredstva odobrena,
– izjava podnositelja zahtjeva da je suglasan da se podaci iz ovog zahtjeva mogu provjeriti kod Porezne uprave Federacije BiH, te drugih nadležnih institucija.

Datum, _____________ 2020. godine
___________________________
(odgovorna osoba, potpis i pečat)