Livanjska bolnica desetljeće negativno posluje, Županija ništa ne poduzima

Sumnjivo poslovanje bilo je predmetom financijske revizije Ureda za reviziju institucija u FBiH, koji je dao negativno mišljenje.

Županijska bolnica ”Dr. Fra Mihovil Sučić” Livno više od deset godina posluje s gubitkom, a skupština Hercegbosanske županije, kao osnivač te organi rukovođenja i upravljanja bolnice, nisu ništa poduzimali po tom pitanju. Sumnjivo poslovanje bilo je predmetom financijske revizije Ureda za reviziju institucija u FBiH, koji je dao negativno mišljenje.

”Financijska izvješća Bolnice ne prikazuju istinito i fer, u svim materijalnim aspektima, financijsko stanje imovine, obveza i izvora sredstava na 31. 12. 2018. godine, rezultat poslovanja, novčane tijekove i promjene na kapitalu za godinu koja se završava na navedeni datum, sukladno prihvaćenom okviru financijskog izvješćivanja”, navodi se u izvješću.

Revizori su tada analizirali, stoji, bilancu stanja – izvješće o financijskom položaju na 31.12. 2018. godine, bilancu uspjeha – izvješće o ukupnom rezultatu, izvješće o novčanim tijekovima – izvješće o tijekovima gotovine, izvješće o promjenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan i bilješke uz financijska izvješća, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika.

Foto: ScreenShoot / Revizija livanjske bolnic

Tako je Županija, kao osnivač, dužna pokriti rashode bolnice. ”Bolnica konstantno od 2007. godine ostvaruje gubitak (iskazan gubitak iznad visine kapitala u iznosu od 9.585.845 KM, gubitak tekuće godine u iznosu od 407.570 KM). Organi rukovođenja i upravljanja, kao i osnivač (Skupština Hercegbosanske županije) nisu poduzimali aktivnosti na pokriću iskazanog gubitka.

Ističemo da je odredbama članka 41. Zakona o ustanovama definirano da osnivač supsidijarno odgovara za obveze ustanove, ako aktom o osnivanju nije drugačije određeno. Istim člankom definirano je da kada je osnivač odgovoran za obveze ustanove, dužan je pokriti višak rashoda nad prihodima u roku od 60 dana od dana usvajanja godišnjeg obračuna.

Dužnost pokrivanja gubitka od strane osnivača definirana je i člankom 69. Statuta”, stoji u reviziji. Vodstvo bolnice, navodi se, unatoč značajnim gubicima, odlučilo da se nastavlja poslovati. ”Skrećemo pažnju na to da je menadžment Županijske bolnice „Dr. Fra Mihovil Sučić“ Livno pri sastavljanju financijskih izvješća izvršio procjenu sposobnosti Bolnice da nastavi poslovati u vremenski neograničenom razdoblju i procijenio da postoji značajna neizvjesnost da će Bolnica nastaviti neograničeno poslovati u narednom razdoblju.

Iskazani su značajni gubici u poslovanju iz prethodnog razdoblja, koji su rezultirali gubitkom iznad visine kapitala na dan 31. 12. 2018. Godine u iznosu od 9.585.845 KM. Osim toga, navedeno je da Bolnica ima problema u održavanju likvidnosti i blagovremenom izvršavanju obveza”, tvrde revizori.

revizija bolnica livno

Bljesak.info