Livno uskoro postaje grad

livno

Vlada Federacije BiH na posljednjoj sjednici je utvrdila, i u parlamentarnu proceduru uputila, prijedloge tri zakona kojima je utvrđeno da Goražde, Cazin i Livno dobivaju status gradova.Osim simboličnog značenja, ovim gradovima se otvaraju mnogi europski fondovi rezervirani za gradove
Zakonima su određene teritorije, propisane ovlasti, organi, način izbora gradskih vijeća i gradonačelnika, uređeno donošenje privremenih statutarnih odluka i statuta, raspisivanje izbora i druga bitna pitanja.

Teritorije gradova Goražde, Cazin i Livno čine sva naseljena mjesta koja se, prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku, nalaze unutar svake od ovih općina na dan stupanja zakona na snagu.

Nova tri grada su jedinice lokalne samouprave i imaju svojstvo pravne osobe, a njihovi samoupravni organi su gradska vijeća i gradonačelnici.

Statuti Goražda, Cazina i Livna propisuju i uređuju samoupravni djelokrug ovih gradova, njihova obilježja, sjedište, javna priznanja, organizaciju, ovlasti i način rada njihovih tijela, međusobne odnose gradskih vijeća i gradonačelnika, oblike neposrednog odlučivanja građana, suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave i druga pitanja. Statuti moraju biti usuglašeni s ustavima Federacije BiH i Bosansko-podrinjske, Unsko-sanske i HBŽ.a, kao i federalnim i županijskim zakonodavstvima.

Vijećnici općinskih vijeća i načelnici Goražda, Cazina i Livna, stupanjem na snagu ovih zakona, nastavljaju rad kao vijećnici gradskih vijeća i gradonačelnici. Općinski organi uprave i upravne organizacije, stručne i druge službe i drugi općinski organi, nastavljaju rad kao gradski organi i službe, a to se odnosi i na javna poduzeća i ustanove čiji su osnivači ove tri općine.

Statusi gradova za Goražde, Cazin i Livno omogućili bi, uz ostalo, olakšan pristup europskim razvojnim fondovima.

Dnevnik.ba