NATJEČAJ / MUP HBŽ traži 60 policajaca!

MUP Hercegbosanske županije raspisao je u srijedu natječaj za popunu 60 upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika. Temeljem tog natječaja u Upravi policije Hercegbosanske županije traže 50 kandidata za početni čin policajac, odnosno 10 kandidata za početni čin mlađi inspektor.

Iz MUP-a ističu kako je velik broj policajaca primljen od 1992. do 1994. godine te da u sljedećih par godina, zbog ispunjavanja uvjeta, većina njih odlazi u mirovinu zbog čega je, kako kažu, na vrijeme potrebno školovati i popuniti kadar policijskih uprava. Iz tog se razloga u dvije godine zapošljava oko 100 policajaca. Nad svim kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete bit će izvršeno testiranje, navode iz MUP-a HBŽ-a.

Raspored testiranja bit će objavljen na službenim stranicama MUP-a Hercegbosanske županije i na oglasnim pločama policijskih uprava i postaja.

Bosna i Hercegovina,  Federacija Bosne i Hercegovin, K A N T O N   10

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

                     UPRAVA POLICIJE

                                                                 L I V N O          

Broj: 02-03-34-10621 /2018. Dana, 11.06.2018. godine

              Na temelju članka 49. Zakona o policijskim službenicima Kantona 10 („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 4/07 i 8/08), Povjerenstvo za izbor Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10, raspisuje

                                                       O G L A S

        za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije

 1. Početni čin policajac, kao prva razina pristupa za kandidate sa najmanje IV stupnjem školske spreme – 50 kandidata
 1. Početni čin mlađi inspektor, kao druga razina pristupa za kandidata sa najmanje VI stupnjem školske spreme ili najmanje završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja – 10 kandidata

Kandidati koji se prijavljuju na oglas moraju ispunjavati niže navedene opće i posebne uvjete sukladno Zakonu o policijskim službenicima Kantona 10.

Opći uvjeti:

 • Da je državljanin BIH,
 • Da nije stariji od 27 godina za čin policajca , odnosno 35 godina za čin mlađi inspektor, do isteka roka za prijem dokumentacije po oglasu,
 • Da ima najmanje IV stupanj školske spreme za početni čin policajac, odnosno najmanje VI stupanj školske spreme ili prvi ciklus obrazovanja po Bolonjskom modelu studija odgovarajućeg smjera za početni čin mlađi inspektor,
 • Liječničko uvjerenje ne starije od tri mjeseca kao dokaz o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za rad,
 • Da ima reguliranu vojnu obvezu,
 • Da nije otpušten iz institucija državne uprave ili vojne službe u BiH , kao rezultat stegovne mjere, da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak ili i da nije izrečena pravomoćna kazna zatvora za kazneno djelo, osim za kaznena djela protiv sigurnosti prometa , sukladno kaznenom zakonodavstvu,
 • Da nije optužen od Međunarodnog kaznenog Tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio pojaviti pred Tribunalom.

Posebni uvjet:

 • Položen vozački ispit „B“ kategorije

Uz prijavu koja sadrži i životopis, adresu i kontakt telefon kandidati su dužni priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta kako je dolje navedeno;

 • Ovjerenu presliku važeće osobne iskaznice,
 • Original izvod iz matične knjige rođenih – sa rokom važenja trajno,
 • Original uvjerenje o državljanstvu BiH i F BiH – ne starije od 6 mjeseci,
 • Ovjerenu presliku svjedodžbe, odnosno diplome o završenoj školskoj spremi (svjedodžbe i diplome iz inozemstva moraju biti nostrificirane),
 • Original uvjerenje suda o ne vođenju kaznenog postupka – ne starije od 3 mjeseca,
 • Original liječničko uvjerenje ne starije od 3 mjeseca,
 • Ovjerenu presliku vozačke dozvole,
 • Ovjerenu izjavu da nije otpušten iz institucija državne uprave ili vojne službe u BiH, kao rezultat stegovne mjere i
 • Ovjerenu izjavu da nije optužen od Međunarodnog kaznenog Tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio pojaviti pred Tribunalom.

Osobe kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju, u skladu sa člankom 135.  Zakona o policijskim službenicima Kantona 10, ne podliježu općim uvjetima iz članka 46. stavak 1. točka b), a kao dokaz kojim potvrđuju činjenicu da im je odbijena certifikacija dužni su pored navedene dokumentacije dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 1. a) pismenu izjavu kojom dokazuje da mu je UN/IPTF odbio certifikaciju i
 2. b) primjerak relevantnog dokumenta UN/IPTF kojom se potvrđuje odbijanje certifikacije.

Također, navedene osobe su ujedno dužne priložiti dokaz o završenoj osnovnoj policijskoj obuci na koju su upućeni od strane MUP-a Kantona 10

Kandidati koji pravodobno dostave potpune prijave sukladno članku 51. Zakona o policijskim službenicima Kantona 10 imaju pravo pristupa testiranju, koje se sastoji od:

 • Test općeg znanja, uključujući pismeni rad,
 • Test tjelesne sposobnosti,
 • Liječnički pregled (kandidati koji budu na bodovnoj listi do broja prijema)
 • Psihološki pregled, uključujući test i razgovor,
 • Drugi test koji policijski organ smatra potrebnim ili opravdanim

Kandidat koji ne prođe jedan od testova isključuje se iz daljnjeg postupka odabira.

Prije donošenja odluke o izboru kandidata za popunu upražnjenih radnih mjesta, predloženi kandidati bit će predmet sigurnosne provjere u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH”, broj 54/04 i 10/09), kao i odredbama podzakonskih propisa donesenih na temelju navedenog Zakona. Ukoliko predloženi kandidat ne prođe sigurnosne provjere bit će predložen slijedeći kandidat sa liste koji ispunjava taj uvjet.

Kandidat koji ne zadovolji provjere zdravstvene sposobnosti uključujući i morfološki status: visina minimalno 170 cm za muškarce i 160 za žene, te težina minimalno 60 kg za muškarce i 50 kg za žene, neće biti odabran za školovanje za pristup policijskom organu.

 Obuka polaznika za početni čin policajca traje 5 mjeseci, a za čin mlađi inspektor 3 mjeseca. Po preuzimanju dužnosti policijski službenik je na probnom radu u trajanju od 12 mjeseci. Potrebni dokumenti iz Javnog oglasa predaju se u originalu ili ovjerenoj preslici u zatvorenoj koverti i ne podliježu vraćanju. Prijave na Javni oglas sa dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti  u zatvorenoj koverti osobno ili na adresu:

 Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10, Ul. Silvija Strahimira Kranjčevića br. 8., Livno, sa naznakom:  -Povjerenstvo za izbor –

 „Prijava na oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije”,  „ NE OTVARATI “

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana zadnje objave u dnevnim novinama. Žalbe su dozvoljene po prijemu dokumentacije (valjanosti i ispravnosti), te na  bodovnu liste nakon izvršenih svih testiranja. O vremenu i mjestu testiranja, te rezultatima testiranja kandidata koji ispunjavaju opće i posebne uvjete i koji prilože sve navedene dokaze (dokumentaciju) biti će obaviješteni putem oglasne ploče Ministarstva unutarnjih poslova Kanton 10, policijskih uprava i postaja, te na internetskoj stranici ministarstva mupk10livno.com.

                                                     POVJERENSTVO  ZA IZBOR – PREDSJEDAVAJUĆI: Nikola Ivković

Komentari