Natječaj za najam kućica

Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Livno raspisuje natječaj za davanje u zakup drvenih montažnih kućica prikupljanjem pismenih ponuda.

kućice

Daje se u zakup pet drvenih montažnih kućica postavljenih u Ulici kneza Mutimira i Trgu kralja Tomislava. Zatvorene kuverte s ponuđenom cijenom i dokaz o uplaćenoj jamčevini predaju se u roku od osam dana od dana objave natječaja zaključno s 11. svibnja 2017. Otvaranje ponuda obavit će se dana 12. svibnja 2017. u Službi za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove ured broj. 22 s početkom u devet sati. Kompletan tekst natječaja je u privitku.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA L I V N O
SLUŽBA ZA GRADITELJSTVO, PROSTORNO
UREĐENJE I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE

Broj: 07-23-14-1095/17
Livno,03.05.2017.god.

Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
Općine Livno,na temelju članka 127.Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Livno“ br.3/04 i 2/10),Odluke o utvrđivanju visine zakupnine za korištenje javno-prometnih površina(„Službeni glasnik Općine Livno“br.1/01) , raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup drvenih montažnih kućica,
prikupljanjem pismenih ponuda

1. Daje se u zakup 5 (pet)drvenih montažnih kućica postavljenih u Ulici kneza
Mutimira i Trgu kralja Tomislava (moguće lokacije prikazane na situacijskom
snimku) za prodaju prehrambenih proizvoda (slana jela , slastice, napitci…),
za sadržaje namijenjene djeci, te za prodaju suvenira, rukotvorina i slično.
– površina montažne kućice je 6 m2,
– početna visina mjesečne zakupnine iznosi 240,00 KM, uvećano za paušalni
iznos potrošnje električne energije u odnosu na djelatnost,
– vrijeme korištenja kućica određuje se od 15.05.2017.-15.09.2017.god.

2. Natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od
50% od početne cijene na račun kod INTESA SANPAOLO BANKE BiH
poslovnica Livno br. 1549995000000368, za Proračun OV.

3. Zatvorene kuverte s ponuđenom cijenom i dokaz o uplaćenoj jamčevini predaju
se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja zaključno sa 11.05.2017.god.
Službi za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne
poslove isključivo putem prijamnog ureda Općine Livno, Trg branitelja Livna 1.

NAPOMENA:Prilikom odabira ponuditelja za najam objekata prvenstvo će imati ponuditelji sa najpovoljnijom ponudom , s tim da će ugovorno tijelo voditi računa o raznolikosti ponuda,te će biti omogućena prodaja istovrsnih proizvoda u najviše dva objekta.

4. Ako dva ili više ponuđača ponude isti iznos, pravo prvenstva pripada onom
ponuđaču koji je prije predao ponudu.

5. Ponuda mora sadržavati: ime i prezime ponuđača (kopija osobne iskaznice ),
odnosno naziv pravne osobe s adresom i fotokopijom izvatka iz sudskog registra,
te djelatnost kojom se natjecatelj bavi.
Na kuverti naznačiti – PONUDA NA OGLAŠENI NATJEČAJ.
-broj lokacije-
6. Nakon provedenog natječaja sa najpovoljnijim ponuđačem Služba za graditeljstvo,
prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove zaključuje ugovor o zakupu
najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana provedenog natječaja u protivnom se
smatra da je zakupoprimatelj odustao od ponude, te gubi pravo na povrat
jamčevine.

7. Budući zakupoprimatelj ima obvezu po zaključenju ugovora uplatiti zakupninu
unaprijed za tekući mjesec zakupa, te paušalni iznos naknade za utrošenu
električnu energiju.

8. Sve odredbe koje nisu navedene u natječaju a bitne su za realizaciju , regulirat će
se ugovorom.

9. Otvaranje ponuda obavit će se dana 12.05.2017.god. u Službi za graditeljstvo,
prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove soba br. 22 sa početkom u 9
sati.

10. Sve informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti u Službi za graditeljstvo,
prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Livno soba br. 22 ili
na telefon br. 206 – 224.

POMOĆNIK NAČELNIKA
Ivanka Karaula dipl. ing. građ.