Natječaj za popunu radnog mjesta

Gimnazija Livno
Gimnazija Livno
Gimnazija Livno

Na temelju članka 63. stavak 1. alineja 3. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine HBŽ“broj: 12/04.i 12/08.), članka 7. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja(„Narodne novine HBŽ“ broj: 10/08), Odluke Školskog odbora broj: 67/17 od 8. veljače 2017. godine, a uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ broj: 06-01-34-2851/16. od 30. siječnja 2017. godine Školski odbor Gimnazije Livno raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

1. kućni majstor-domar, jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, do 31. prosinca 2017. godine, probni rad u trajanju od šest (6) mjeseci

Opis poslova: održavanje radnih prostora i prostorija (postavljanje i popravljanje podova, vrata, bojanje zidova, popravak knauf stijena i stropova, izrada stalaža i polica, zamjenu rasvjetnih tijela …), vodi brigu o postrojenjima centralnog grijanja i njihovom redovitom servisiranju, održava i provjerava ispravnost vodovodnih i električnih instalacija, izvodi jednostavne građevinske, stolarske, bravarske i soboslikarske radove, kontrolira i popravlja sanitarno-higijenske uređaje, nabavlja potreban potrošni materijal, čisti i održava zelene površine u školskom dvorištu, obavlja druge poslove po nalogu poslodavca.

Pored općih uvjeta kandidati trebaju ispunjavati i uvjete određene člankom 29. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Gimnazije Livno, odnosno da imaju srednju stručnu spremu elektro ili strojarskog smjera, trećeg ili četvrtog stupnja i najmanje godinu dana radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.
Kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:
– prijavu na natječaj
– kraći životopis (uz kontakt broj i adresu)
– dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjeren preslik svjedodžbe)
– izvod iz matične knjige rođenih
– uvjerenje o državljanstvu
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)
– uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
– potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu za obavljanje domarskih poslova (iskustvo u održavanju elektroinstalacija ili vodovoda i kanalizacija, poželjno znanje elektrozavarivanja, bravarskih ili stolarskih poslova)
– ovjeren preslik radne knjižice ili elektronički ispis iz matične evidencije aktivnih osiguranika MIO/PIO
– potvrdu o vremenu provedenom na Zavoda za upošljavanje (za neuposlene osobe)
– kućna lista
– položen vozački ispit B kategorije (ovjeren preslik vozačke dozvole)

Natječaj će biti objavljen na Radio Livnu, mrežnoj stranici Gimnazije Livno, portalima Relax Livno i Livno online i na oglasnoj ploči Škole i ostaje otvoren 8 dana od dana objave odnosno do 18. veljače 2017. godine.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju. Povjerenstvo za intervju će kvalitativno procijeniti svakog pojedinog kandidata i sukladno Zakonu donijeti odluku o izboru najboljeg kandidata za traženo radno mjesto.
Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljnjeg sudjelovanja u natječajnom postupku.
O terminima održavanja intervjua kandidati će biti naknadno informirani najmanje dva dana prije održavanja intervjua, isključivo kontaktiranjem kontakt telefonom navedenim u prijavi na natječaj.
Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan dostaviti liječničko uvjerenje o radnoj sposobnosti.

Prijave s naznakom „za natječaj-ne otvarati“ slati isključivo preporučeno poštom na adresu: Gimnazija Livno, Kraljice Katarine 16, 80101 Livno.

Marija Papić, prof.
predsjednica Školskog odbora