Prodaje se zemljište na Begovači

begovaca

Općina Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta na lokalitetu Begovača-Livno putem javnog nadmetanja-licitacije.

Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao k.č. 438/492, zvana Brina, Gradilište, upisano u zk.ul. 1468, k.o. Žabljak, u površini od 1000 m2. Prodaja navedene parcele izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje gospodarskog objekta i to putem javnog nadmetanja-licitacije 8. veljače 2018. godine u Velikoj vijećnici zgrade Općine Livno (soba broj 50, potkrovlje), s početkom u 12,00 sati.

Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objave ovog oglasa u dnevnom tisku, Večernji list izdanje za BiH. Kompletan tekst oglasa pogledajte u privitku. Grafički prikaz parcele koja je predmet prodaje izložen je na oglasnoj ploči u zgradi Općine Livno.

 

Livno.ba