Oglas za radno mjesto

Stručni suradnik za geodetske poslove i katastar nekretnina

vno

Na temelju članka 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj 1/14 i 5/16) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Livno, objavljuje

INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Livno

– Stručni suradnik za geodetske poslove i katastar nekretnina – 1 ( jedan) izvršitelj

Opis poslova Stručni suradnik za geodetske poslove i katastar nekretnina obavlja slijedeće poslove i zadatke: vrši obradu podataka za potrebe izrade dokumenata prostornog uređenja i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa; obavlja kontrolu na uspostavljanje, izradom, vođenjem i održavanjem iz oblasti katastra nekretnina; priprema dokumentaciju za izradu analiza, izvješća, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na temelju odgovarajućih podataka prikupljenih na terenu i katastarskog operata; sudjeluje u izradi normativnih akata iz djelokruga rada; radi na izradi i održavanju mreže geodetske izmjere i njihove rekonstrukcije; ostvaruje neposrednu suradnju sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove u cilju uspostave katastra nekretnina; prikuplja, sređuje, evidentira i obrađuje podatke o prostornim jedinicama iz nadležnosti Službe; obavlja i druge poslove koje mu povjeri nadređeni; Stručni suradnik za svoj rad neposredno odgovara pomoćniku općinskog načelnika Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina.

Uvjeti: Pored općih uvjeta propisanim člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Livno broj: 02-05-3037/15 od 13.11.2015., Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Livno broj: 02-05-322/16 od 01.02.2016., i Odlukom o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Livno broj: 02-05-2178/16 od 11.07.2016. i Odlukom o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Livno broj: 02-05-2863/16 od 02.09.2016. i to:

-VSS (VII stupanj) geodetski fakultet ili diploma visokog obrazovanja I, II ili III Ciklusa Bolonjskog sustava školovanja (najmanje 180 ECTS), geodetskog smjera
– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon završene VSS
– položen stručni ispit/ispit općeg znanja
– poznavanje rada na računalu ( MS-Office, AUTO CAD i dr)

Pravo prijave na oglas imaju osobe u statusu državnog službenika i statusu namještenika iz tijela državne službe u Županiji.

Prijavljivanje na oglas:

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije)
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine).
2. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
3. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
4. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
5. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i :
-dokaz da su u vrijeme i nakon objavljivanja internog oglasa uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike, dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
6. dokaz o poznavanju rada na računaru( MS-Office, AUTO CAD i dr)
7. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Napomena:
(Kandidati će koristiti spomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne natječaje.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije , putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Livno”

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave