Osnovna glazbena škola “Franjo S. Vilhar”: Natječaj za popunu radnih mjesta

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
Osnovna glazbena škola „Franjo S. Vilhar“ Livno

Temeljem članka 60. Statua Osnovne glazbene škole „Franjo S. Vilhar“ i članka 67. zakona o osnovnom školstvu HBŽ i suglasnosti Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ-a br. 06-01-34-1573/ 17, od 4. srpnja 2017., Školski odbor Osnovne glazbene škole „Franjo S. Vilhar“ Livno, na sjednici održanoj 3. kolovoza 2017.godine raspisuje:

N A T J E Č A J
za popunu radnih mjesta

1. Učitelj glasovira – 24 sata tjedno (puna norma) na određeno vrijeme , jedan izvršitelj
2. Učitelj glasovira – 24 sata tjedno (puna norma) na određeno vrijeme , jedan izvršitelj
3. Učitelj flaute – 24 sata tjedno (puna norma) na određeno vrijeme, jedan izvršitelj
4. Učitelj harmonike – 24 sat tjedno ( puna norma) na određeno vrijeme, jedan izvršitelj

Svi navedeni izvršitelji primaju se u radni odnos na određeno vrijeme do kraja nastavne 2017./2018. godine.

Za radno mjesto kandidat, pored općih uvjeta propisanih Zakonom, treba ispunjavati uvjete o stručnoj spremi prema Zakonu o školstvu, Pravilniku o stručnoj i pedagoškoj spremi učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu NN1/12 od 7.ožujka 2012. godine i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnoj i pedagoškoj spremi učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu, NN HBŽ broj 1/14 od 13. siječnja 2014., Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije :

Uz prijavu, kandidati trebaju dostaviti :
– ovjerena preslika diplome o stručnoj spremi
– uvjerenje o nekažnjavanju izdano od strane MUP-a, ne starije od 6 mjeseci
– uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, ne starije od 6 mjeseci
– uvjerenje o državljanstvu
– kratak životopis
– izvadak iz matične knjige rođenih
– ovjerena preslika diplome o položenom stručnom ispitu

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima.
Prijave s potrebnom dokumentacijom kandidat će poslati na adresu :

Osnovna glazbena škola „Franjo S. Vilhar“
Dinarina bb
80101 Livno
sa naznakom ZA NATJEČAJ

Livno , 7. kolovoza 2017. godine                                                       predsjednika Školskog odbora
Broj: 203/17.                                                                                                         Danijel Čondrić