Osnovna glazbena škola Livno: Natječaj za popunu radnih mjesta

Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Hercegbosanska županija

Osnovna glazbena škola „Franjo S. Vilhar“ Livno

Temeljem članka 60.Statuta Osnovne glazbene škole „Franjo S. Vilhar“ ,članka 68. i članka 79 st. 4. Zakona o osnovnom školstvu HBŽ,  i suglasnosti od Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ-a broj: 06-01-30-2540/20, od 12.studenog 2020. god., Školski odbor Osnovne glazbene škole „Franjo S. Vilhar“ Livno,  raspisuje:

N A T J E Č A J

                                                za popunu radnih mjesta

1. Učitelj flaute – 24 sata tjedno (puna norma) na neodređeno vrijeme, jedan izvršitelj

2. Učitelj trube – 16 sati tjedno na određeno vrijeme (do kraja nastavne 2020./2021. godine), jedan izvršitelj

3.Učitelj glasovira – 24 sata tjedno (puna norma) na neodređeno vrijeme, jedna izvršitelj

  1. Učitelj glasovira – 24 sata tjedno (puna norma) na određeno vrijeme (do kraja nastavne 2020/ 2021. godine), jedna izvršitelj
  2. Učitelj gitare – 24 sata tjedno ( puna norma ) na određeno vrijeme (do kraja nastavne 2020/2021. godine), jedna izvršitelj
  3. Učitelj harmonike – 12 sati tjedno na određeno vrijeme (do kraja nastavne 2020/ 2021. godine), jedna izvršitelj

Uvjeti: Pored općih uvjeta propisanih Zakonom kandidati  trebaju ispunjavati i posebne uvjete:

–  Da imaju odgovarajuću stručnu i pedagošku spremu prema Pravilniku o stručnoj i pedagoškoj spremi u osnovnom školstvu HBŽ-a

– Da imaju položen stručni ispit

Uz prijavu na natječaj kao dokaz o ispunjavanju općih ili posebnih uvjeta, kandidati  trebaju dostaviti:

– životopis

– ovjerena preslika diplome o završenoj stručnoj spremi (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine

– original uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci

– izvadak iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena preslika

– ovjerena preslika diplome o položenom stručnom ispitu

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave s potrebnom dokumentacijom kandidati mogu predati isključivo putem pošte na adresu:

Osnovna glazbena škola „Franjo S. Vilhar“, Dinarina bb, 80101 Livno sa naznakom ZA NATJEČAJ

Livno, 17. 11. 2020. godine                                                                                                            Predsjednik Školskog odbora, Martina Čato

Komentari

Be the first to comment

Leave a Reply