Otvoren natječaj Centra za građansku suradnju Livno za dodjelu malih grantova

cgs

Centar za građansku suradnju Livno (CGS), implementator projekta „Zajedno za radnička prava“ koji je financijski podržan od strane Međunarodnog Olof Palme Centra, poziva sve zainteresirane sindikalne organizacije, članice Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava, s područja jugozapadne BiH (kantoni/županije 1, 7, 8 i 10 – HNK/HNŽ, ŽZH, USK i HBŽ) da podnesu prijedloge projekata za dodjelu malih grantova usmjerenih na unaprjeđenje rada sindikata i pokretanje inicijativa u oblastima:

1. Edukacija članstva unutar sindikata (značaj i uloga sindikata; pravna zaštita radnika; zakonodavstvo, kolektivni ugovori i kolektivno pregovaranje; razvoj privrženosti i povjerenja članstva u sindikat i sindikalni pokret; ravnopravnost, jedinstvo i solidarnost među članstvom i prema drugim sindikatima; uključivanje mladih članova/ica sindikata);

2. Poboljšanje unutarnjeg ustroja sindikalne organizacije: redoviti sastanci vodstva sa članstvom radi informiranja; podnošenje pisanih izvještaja članstvu (narativni i financijski); poboljšanje komunikacije i suradnju sa drugim sindikatima, medijima, javnošću, vlastima (npr. izrada WEB stranice, društvene mreže, letci, izvještaji …);

3. Edukacija mladih ljudi i radnika izvan sindikata te javnosti: širenje svijesti o potrebi organiziranja sindikata u privatnom sektoru i to putem medija, društvenih mreža i obrazovnih ustanova;

4. Zagovaranje: a) formiranja radnih sudova ili odjeljenja pri sudovima koji bi se bavili isključivo radnim sporovima i/ili b) smanjenja stopa poreza i doprinosa na plaće kako bi se rasteretio rad i smanjio postotak radnika koji rade na sivom tržištu tj. „na crno“;

Dodjela malih grantova ima za cilj pružiti podršku i konkretnu pomoć aktivnim sindikalnim organizacijama Koalicije koje svojim angažmanom i trudom izrade projektni plan i aktiviraju svoje članstvo da sudjeluju u provedbi projekta te ostvare suradnju sa drugim akterima civilnog društva. Zahtjev za sudjelovanje članstva sindikata i drugih aktera civilnog društva je strategija koja će u zajednici promovirati rad sindikata, podići ugled, podržati i potaknuti bolju komunikaciju, podršku i suradnju između sindikata i donositelja odluka.

Uvjeti za dodjelu malih grantova sindikatima:
i. Da je sindikalna organizacija registrirana (priložiti Rješenje o registraciji);
ii. Da je članica Koalicije za bolju zaštitu prava radnika (MoR)
iii. Da su članovi sindikata uključeni u provedbu projekta (rad, logistička podrška …)
iv. Da je sindikalno vodstvo odabralo projektnu ideju i izradilo projektni prijedlog te informiralo članstvo sindikata.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja 06.03.2017. godine do 31.03.2017. godine. Povjerenstvo za dodjelu grantova će vršiti procjenu i odabir pristiglih prijedloga projekata.

Predviđeni maksimum sredstava po projektu je 2.000 KM, dok se razdoblje implementacije
projekata može kretati u intervalu od 3 do 6 mjeseci.

Aplikacijski obrazac za projektne prijedloge dostupan je u CGS-u, na web stranicama www.koalicijasindikata.net i www.cgs-livno.net.

Sva pitanja koja se tiču ovoga poziva za projekte trebaju biti dostavljena u pisanoj formi na e-mail: cgs-li@tel.net.ba ili na telefon 034 202 770.

Sindikati trebaju dostaviti popunjenu aplikacijsku formu (jedan tiskani primjerak), te ostale aplikacijom zahtijevane dokumente (Rješenje o registraciji, potvrda o članstvu u Koaliciji) i to isključivo poštom u zatvorenoj koverti sa naznakom “Aplikacija za male grantove sindikatima” na adresu: Centar za građansku suradnju, Gabrijela Jurkića 8a (zgrada Livnoputova), 80101 Livno