OTVORENI JAVNI POZIV

ploča

 

CENTAR ZA GRAĐANSKU SURADNJU LIVNO
za potrebe projekta „Ka odgovornim vlastima: unaprjeđenje komunikacije mjesnih zajednica“ koji se provodi u okviru regionalnog projekta ACCTIONSEE, objavljuje:

OTVORENI JAVNI POZIV
za nabavku vanjskih oglasnih ploča za potrebe mjesnih zajednica

1. PREDMET PONUDE

Predmet otvorenog javnog poziva je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za isporuku vanjskih samostojećih oglasnih ploča za 22 mjesne zajednice u općinama Livno, Tomislavgrad, Drvar, Posušje, Grude i Čapljina.

2. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanje na javnom pozivu imaju sva pravna lica iz Bosne i Hercegovine s osiguranom garancijom i servisom.

3. SPECIFIKACIJA

Navedene oglasne table mogu biti metalne, drvene, plastične ili kombinacija istih materijala te zadovoljiti sve standarde kvalitete. Ukoliko ponuđači mogu ponuditi više vrsta oglasnih ploča, za svaku vrstu trebaju uraditi odvojenu ponudu. Ponuđači svoje ponude trebaju dostaviti pojedinačno za:

Redni broj Naziv opreme Količina
1. Oglasne vanjske ploče (samostojeće) – metalne, drvene, plastične ili kombinirano
Dimenzije: 128 x 108 x 250 cm, PVC panel 25 mm, čelični stupovi (ili slično) 22

4. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda treba sadržavati:
a) Naziv ponuđača s točnom adresom, identifikacijski porezni broj i ime ovlaštene osobe za potpisivanje ugovora
b) Ukupnu cijenu sa dostavom, sa PDV-om izraženu u konvertibilnim markama,
c) Servisiranje nakon isporuke – garancijski rok,
d) Uvjeti i način plaćanja,
e) Opciju ponude (period važenja ponude) i rok isporuke,
f) Izjavu ponuđača o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora, ovjerenu i potpisanu od strane ovlaštenog predstavnika ponuđača
g) Ostale povoljnosti ponude.

5. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Ponudu obrađenu u skladu sa ovim otvorenim javnim pozivom ponuđač je obvezan dostaviti do 15.11.2017. do 16:00 sati, u jednom originalnom primjerku u zatvorenoj koverti. Ponude koje iz bilo kojeg razloga zakasne neće biti razmatrane. Prijave putem e-mail adrese će se smatrati važećim uz obavezno dostavljanje zatvorene koverte. Ovakve prijave će se smatrati važećim samo ukoliko je koverta poslana do 15.11.2017. godine.

Na prednjoj strani koverte ponuđač je dužan naznačiti za koji javni poziv podnosi ponudu sa naznakom „NE OTVARATI – OTVARA KOMISIJA“ na poleđini koverte ponuđač je dužan naznačiti: naziv i adresu ponuđača i broj telefona.

Ponude dostaviti na adresu:
Centar za građansku suradnju
G. Jurkića 8a (zgrada Livnoputova)
80101 Livno, Bosna i Hercegovina

Kontakt osoba: Zulka Baljak
E-mail: cgs-li@tel.net.ba
Tel: 034 202 770