Popis dobitnika sipendije Grada Livna

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Livna donosi zaključak o dodjeli stipendija uspješnim i darovitim studentima, studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja i studentima djeci branitelja u akademskoj 2018./2019.

BOSNA I HERCEGOVINA, FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA, GRAD L I V N O, GRADONAČELNIK

Povjerenstvo za dodjelu stipendija

Broj: 02-05-184/19       Livno, 07.05.2019. godine

Temeljem članka 18.  Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja uspješnih i darovitih studenata, studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja i studenata – djece branitelja, po okončanom javnom natječaju za dodjelu stipendija broj: 02-05-184/19 od 22.1.2019. godine  Povjerenstvo za dodjelu stipendija donosi

     Z A K L J U Č A K

o dodjeli stipendija uspješnim i darovitim studentima, studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja i studentima  djeci branitelja u akademskoj 2018./2019. godini

 1. U kategoriji uspješnih i darovitih studenata stipendije se dodjeljuju studentima:

 

 1. NIKOLINA PERKOVIĆ
 2. DOMAGOJ DUVNJAK
 3. MIA TOTO
 4. EVA KELAVA
 5. EMINA KLINAC
 6. IVA KRIŠTO
 7. PETRA PETRO
 8. MATEA DAMJANOVIĆ
 9. IVANA MIŠIĆ
 10. ALDO ĆEFO
 11. DAVUD TOPALOVIĆ
 12. MATEA PERKOVIĆ
 13. ALDA ĆEFO
 14. MATEA KRIŠTO
 15. IVAN GALEŠIĆ
 16. AIDA OSMANČAUŠEVIĆ
 17. TEA JOZIĆ
 18. INES BREŠIĆ
 19. JUSO HODŽIĆ
 20. KATARINA MARKOV
 21. MARKO RADMAN
 22. TADE POPOVIĆ
 23. AMILA JERLAGIĆ
 24. NINA STOJANOVIĆ
 25. KATARINA KOVAČEVIĆ
 26. ANTEA MAMIĆ
 27. MARIO MAGLICA
 28. IVANA ŠARIĆ
 29. FRANKA MILOLOŽA
 30. ŽELJKO MANDIĆ
 31. MAJDA ĐONLAGIĆ
 32. MILKA KRIŠTO
 33. DARIA MIŠKOVIĆ
 34. ELA DIZDAR
 35. RIJAD KANIŽA
 36. ANA BARAĆ
 37. DOMINIKA ROSIĆ
 38. KRISTIJAN KASALO
 1. U kategoriji studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja stipendije se dodjeljuju studentima:
 1. MARIJA KLIŠANIN
 2. MARIO FILIPOVIĆ
 3. IRMA DEVAC
 4. ANTE DUVNJAK
 5. JUSUF DŽEBO
 6. RUŽICA ŠKARO
 7. ALMIRA KLJUČO
 8. NADJA KARALIĆ
 9. DENIS KORDA
 10. ILIJANA MATIĆ
 11. JOSIP VIDOVIĆ
 12. ARMIN KLINAC
 13. IVONA TIRIĆ
 14. MARIJANA OMAZIĆ
 15. AIDA BAJRIĆ
 16. ANTONIJA PAVIĆ
 17. ALDIN BORIĆ
 18. HELENA DUVNJAK
 19. FRANCISKA BULJAN
 20. KRISTINA MARINČIĆ
 21. MARIO JURČEVIĆ
 22. MATEA JOZIĆ
 23. ARNELA SUDAR
 24. JAKOV ŠUKAN
 25. PETRA ČOLAK
 26. SANJA MAGLICA
 27. KARLO MAROS

III. U kategoriji studenata – djece branitelja stipendije se dodjeljuju studentima:

 1. ANĐELA LIJOVIČ
 2. LJUBA IVANA DUVNJAK
 3. KRISTINA BODULUŠIĆ
 4. KARLA BERIĆ
 5. NATALIJA LUKIĆ
 6. ANTONELA KRIŽAN
 7. KARLA BRNIĆ
 8. SLAVICA JOZIĆ
 9. HELENA BANDOV
 10. ANDREA MAGANIĆ

Nakon konačnosti ovog Zaključka sa studentima će se zaključiti ugovori o međusobnim pravima i obvezama. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog Zaključka može se izjaviti prigovor Gradonačelniku u roku od 8 (osam) dana od dana objave istoga na Oglasnoj ploči Grada Livna.

Odluka o prigovoru je konačna.