Raspisan oglas za popunu 600 upražnjenih ustrojbenih mjesta u OS BiH

Rok za predaju prijava sa pratećom dokumentacijom na Javni oglas je 30 dana od dana objavljivanja na službenoj internet stranici Ministarstva obrane BiH.

Ministarstvo obrane BiH je i ove godine, sukladno planskoj popuni personala Oružanih snaga BiH, raspisalo oglas za prijam kandidata u djelatnu vojnu službu u početnom činu vojnika, pružajući na taj način priliku mladim, svršenim srednjoškolcima da svoju karijeru posvete službi u Oružanim snagama BiH.

Javni oglas za popunu 600 upražnjenih ustrojbenih mjesta u Oružanim snagama BiH objavljen je danas, 15. svibnja 2020. godine, na web stranici Ministarstva obrane BiH i traje 30 dana od dana objavljivanja, piše jabuka.tv.

Na oglas se mogu prijaviti aktualni maturanti srednjih škola, kao i već svršeni srednjoškolci, koji zadovoljavaju i druge uvjete definirane oglasom. To podrazumijeva, između ostalog, da su državljani BiH, zdravstveno sposobni za službu u OS BiH, da nisu kažnjavani i da nemaju sigurnosnu smetnju sukladno Zakonu o zaštiti tajnih podataka BiH, te da se protiv njih ne vodi kazneni postupak. Također, za određeno ustrojbeno mjesto na koju se prijavljuju moraju imati odgovarajuću vrstu škole i stupanj stručne spreme.

Kandidati koji trenutno pohađaju završni razred srednje škole, osim prijave na Javni oglas i druge dokumentacije koja se traži, mogu dostaviti dokaz da pohađaju završni razred srednje škole, sa nazivom vrste škole i zvanja koje stječu.

Važno je napomenuti i da kandidati nisu mlađi od 18 (osamnaest) godina, niti stariji od 27 (dvadesetsedam) godina u vrijeme prijama, to jest na dan 1. veljače 2021.godine.

Izbor kandidata vrši Povjerenstvo za izbor vojnika u Oružane snage BiH, a selekcija i izbor kandidata realizira se korz tri faze testiranja i provjera i temeljnu vojničku obuku.

Testiranja kandidata će se obaviti u središtima za novačenje u: Sarajevu – vojarna “Rajlovac”, Banjoj Luci – vojarna “Kozara”, Čapljini – vojarna “Božan Šimović” i Tuzli – vojna baza “Aerodrom Dubrave”.

Prije upućivanja na osnovnu vojničku obuku, za najuspješnije kandidate na listama uspješnosti, Ministarstvo obrane BiH će organizirati zdravstvene preglede i sigurnosnu provjeru.

Kandidati, koji budu oglašeni zdravstveno sposobnim za vojnu službu i ne budu imali sigurnosnu smetnju, upućuju se na temeljnu vojničku obuku, nakon čega se primaju se u vojnu službu u početnom činu vojnika na ustrojbena mjesta na koja su izabrani u procesu prijama.

Temeljna vojnička obuka realizira se u Središtu za temeljnu obuku Oružanih snaga BiH u Pazariću i zapovjedništvima i postrojbama OS BiH po planu temeljne vojničke obuke.

Rok za predaju prijava sa pratećom dokumentacijom na Javni oglas je 30 dana od dana objavljivanja na službenoj internet stranici Ministarstva obrane BiH.

Potrebite informacije i obrasce prijave kandidati mogu preuzeti na službenoj internet stranici Ministarstva obrane BiH ili dobiti od središta za novačenje i tranziciju putem sljedećih telefona:

a) Središte za novačenje i tranziciju Sarajevo, tel. 033/773-437;
b) Središte za novačenje i tranziciju Banja Luka, tel. 051/335-886;
c) Središte za novačenje i tranziciju Čapljina, tel. 036/811-084 i
d) Središte za novačenje i tranziciju Tuzla, tel. 035/814-954

Ministarstvo obrane BiH, na ovaj način, pruža mogućnost mladima, koji ispunjavaju uvjete i budu odabrani kroz objektivan i transparentan proces prijama, da imaju častan posao sa sigurnom plaćom i mogućnošću obučavanja i izgrađivanja karijere u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.