Ro­đen­dan­ska želja Sun­či­ce Ivan­ko­vić: Želim da ugle­dam sun­ce

sunčica

KOTOR VAROŠ, 16. siječnja – Zdrav čo­vjek ima tisuću  želja, bo­les­tan sa­mo onu da oz­dra­vi, a dje­voj­či­ca iz Banjalu­ke Sun­či­ca Ivan­ko­vić za svoj šes­ti ro­đen­dan, ko­ji će pro­sla­vi­ti 29. siječnja, že­li sa­mo da ugle­da sun­ce.

Ro­đe­na je 2012. go­di­ne u Li­vnu, gdje joj je ubrzo ot­kri­ve­na cis­ta na moz­gu ko­ja pri­tiš­će hi­po­fi­zu i očni ži­vac, zbog če­ga ova hra­bra dje­voj­či­ca ne vi­di.

Iako je ljekar ko­ji je vo­dio tru­dno­ću njene maj­ke Mi­li­ce u Drva­ru, oda­kle je ro­dom, su­ge­ri­rao  da se oba­vi po­rod car­skim re­zom, Sun­či­ca je ro­đe­na pri­ro­dnim pu­tem i to, ka­ko ka­že Mi­li­ca, mje­sec po­sli­je ter­mi­na.

– Sun­či­ca vi­di sve­ga de­set od­sto, ra­zli­ku­je sa­mo dan i noć, even­tu­al­no ne­ke ve­li­ke pre­dme­te. Sve ove go­di­ne išli smo od kli­ni­ke do kli­ni­ke, od ljeka­ra do ljeka­ra, ali li­jek ni­smo pro­na­šli – is­pri­ča­la je Mi­li­ca, sa­mo­hra­na maj­ka, ko­joj osmi­jeh i zagrljaj njene dje­voj­či­ce da­ju sna­gu da se bo­ri i ne odus­ta­je u po­tra­zi za li­je­kom.

Na­du za oz­dravljenje pro­na­šli su na rus­koj kli­ni­ci “Sve­rus­ki cen­tar za očnu i plas­ti­čnu ki­rur­gi­ju”, gdje su uvje­re­ni da Sun­či­cu mo­gu li­je­či­ti su­vre­me­nom “alo­plant” me­to­dom, ko­ju su ra­zvi­li i usa­vrša­va­ju već tri de­setljeća. Ovom me­to­dom rus­ki ljeka­ri po­ku­ša­će da uklo­ne cis­tu i re­ge­ne­raju očni ži­vac ka­ko bi Sun­či­ca na­po­kon pro­gle­da­la.

– Kra­jem pro­šle go­di­ne po­sla­la sam sve na­la­ze mo­je kćer­ke u ovu kli­ni­ku i od njih smo do­bi­li po­zi­ti­van od­go­vor. Za­ka­za­li su joj ope­ra­ci­ju za 25. veljače  ove go­di­ne. Na­du mi uli­va to što sam vi­dje­la da su mno­gi sa is­tim pro­ble­mom izli­je­če­ni na ovoj rus­koj kli­ni­ci. Vje­ru­jem da će ovi vrhun­ski ljeka­ri po­mo­ći i mo­joj dje­voj­či­ci – is­pri­ča­la je Mi­li­ca i do­da­la da je za li­je­čenje u ovoj kli­ni­ci po­tre­bno oko 20.000 ma­ra­ka.

Do 25. siječnja ove go­di­ne Mi­li­ca bi tre­ba­lo da na ra­čun kli­ni­ke upla­ti 2.200 eura ka­ko bi uop­će njena kćer­ka oti­šla na li­je­čenje, a pre­os­ta­li iznos pla­ti­će po za­vršet­ku ope­ra­ci­je. S ob­zi­rom na to da su njih dvi­je pod­sta­na­ri u Banjalu­ci i ži­ve od Mi­li­či­ne pla­će ko­ja ni­je do­voljna ni za osno­vne ži­vo­tne po­tre­be, po­kre­nu­ta je hu­ma­ni­tar­na akci­ja “Da i Sun­či­ca ugle­da sun­ce”. Svi ko­ji že­le da po­mo­gnu Sun­či­ci da oz­dra­vi i ima dje­tinjstvo ispunjeno igrom i osmi­je­si­ma no­vac mo­gu upla­ti­ti na ime Mi­li­ca Ivan­ko­vić, ra­čun u NLB ban­ci broj: 562099-813-514-6636. Za upla­te u de­vi­za­ma IBAN: BA395620998144053661 na ime Mi­li­ca Ivan­ko­vić, uli­ca Bran­ka Po­po­vi­ća br. 41D, 78.000 Banjalu­ka.

Hu­ma­ni­tar­ni broj
Mi­li­ca je is­pri­ča­la da oče­ku­ju us­ko­ro i hu­ma­ni­tar­ni broj za po­zi­ve ka­ko bi se što pri­je sa­ku­pio po­tre­ban iznos za li­je­čenje njene kćer­ke.

– Od 1. veljače  bi­ti će  otvo­ren “m:tel” hu­ma­ni­tar­ni broj za po­moć Sun­či­ci – re­kla je Mi­li­ca i do­da­la da će dos­ta­vi­ti po­tre­bne do­ku­men­te i Fon­du zdrav­stve­nog osi­gu­ranja RS ka­ko bi i od njih do­bi­la ne­op­ho­dnu po­moć.