SARAJEVO / Održan sastanak predstavnika Grada Livna i Federalne geodetske uprave

U Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove u Sarajevu održan je sastanak ravnatelja Uprave Željka Obradovića s gradonačelnikom Livna Darkom Čondrićem i suradnicima.

Sastanku su bili nazočni i djelatnici Službe za imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina a razgovaralo se o aktivnostima te Službe te projektima koje realizira Federalna uprava.

Naglašeno je da je jedna od prioritetnih aktivnosti na području grada Livna u tekućoj godini izlaganje podataka katastra nekretnina na javni uvid i stavljanje istih u službenu uporabu, posebno u dijelu urbanog područja grada Livna.

Od početka provođenja projekta izlaganja na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta na području Livna ukupno je izloženo jedanaest katastarskih općina.

Na ovaj način se nastoje uskladiti katastar nekretnina i zemljišna knjiga, dobiva se novi katastarski operat koji odražava stvarno stanje katastarskih čestica na terenu i aktualno stanje imovinsko-pravnih odnosa.

Izbjegavaju se troškovi mogućih cijepanja i spajanja katastarskih čestica. Nakon sela novi premjer će uskoro krenuti i na području grada.

Na sastanku u Sarajevu također je istaknuta potreba završetka poslova komasacije te su dane smjernice za njezino rješavanje.

Predstavnici Grada Livna su rukovodstvo Federalne geodetske uprave upoznali i o aktivnostima u okviru projekta izgradnje kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini – CILAP.

Riječ je o aktivnostima na adresnom registru, registru cijena nekretnina te digitalnom arhivu. S obzirom na to da Grad Livno, kada su u pitanju katastar komunalnih uređaja i registar zgrada, trenutačno ne ispunjava uvjete bilo je riječi o mogućnosti suradnje i na tom području kad se za to steknu uvjeti.

Iskazano je obostrano zadovoljstvo održanim sastankom, dosadašnjom suradnjom, te su dogovorene smjernice za realizaciju zajedničkih projekata u budućnosti.