Srednja ekonomska škola Livno traži profesore

škola

 

Na temelju članka 63. stavka 1. točke 3. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 7/04 i 12/04) i članka 39. stavka 1. točke 5 Statuta škole, dobivene suglasnosti Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i porta HBŽ Livno, br. 06-01-34-2765/17, od 13. prosinca 2017. god.Školski odbor Srednje ekonomske škole Livno je na sjednici održanoj 18. prosinca 2017. god.  donio Odluku  br.408/17. za raspisivanjem

 

 

                                                    N A T J E Č A J A

                                        na upražnjeno radno mjesto

 

                                                                          I.

 

Raspisuje se natječaj za:

 

–  Profesora ekonomske skupine predmeta: – 1 izvršitelj, 14 sati tjedno, određeno radno vrijeme, do kraja nastavne 2017./2018. godine,

– Profesor engleskog jezika: – 1 izvršitelj, 9 sati tjedno, određeno radno vrijeme, do kraja nastavne godine 2017./2018. godine.

 

II.

Pored općih uvjeta propisnih zakonom kandidati trebaju ispunjavati uvjete određene prema  Zakonu o srednjem školstvu  („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj  12/04 i 12/08),  Pravilniku  o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika i stručnih suradnika u srednjoj školi.(„Narodne novine HBŽ“ broj:01/12) i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta.

                                                         III.
Uz Prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta:

  • kraći životopis (kontakt broj i adresu),
  • dokaz o stručnoj spremi,
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, (ne stariji od 6 mjeseci),
  • uvjerenje o nekažnjavanju, (ne stariji od 6 mjeseci),
  • uvjerenje iz županijskog zavoda za upošljavanje, (ukoliko se kandidat nalazi na zavodu za upošljavanje),
  • uvjerenje ili potvrda o radu u nastavi ili drugim poslovima usko vezanih za djelatnost obrazovanja,
  • potvrda o položenom stručnom ispitu.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Natječaj ostaje otvore 8 dana od dana objave.

 

Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja će biti pozvani na intervju. Povjerenstvo za intervju će kvalitativno procijeniti svakog pojedinog kandidata i sukladno Zakonu donijeti odluku o izboru najboljeg kandidata za traženo mjesto.

Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljnjeg sudjelovanja u natječajnom postupku.

O terminima intervjua kandidati će biti naknadno informirani

 

Prijave se šalju poštom preporučeno na adresu:

Srednja ekonomska škola Livno

Ul. Silvija Strahimira Kranjčevića 1, 80101 Livno

(za Natječaj)

 

 

Predsjednik Školskog odbora:

 

                      _________________________

  Božo Vrdoljak