Traži se “Stručni suradnik za informiranje”

vlada

Na osnovu člana 34., 44. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj 1/14 i 6/16) a u vezi s članom 74 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Službe za odnose sa javnošću Vlade HBŽ, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Službi za odnose sa javnošću Vlade HBŽ

1. Stručni suradnik za informiranje, -1 (jedan) izvršitelj

01. Opis poslova: prati i istražuje pojave i promjene u oblasti informiranja, te izrađuje izvješća ili drugu dokumentaciju o tim pojavama i promjenama; prikuplja, sređuje, evidentira, kontrolira i vrši obradu podataka iz oblasti informiranja prema metodološkim i drugim uputama; uspostavlja i održava informacijsku dokumentaciju i materijale; lektorira, uređuje i priprema informacije dostavljene za objavu na službenoj WEB stranici; vrši poslove uređivanja i redakcije biltena, publikacija, brošura i drugih informacijskih materijala za potrebe Vlade Hercegbosanske županije, Službe i tijela uprave, te vrši i druge poslove po nalogu ravnatelja Službe. Za svoj rad stručni suradnik za informiranje neposredno odgovara ravnatelju Službe.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih članom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustroju, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Službe za odnose sa javnošću Vlade HBŽ, broj: 18-01-02-28/17 od 07.06.2017. i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika unutarnjem ustroju broj: 18-01-02-28/17 od 18.09.2017., i to:

Za poz. 01.
– VSS, VII stupanj stručne spreme, diplomirani novinar ili završen prvi ciklus Bolonjskog sustava obrazovanja koji se vrednuje s najmanje 180 ili 240 ECTS bodova, odnosno II. ili III. ciklusa Bolonjskog sustava obrazovanja – studij novinarstva ili studij odnosi s javnošću,
– 1 (jedna) godina radnog iskustva nakon stečene visoka stručne spreme u struci,
– poznavanje rada na računalu

Prijavljivanje na javni natječaj:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine).
2. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe (samo sa poz. 01) i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i:
-dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike, izdat nakon objave javnog konkursa i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima javnog natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog natječaja.

Prijavu na nataječaj, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 i UNSKO-SANSKI KANTON
Ulica Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom:
«Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Službi za odnose sa javnošću Vlade HBŽ, br. 249/17»
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

http://www.boljiposao.com