Traži se domar u Srednjoj ekonomskoj školi

ekonomska

Temeljem članka 63. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 7/04 i 12/04) i članka 39. Statuta škole,Odluke Školskog odbora br.25/18. od 2. veljače 2018. a uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i porta HBŽ Livno, br. 06-01-34-2768/17. od 30. siječnja 2018. god. Školski odbor Srednje ekonomske škole raspisuje

Natječaj
za popunu radnog mjesta

I.

Raspisuje se natječaj za:
– Domar – ložač centralnog grijanja – 1 izvršitelj, puna norma, neodređeno radno vrijeme, probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca,

II.

Opis poslova: održava objekte i vrši popravke na objektima, otklanja nastale kvarove na namještaju i objektu, otklanja nastale kvarove na instalacijama, vrši nabavku potrebnog materijala, vrši krečenje prostorija Škole, surađuje s djelatnicima na održavanju čistoće, održava i čuva alat, pribor i materijal, obavještava ravnatelja o nastalim štetama, rukuje i održava uređaje centralnog grijanja, blagovremeno zagrijava prostorije škole, priprema centralno grijanje za narednu sezonu, obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

III.

Pored općih uvjeta propisnih zakonom kandidati trebaju ispunjavati uvjete određene člankom 19. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Srednje ekonomske škole Livno, odnosno da imaju srednju stručnu spremu III. ili IV. stupnja složenosti, odnosno KV ili VKV radnik.

IV.

Kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta:

– prijavu na natječaj
– kraći životopis (kontakt broj i adresu),
– dokaz o stručnoj spremi,
– uvjerenje o državljanstvu,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, (ne stariji od 6 mjeseci),
– uvjerenje o nekažnjavanju, (ne stariji od 6 mjeseci),
– potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu za obavljanje domarskih poslova (iskustvo na održavanju elektroinstalacija ili vodovoda i kanalizacija, poželjno znanje elektrozavarivanja, bravarskih ili stolarskih poslova),
– ovjereni preslik radne knjižice ili elektronički ispis iz matične evidencije aktivnih osiguranika MIO/PIO,
– potvrda o vremenu provedenom na Zavodu za upošljavanja (za neuposlene osobe),
– kućna lista,
– položen vozački ispit B kategorije (ovjereni preslik vozačke dozvole).

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Natječaj će biti objavljen u javnim glasilima Livna i na oglasnoj ploči Srednje ekonomske škole Livno, te isti ostaje otvoren 8 dana od dana objave.

Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na intervju. Povjerenstvo za intervju će kvalitativno procijeniti svakog pojedinog kandidata i sukladno Zakonu donijeti odluku o izboru najboljeg kandidata za traženo radno mjesto.
Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljnjeg sudjelovanja u natječajnom postupku.
O terminima održavanja intervjua kandidati će biti naknadno informirani najmanje dva dana prije održavanja intervjua, isključivo kontaktiranjem kontakt telefonom navedenim u prijavi za natječaj.
Primljeni kandidat je obvezan dostaviti liječničko uvjerenje u roku od 3 mjeseca od dana sklapanja ugovora.

Prijave se šalju isključivo poštom preporučeno na adresu:
Temeljem članka 63. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 7/04 i 12/04) i članka 39. Statuta škole,Odluke Školskog odbora br.25/18. od 2. veljače 2018. a uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i porta HBŽ Livno, br. 06-01-34-2768/17. od 30. siječnja 2018. god. Školski odbor Srednje ekonomske škole raspisuje

Natječaj
za popunu radnog mjesta

I.

Raspisuje se natječaj za:
– Domar – ložač centralnog grijanja – 1 izvršitelj, puna norma, neodređeno radno vrijeme, probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca,

II.

Opis poslova: održava objekte i vrši popravke na objektima, otklanja nastale kvarove na namještaju i objektu, otklanja nastale kvarove na instalacijama, vrši nabavku potrebnog materijala, vrši krečenje prostorija Škole, surađuje s djelatnicima na održavanju čistoće, održava i čuva alat, pribor i materijal, obavještava ravnatelja o nastalim štetama, rukuje i održava uređaje centralnog grijanja, blagovremeno zagrijava prostorije škole, priprema centralno grijanje za narednu sezonu, obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

III.

Pored općih uvjeta propisnih zakonom kandidati trebaju ispunjavati uvjete određene člankom 19. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Srednje ekonomske škole Livno, odnosno da imaju srednju stručnu spremu III. ili IV. stupnja složenosti, odnosno KV ili VKV radnik.

IV.

Kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta:

– prijavu na natječaj
– kraći životopis (kontakt broj i adresu),
– dokaz o stručnoj spremi,
– uvjerenje o državljanstvu,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, (ne stariji od 6 mjeseci),
– uvjerenje o nekažnjavanju, (ne stariji od 6 mjeseci),
– potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu za obavljanje domarskih poslova (iskustvo na održavanju elektroinstalacija ili vodovoda i kanalizacija, poželjno znanje elektrozavarivanja, bravarskih ili stolarskih poslova),
– ovjereni preslik radne knjižice ili elektronički ispis iz matične evidencije aktivnih osiguranika MIO/PIO,
– potvrda o vremenu provedenom na Zavodu za upošljavanja (za neuposlene osobe),
– kućna lista,
– položen vozački ispit B kategorije (ovjereni preslik vozačke dozvole).

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Natječaj će biti objavljen u javnim glasilima Livna i na oglasnoj ploči Srednje ekonomske škole Livno, te isti ostaje otvoren 8 dana od dana objave.

Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na intervju. Povjerenstvo za intervju će kvalitativno procijeniti svakog pojedinog kandidata i sukladno Zakonu donijeti odluku o izboru najboljeg kandidata za traženo radno mjesto.
Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljnjeg sudjelovanja u natječajnom postupku.
O terminima održavanja intervjua kandidati će biti naknadno informirani najmanje dva dana prije održavanja intervjua, isključivo kontaktiranjem kontakt telefonom navedenim u prijavi za natječaj.
Primljeni kandidat je obvezan dostaviti liječničko uvjerenje u roku od 3 mjeseca od dana sklapanja ugovora.

Prijave se šalju isključivo poštom preporučeno na adresu:
Srednja ekonomska škola Livno
Ul. Silvija Strahimira Kranjčevića 1,80101 Livno
(za Natječaj, ne otvarati).

Predsjednik Školskog odbora
Božo Vrdoljak