U ponedjeljak nova sjednica Gradskog vijeća Livna

GRAD LIVNO – GRADSKO VIJEĆE 

Broj: 01-02-588/19                Livno, 04.03.2019.godine

           P   O   Z   I   V

Temeljem članka 62. stavka 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Livno („Sl. glasnik Općine Livno“, br. 6/04, 7/09, 3/12 i 8/17) sazivam 25. sjednicu Gradskog vijeća Livno, dana: ponedjeljak, 11. ožujka 2019.godine.  Sjednica Gradskog vijeća Livno održat će se u vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50) s početkom u 09:00 sati.

Za 25. sjednicu Gradskog vijeća Livno predlažem sljedeći

   D N E V N I   R E D 

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o građevinskom zemljištu
 2. Prijedlog Odluke o planu raspodjele sredstava za sport i sportsku infrastrukturu u 2019. godini
 1. Prijedlog Odluke o određivanju naziva ulica
 2. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na lokalitetu Zabrišće – Sturba, k.o. Bila
 1. Prijedlog Odluke o prodaji stana u Livnu
 2. Nacrt Odluke o sufinanciranju kamata na obrtničke kredite
 3. Nacrt Odluke o naknadi za gradsko građevinsko zemljište i ostalo građevinsko zemljište po 1 m2
 1. Program rada JP „Komunalno“ d.o.o. Livno za 2019.g.
 2. Mišljenje za dodjelu koncesije „MI-VAL“ d.o.o. Livno
 3. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup
 1. Izvješća o radu radnih tijela Gradskog vijeća Livno za 2018. Godinu
 2. Aktualni sat

Molim Vaše sudjelovanje u radu sjednice Gradskog vijeća.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA   Sead Hadžijahić