Visina štete od požara u HBŽ procjenjuje se na oko 6.000.000,00 KM

požar

U periodu od 15.07.2017.godine do 31.08.2017.godine na području Hercegbosanske Županije je registrirano ukupno 65 požara. Većina tih požara je ugašena u početnoj fazi zahvaljujući dojavama djelatnika ŠGD „Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres koji su dežurali na terenu. Veliki požari su se pojavili uglavnom na područjima koja se vode kao minsko-sumnjiva,odnosno minirana područja.

 

Procjenjujemo da je ukupno 24.600 hektara bilo zahvaćeno požarima, od toga je oko 80% minsko-sumnjiva površina što je gašenje požara činilo gotovo nemogućim. Usporedbe radi, na ovolikoj površini se može izgraditi 30.560 velikih nogometnih igrališta.

 

Visina štete nastalih u ovom periodu procjenjuje se oko 6.000.000,00 KM. Štete se odnose na izgubljenu produktivnost šumskog zemljišta, vrijednost izgubljenog drvnog fonda i općekorisnih funkcija šuma.

 

Procijenjeni troškovi ŠGD „Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres u ovom periodu su oko 2.000.000,00 KM.

Ovo su direktni troškovi koji su nastali zbog gašenja požara, a odnose se na logistiku, angažiranje mehanizacije i angažiranje ljudstva. U prosjeku je, dnevno, na požarištu bilo angažirano 250 djelatnika ŠGD “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres. U tijeku je izračun sanacije i revitalizacije opožarenih površina.

 

Iz razloga angažiranja djelatnika i mehanizacije ŠGD “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres, nije ostvarena planirana količina sječe i otpreme drvnih sortimenata, radi čega je planirani prihod manji za oko 3.000.000,00 KM u odnosu na planirano u vremenu trajanja požara.

 

Sagledavajući sve ovo ŠGD „Hercegbosanske šume” d.o.o.Kupres će za 2018. godinu planirati posebna financijska sredstva potrebna za nabavu opreme i edukaciju kadrova za protupožarnu zaštitu.

 

Predlažemo:

– da županijska, a pogotovo općinske vlasti, osiguraju u svojim proračunima potrebna financijska sredstva za protupožarnu zaštitu;

– da županijska uprava za civilnu zaštitu, a pogotovo općinske službe civilne zaštite, budu, sukladno pozitivnim zakonskim propisima, predvodnice kako u organizacijskom toku i u operativnom dijelu u ovoj oblasti;

– da se žurno pristupi izmjeni i dopuni zakona o šumama Hercegbosanske Županije kojom će dio poslova koje sada obavlja županijska Uprava za šume, biti stavljeno u nadležnost ŠGD „Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres kao korisniku državnih šuma. Posebno se odnosi na poslove čuvanja šuma;

– da nadležne službe (inspekcijske službe, MUP, pravosuđe) svatko u okviru svoje nadležnosti, povećaju svoj angažman pri rješavanju ovih problema;

– da Skupština HBŽ-a usvoji potrebne zakone kako bi ova oblast bila kvalitetno uređena;

– da se apelira na sve žitelje Hercegbosanske Županije kao i povremene goste da se savjesno i odgovorno ponašaju prema prirodnim resursima ove županije, da čuvaju naše šume jer je to resurs od kojeg u velikoj mjeri ovisi funkcioniranje i kvaliteta života u Hercegbosanskoj Županiji.


S obzirom na klimatske promjene koje se događaju pozivamo sve da se maksimalno angažiramo oko zaštite od požara, da broj požara i negativne posljedice tih požara svedemo na minimum.

Javno se zahvaljujemo udrugama lovaca, planinara, GSS-u kao i pojedinim udrugama građana, i građanima na velikoj pomoći prilikom gašenja požara u proteklom periodu.

www.kupres-portal.com