Vlada Hercegbosanske županije donijela odluku o doplatku za djecu u mjesečnom iznosu od 30 KM po djetetu

vlada

Vlada Hercegbosanske županije na današnjoj sjednici donijela je Odluku kojom se utvrđuje visina iznosa doplatka za djecu u mjesečnom iznosu od 30 KM po djetetu. Ovom Odlukom utvrđena je visina iznosa doplatka za djecu do navršene 15 godine života u Hercegbosanskoj županiji. Odluka o doplatku za djecu objavljena je u Narodnim novinama Hercegbosanske županije broj: 2/18 i stupa na snagu 23. veljače 2018. godine od kada se mogu podnositi zahtjevi za ostvarenje prava. Da bi se Odluka o doplatku za djecu mogla primijeniti bilo je potrebno da Vlada Hercegbosanske županije na prijedlog Ministarstva, rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije donese posebnu odluku o visini iznosa doplatka za djecu, navodi se u razlozima donošenja Odluke. Za provedbu ove Odluke zadužuje se Zavod za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije.

Nakon razmatranja Prednacrta Zakona o financijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH-a Vlada je dala pozitivno mišljenje da se Zakon donese u žurnom postupku uz prihvaćanje svih primjedbi Vlade Hercegbosanske županije, a među njima je i da Vlada Federacije BiH razmatra mogućnost pokrića dijela duga svih javnih zdravstvenih ustanova bez obzira tko je osnivač jer su financijske mogućnosti svih županija – kantona ograničene.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za odgoj i obrazovanje. Statutom Zavoda za odgoj i obrazovanje pobliže se uređuje naziv, sjedište, djelatnost, ustrojstvo zavoda, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Zavoda sukladno Zakonu.

Osnivači Zavoda su županija Zapadnohercegovačka i Hercegbosanska. Djelatnost Zavoda je praćenje, unaprijeđivanje i razvoj sustava odgoja i obrazovanja za područje predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. Za izvršenje poslova u obavljanju djelatnosti u Zavodu se ustrojavaju odjeli:

Odjel za opće obrazovanje,
Odjel za srednjoškolsko obrazovanje i
Odjel za pravne, kadrovske, računovodstveno- materijalne i opće poslove.
U obrazloženju se navodi da se Pravni temelj za donošenje ovog Statuta nalazi u odredbama članka 19. Stavak 2. Odluke o osnivanju Zavoda za odgoj i obrazovanje („ Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 1/15.), članka 11.stavak 2. Odluke o osnivanju Zavoda za odgoj i obrazovanje („ Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj: 13/14.), članka 49. Zakona o ustanovama („Narodne novine Županije Zapadnohercegovače“, broj: 7/98.) i članka 49. Zakona o ustanovama („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj:10/98. Županije Zapadnohercegovačka i Hercegbosanska županija su 31.listopada 2017.godine potpisale Sporazum o osnivanju Zavoda za odgoj i obrazovanje.

Tijekom sjednice donesen je Zaključak kojim se prima na znanje Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za odgoj i obrazovanje.

Donesene su i odluke o davanju ovlasti ministrici rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, Vasiliji Broćeta da potpiše Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavca i radnika – doktora medicine i stomatologije u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije i Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije.

U jednom dijelu sjednice donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Hercegboasnske županije (pozitivna lista lijekova HBŽ).

Nakon razmatranja donijeta je Odluka o davanju suglasnosti za poništenje Javnog oglasa za izbor članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Kupres objavljenog u „Službenim novinama Federacije BiH“ broj: 97/17 od 15. prosinca 2017.godine i „ Večernjem listu“ od 12. prosinca 2017. godine i donesena je Odluka o odobravanju ponovnog raspisivanja javnih oglasa za izbor članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Kupres i za izbor jednog člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar iz reda zdravstvenih uposlenika.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva unutarnjih poslova HBŽ-a za 2018. godinu.

Na sjednici donijeta je i Odluka o davanju ovlaštenja ministru MUP-a Hercegbosanske županije, Darinku Mihaljeviću za potpisivanje Memoranduma o uspostavljanju sustava automatske identifikacije putem otisaka prstiju, dlanova – afis/apis.

Donijeto je Rješenje o imenovanju Frane Krželja i Tomislava Čečure u Povjerenstvo za tumačenje i praćenje Kolektivnog Ugovora za uposlenike Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije.

 

Vlada HBŽ