Vlada Hercegbosanske županije osigurala uplatu sredstva za mirovinsko osiguranje djelatnicima J.P. Rudnici ugljena „Tušnica“ d.o.o. Livno

tusnica

Vlada Hercegbosanske županije je danas na svojoj 22. sjednici donijela Odluku o izdvajanju
dodatnih sredstava iz Proračuna za zatvaranje svih obveza za MIO, zaključno s rujnom
2017.godine, za djelatnike JP RU Tušnica d.o.o. Sredstva koja nedostaju kako bi se zaključilo
razdoblje od 2011. do 2017.godine, uz neraspoređena sredstva za sve uposlenike u
iznosu 36.494,09 KM, prvenstveno će riješiti agoniju zaposlenika ovog poduzeća po pitanju
ostvarivanja prava na mirovinu te uvezivanja radnog staža. Po obračunatim MIP obrascima
ukupni dug od 1.186.661,66 KM obračunat će se i rasporediti po pojedinačnim MIP
obrascima za sve djelatnike za proteklo razdoblje. Ovim i svim prošlim koracima, kako je
naglašeno na današnjoj sjednici Vlade Hercegbosanske županije, još jedanput se nastoje
iznaći najprihvatljivija rješenja za dugogodišnju problematiku ovog javnog poduzeća.
Vlada je nakon razmatranja donijela Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršavanju Proračuna
Hercegbosanske županije i periodičnih obrazaca za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2017.
godine.
Ukupno ostvareni prihodi i primitci Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od
1.siječnja do 30. rujna 2017. godine iznose 51.391.488,00 KM, a izvršeni su sa 67,39 % u
odnosu na plan Proračuna. Ostvareni prihodi i primitci u navedenom razdoblju veći su za
2,37% ili u apsolutnom iznosu 1.189.391,00 KM u odnosu na prihode i primitke u istom
razdoblju prošle godine. Ostvareni rashodi i izdatci su manji za 4,57% u odnosu na rashode i
izdatke u istom razdoblju prošle godine.
Donesena je i Odluka kojom se ovlašćuje Petar Galić, ministar znanosti, prosvjete, kulture i
športa Hercegbosanske županije da sa samostalnim sindikatom osnovnog obrazovanja i
odgoja – Županijskim odborom Hercegbosanske županije potpiše Kolektivni ugovor za
djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja.
Na sjednici donijeta je Odluka o izmjeni i dopuni odluke o listi lijekova koji se mogu
propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske
županije (Pozitivna lista lijekova Hercegbosanske županije) koja će se primjenjivati od 1.
veljače 2018. godine
Poslije razmatranja Vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju
suglasnosti na Statut Županijske bolnice dr. fra „Mihovil Sučić“ Livno koja će biti upućena u
daljnju skupštinsku proceduru.
Tijekom današnje sjednice Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o
izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva rada,
zdravstva, socijalne skrbi i prognanih.
Na temelju donesene Odluke odobrena su financijska sredstva u iznosu od 7.000,00 KM iz
Tekuće pričuve Ministarstva rada, zdravstva , socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske
županije u svrhu financiranja pomoći Centru za socijalni rad Kupres za deblokadu računa.
Razmatrana je i primljena na znanje Informacija o aktivnostima vezano za izradu Plana
upravljanja otpadom Hercegbosanske županije za razdoblje 2018. – 2023. godine i donesen je
Zaključak u kojem se, uz ostalo, zadužuje Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog
uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije da dostavi Vladi na imenovanje prijedlog
liste članova Povjerenstva (stručnog tima) koje će pružiti pomoć izvršitelju poslova u izradi
dokumenta „Plan upravljanja otpadom Hercegbosanske županije“ za razdoblje 2018. – 2023.
godine i da od jedinica lokalne samouprave, ostalih nadležnih organa uprave (uprava, službi,
direkcija, ureda i agencija), javnih poduzeća i ustanova, predstavnika gospodarstva i civilnog
društva pribavi potrebite podatke za izradu Plana upravljanja otpadom Hercegbosanske
županije za razdoblje 2018. – 2023. godine.
U drugom dijelu sjednice doneseni su zaključci o davanju pozitivnih mišljenja na Prijedlog
Memoranduma o razumijevanju i suradnji u području klimatskih promjena, ranjivosti,
procjena rizika, prilagođavanja i ublažavanja između Ministarstva vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva za životnu sredinu, zemljište i more
Republike Italije, te na Nacrt pravilnika o pogonima i postrojenjima Vlade Federacije Bosne i
Hercegovine kao i na Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o monitoringu
emisije zagađujućih materija u zrak Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
Doneseno je i Rješenje o imenovanju dr. stom Ante Bakovića iz Tomislavgrada za ravnatelja
Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije na mandat od 4 godine.
Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na imenovanje dr. Ivana Cikojevića za
ravnatelja Županijske bolnice dr. fra „Mihovil Sučić“ Livno na mandat od 4 godine.

Vlada HBŽ