Izvanredno usklađivanje mirovina od 3,9 posto počinje s isplatom svibanjske mirovine

Vlada Federacije BiH donijela je danas na sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Odluku kojom će, u skladu sa članom 80. Zakona o mirovinskom i invalidsko osiguranju FBiH, izvanredno usklađivanje mirovine u postotku od 3,9 biti izvršeno s mirovinama za svibanj 2023. godine.

Za realizaciju te odluke zadužuje se Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važi ti ranija odluka Vlade FBiH od 27.4.2023. godine o izvanrednom usklađivanju mirovina, kojom je ovo povećanje trebalo početi sa isplatom mirovine za srpanj.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH.

Večernji.ba