JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u MUP-u HBŽ

Na temelju Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji i na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova HBŽ, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

Radno mjesto

Stručni savjetnik za pravna i kadrovska pitanja u Odsjeku za pravne, kadrovske i opće poslove u Upravi policije – 1 ( jedan) izvršitelj

Opis poslova: sudjeluje u izradi prednacrta i nacrta zakona, prijedloga propisa i općih akata; vrši nomotehničku obradu tih propisa; priprema izmjene i dopune tih propisa; izrada rješenja vezanih za radni odnos i ostvarivanje prava policijskih službenika iz radnog odnosa iz nadležnosti policijskog komesara; daje stručna i pravna mišljenja i objašnjenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona, drugih propisa i općih akata koji se odnose na rad policije; vrši stručnu obradu sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata; vodi upravni postupak i rješava upravne stvari iz nadležnosti Uprave policije; vrši izradu analiza, izvješća informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala u oblasti kadrovskih poslova; organizira i prati pravovremeno izvršavanje poslova i zadaća iz djelokruga rada Odsjeka; ostvaruje uvid i usmjerava rad ustrojbenih jedinica i predlaže mjere za njihovo poboljšanje iz oblasti kadrovskih poslova; prati funkcionalnost postojeće organizacije i sistematizacije Uprave policije i predlaže mjere za njenu dogradnju; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj.

OSNOVNA NETO PLAĆA: 1.435,00 KM

Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete iz članka 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji:

1. da su državljani Bosne i Hercegovine;

2. da su stariji od 18 godina;

3. da imaju univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII. stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja.

4. da su zdravstveno sposobni za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

6. da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;

7. da im pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poziva u organu državne službe, odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave za natječaj;

8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su osuđene za krivična djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom natječaju, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– završen pravni fakultet VSS-VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu koje se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova

– najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. popunjen i potpisan prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Kantonu 10, Ul. Gabrijela Jurkića 2, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ;

2. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);

3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije https://www.adsfbih.gov.ba/Content/Read/obrasci-uvjerenje-o-stazu.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim tijelom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Polaganju ispita općeg znanja i stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete navedene u tekstu javnog natječaja.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili polaganju stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje natječajne procedure.

Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.

Agencija može u svakoj fazi natječajne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale priloženih ovjerenih fotokopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta javnog natječaja. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz natječajne procedure.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima javnog natječaja, dostaviti Agenciji dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog natječaja.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH

SLUŽBA ZA POSTAVLJENJA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U KANTONU 10

Ul.Gabijela Jurkića br. 2.

80101 Livno

sa naznakom

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika

u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10 sa pozivom na broj: 14-30-8- 69/23

D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave