Javni natječaj za popunu radnog mjesta u Županijskom tužiteljstvu HBŽ

Na temelju Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, na zahtjev Županijskog tužiteljstva HBŽ, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta državnog službenika u Županijskom tužiteljstvu Hercegbosanske županije

Radno mjesto: Arhivar – tajnik Tužiteljstva –1 (jedan) izvršitelj, na mandat od 5 (pet) godina

Opis poslova:

Arhivar – tajnik Tužiteljsva ima sljedeća prava i obveze:

rukovodi, nadgleda i koordinira, pod rukovodstvom glavnog tužitelja, rad tužilaca i organizacijskih jedinica koje nisu pod neposrednim nadzorom glavnog tužioca uprave tužilaštva i u tu svrhu arhivar-sekretar može izdavati interne upute i naredbe, te utvrditi mehanizme kontrole i inspekcije koje smatra neophodnim;

pomaže glavnom tužiocu u obavljanju njegovih funkcija;

izrađuje nacrte i prijedloge općih akata tužilaštva, kao i nacrte rješenja u vezi sa radnim odnosima uposlenika Tužilaštva;

koordinira radom svih sudionika u procesu ocjenjivanja uposlenika Tužilaštva, neposredno sudjeluje u istom i pomaže glavnom tužiocu prilikom davanja konačnih ocjena;

pruža zamjeniku glavnog tužioca i drugim tužiocima administrativnu pomoć koju traže u cilju obavljanja svojih dužnosti; dostavlja članovima Kolegija pismene pozive za sjednice, uključujući i dnevni red i odgovarajuću dokumentaciju; prisustvuje sjednicama Kolegija u svojstvu zapisničara;

čuva knjige zapisnika Kolegija i sastavlja nacrt odluka Kolegija; sukladno zakonu dostavlja VSTV dokumentaciju koja se odnosi na profesionalni status tužilaca u Tužilaštvu;

nadzire rad zaposlenih u Tužilaštvu; upućuje trećim osobama dopise neophodne za izvršavanje naredbi i uputa glavnog tužioca i Kolegija;

čuva pečate i knjige tužilaštva; ovjerava akte Tužilaštva i registarske knjige;

usvaja mjere koje osiguravaju povjerljivost rada uprave Tužilaštva; pomaže glavnom tužiocu kod pripreme i izvršenja budžeta Tužilaštva;

odobrava računovodstvenu i blagajničku dokumentaciju; priprema i pomaže glavnom tužiocu pri sklapanju ugovora s trećim osobama; stara se da se poslovi uprave, a posebno tužilačke pisarnice, izvršavaju na vrijeme, prati potrebe za kadrovima Tužilaštva;

koordinira rad i pomaže glavnom tužiocu u radu tužilaca; izrađuje saopćenja za štampu i informacije društvenim komunikacijskim medijima u skladu sa uputama i uz prethodnu saglasnost glavnog tužioca, pruža pomoć glavnom tužiocu pri utvrđivanju programa rada,

izvještaja o radu, godišnjeg rasporeda rada zamjenika glavnog tužioca, tužilaca i ostalih uposlenika; izvršava i druge naredbe glavnog tužioca.

Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji:

1. da su državljani Bosne i Hercegovine;

2. da su stariji od 18 godina;

3. da imaju sveučilišnu diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII. stupnja stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava obrazovanja.

4. da su zdravstveno sposobni za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

6. da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;

7. da im pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poziva u organu državne službe, odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave za natječaj;

8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su osuđene za krivična djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom natječaju, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– VSS, VII stupanj, pravni fakultet ili visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sustavu studiranja I (najmanje 240 ECTS bodova), II ili III ciklusa – pravne struke

– najmanje 6 (šest) godina radnog iskustva u struci

– poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. popunjen i potpisan prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u HBŽ, Ul. Gabrijela Jurkića 2, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ;

2. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);

3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije https://www.adsfbih.gov.ba/Content/Read/obrasciuvjerenje-o-stazu

4. dokaz o poznavanju rada na računaru

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim tijelom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Polaganju ispita općeg znanja i stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete navedene u tekstu javnog natječaja.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili polaganju stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje natječajne procedure.

Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih osoba.

Agencija može u svakoj fazi natječajne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale priloženih fotokopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta javnog natječaja. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz natječajne procedure.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima javnog natječaja, dostaviti Agenciji dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog natječaja.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH

SLUŽBA ZA POSTAVLJENJA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U KANTONU 10

Ul. Gabijela Jurkića br. 2. 80101 Livno

sa naznakom „Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnom tužiteljstvu Kantona 10

sa pozivom na broj: 14-30-8-18/23