Komunalno Livno: Odabran ponuditelj za armirano-betonske grobnice

Temeljem članka 70. Zakona o javnim nabavama, a u svezi sa preporukom iz Zapisnika Povjerenstva za javne nabave J.P. „Komunalno“ d.o.o. o evaluaciji ponuda donosi se slijedeća

O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu robe –armirano betonske grobnice,
Tender broj: 06-05-01/23-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda
Članak 1.

U provedenom postupku javne nabave putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavu roba – gotov beton, zaprimjljena je jedna ponuda i za najpovoljnijeg ponuditelja za – armirano betonske grobnice,

Izabran je dobavljač “Separacija Gabrić” d.o.o. Tomislavgrad

ID4281134120006, koji je ocijenjen kao kvalificirani ponuditelj sa cijenom u ukupnom iznosu od 44.625,00KM.

Članak 2.
Ugovor o nabavi usluga po predmetnom postupku javne nabave zaključit će se u roku od 5 dana, računajući od dana kada su svi sudionici u postupku obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ukoliko na odluku o dodjeli ugovora nije uložena žalba.
Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti na web stranici J.P. „Komunalno“ d.o.o. Livno, istodobno s danom upućivanja Odluke ponuditeljima koji su sudjelovali u predmetnom postupku javne nabave.

O b r a z l o ž e nj e
Na temelju Odluke direktora J.P. „Komunalno“ d.o.o. Livno broj: 06-05-01/23-1 od 20.03.2023.godine, pokrenut je postupak javne nabave za nabavu roba – armirano betonske grobnice, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, a prema kriteriju „najniža cijena“.

Obavijest o nabavi je objavljena dana 28.03.2023.godine u informacijski sustav E-nabave na portalu Agencije za javne nabave pod brojem: 1035-7-1-5-3-4/23
Krajnji rok za dostavu ponuda – prijava za učešće u javnoj nabavi bio je 11.04.2023.godine
do 9,00 sati.

U ostavljenom roka za predmetnu nabavu blagovremeno je stigla jedna ponuda i to prema
redoslijedu zaprimanja na protokolu J.P. „Komunalno“ d.o.o. Livno:
06-05-2/23 Separacija Gabrić d.o.o Tomislavgrad 11.04.2023. 0810

2

Direktor J.P. „Komunalno“ d.o.o. Livno imenovao je Povjerenstvo za javne nabave J.P. „Komunalno“ d.o.o. Livno po Rješenju broj: 01-17-7/21-1 u sastavu:
1. Marija Novokmet, predsjedatelj,
2. Martina Krišto, član,
3. Mara Lijović, član,
4. Ivan Franjičević, tajnik

Povjerenstvo se sastalo u zakazano vrijeme dana 11.04.2023.godine u 915 sati, te obavilo otvaranje prispjelih ponuda. Tom prilikom je konstatirano da je za predmetnu javnu nabavu u ostavljenom roku do 11.04.2023. godine do 9,00 sati, na Protokolu J.P. „Komunalno“ d.o.o. Livno zaprimljena jedna ponuda od gore navedenog ponuditelja, koja je uvedena u knjigu protokola.
Otvaranje prispjele ponude je izvršeno u zakazano vrijeme. Povjerenstvo je sačinilo Zapisnik o otvaranju ponuda na obrascu propisanom Naputkom o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14). Zapisnik je dostavljen ponuditeljima dana 11.04.2023. godine.

Sukladno točki c. predmetne tenderske dokumentacije, dobavljači su bili dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1. Obrazac za dostavljanje ponude propisano popunjeni, potpisani i ovjereni sukladno formi koja je data u Prilogu 1 TD;
2. Obrazac za cijenu ponude propisano popunjeni, potpisan i ovjeren sukladno formi koja je data u Prilogu 2 TD;
3. Aktualni Izvod iz sudskog registra

Sukladno točki d) tenderske dokumentacije dobavljači su trebali dostaviti ponudu u originalu, zapakirana u jednoj omotnici. Ponude su morale biti čvrsto uvezane na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Također, stranice ponude su trebale biti označene brojem na način da je vidljiv redni broj stranice.
Nakon pregleda, individualne evaluacije, detaljne analize i računske kontrole ponude, isto
Povjerenstvo je na svojoj zatvorenoj sjednici dana 14.04.2023.godine sačinilo Zapisnik o evaluaciji ponuda broj: 06-05-01/23-4 u kojem je konstatirano slijedeće:
Za nabavku armirano betonskih grobnica:
1.Separacija Pržine d.o.o Tomislavgrad dostavio je original ponudu propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj koverti. Ponuđeni iznos je 44.625,00. Popust nije davan.
Naknadnim detaljnima pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora na dvije godine. Konačna ponuđena cijena ovog kandidata je 44.625,00KM.
Postupak odabira najpovoljnijeg ponuditelja u predmetnoj javnoj nabavi zasniva se na kriteriju„najniža cijena“, u skladu sa točkom d) pod 6. tenderske dokumentacije.

3

E-aukcija nije provedena zbog samo jedne zadovoljavajuće ponude.
Temeljem toga Povjerenstvo je utvrdilo slijedeći redoslijed, odnosno rang-listu za ponuditelje:
Za nabavu pocinčanih kontejnera.

1. Separacija Gabrić d.o.oTomislavgrad: 44.625,00 KM,
Povjerenstvo za javne nabave je konstatiralo da prvi kandidat na rang-listi ispunjava uvjete za dodjelu predmetnog ugovora, te je preporučilo da se ugovor dodijeli kandidatu “ Separacija Gabrić d.o.oTomislavgrad, čija je cijena ponude prihvatljiva.
Temeljem prednjeg, prihvaćena je preporuka Povjerenstva za javne nabave, te je odlučeno kao u izreci ove Odluke, pa je za najpovoljnijeg ponuditelja:
Za nabavku gotovog betona, odabran dobavljač Separacija Gabrić d.o.oTomislavgrad , čija je ponuda tehnički prihvatljiva i zadovoljava kriterij naveden u Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, što je u skladu sa člankom 70. Zakona o javnim nabavama.

PRAVNA POUKA:
Ponuditelj koji je nezadovoljan ovom odlukom, ukoliko smatra da je ugovorno tijelo tijekom predmetnog postupka javne nabave prekršilo odredbe Zakona o javnim nabavama ili pod zakonskih akata, ima pravo uložiti žalbu J.P. „Komunalno“ d.o.o. Livno u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Žalba se ulaže J.P. „Komunalno“ d.o.o. Livno u pisanom obliku u četiri (4) primjerka, izravno na protokol J.P. „Komunalno“ d.o.o. Livno, ili preporučeno putem pošte ili elektroničkim putem na email osobe za kontakte:komunalno.livno@tel.net.ba u skladu sa člankom 99. Zakona o javnim nabavama.

Uložena žalba odgađa nastavak postupka zaključenja i provođenja ugovora o predmetnoj javnoj nabavi, do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbi, na način propisan člankom 110. Zakona o javnim nabavama.
Direktor:
Filip Milić