NATJEČAJ / Komunalno Livno traži devet djelatnika na neodređeno vrijeme

J.P. „KOMUNALNO“ d.o.o. Livno

 Na temelju članka 20. Zakona o radu, a shodno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, raspisuje se

 J A V N I   O G L A S

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 1. Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radna mjesta:
 1. Zidar – 2 izvršitelja
 2. Vozač teretnih vozila – 2 izvršitelja
 3. Vodoinstalater – 2 izvršitelja
 4. Čitač vodomjera – 1 izvršitelj
 5. Sigurnost i zaštita objekta – 1 izvršitelj
 6. Pomoćni radnik u vodovodu – 1 izvršitelj.

Mjesto rada: Livno

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

Opći uvjeti:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine
 • da su stariji od 18 godina
 • da imaju opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova

 

Naziv radnog mjesta: Zidar

Opis poslova: Zidar

Radi sa radnicima na izgradnji grobnica po nalogu poslovođe službe, učestvuje u radu održavanja groblja, stara se da grob odnosno grobnica bude nakon ukopa uredno zatvorena i uređena, vodi brigu o urednosti groblja, radi i druge poslove po nalogu poslovođe službe.

Uvjeti: Radnik sa radnim iskustvom od 1 godine

Potrebna dokumentacija uz prijavu na Javni oglas:

Uz potpisanu Prijavu na javni oglas (obrazac prijave može se preuzeti na mrežnoj stranici J.P. „Komunalno“ d.o.o. Livno – www.komunalno-livno.ba i u uredu protokola na adresi Zgona bb, 80 101), kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis
 • potvrda o traženom radnom iskustvu
 • kopija CIPS-ove osobne karte

 

Naziv radnog mjesta: Vozač teretnih vozila

Opis poslova: Vozač teretnih vozila

Prije uporabe motornog vozila vrši pregled goriva, ulja, guma, svjetlosnih uređaja, vrši prijevoz raznih materijala po nalogu rukovoditelja službe, radi u zimskoj službi na čišćenju snijega, dužan je uredno voditi dokumentaciju za povjereno mu vozilo i pridržavati se prometnih propisa i sigurnosti u prometu, vodi računa da ne ošteti vozilo te je materijalno odgovoran za sve nastale štete prouzrokovane svojom krivnjom, odgovoran je za ispravnost tahografa kao i za uredno popunjavanje i zamjenu traka i dijagramskih pločica, po završetku posla dužan je vozilo oprati i parkirati na određeno mjesto, dužan je uredno voditi – ispunjavati putni nalog i ostalu dokumentaciju vezanu za transport, vrši tekuće održavanje vozila, radi i druge poslove po nalogu rukovoditelja službe. Za svoj rad neposredno je odgovoran rukovoditelju službe.

Uvjeti: KV vozač „C“ kategorije sa radnim iskustvom od 1 godine.

Potrebna dokumentacija uz prijavu na Javni oglas:

Uz potpisanu Prijavu na javni oglas (obrazac prijave može se preuzeti na mrežnoj stranici J.P. „Komunalno“ d.o.o. Livno – www.komunalno-livno.ba i u uredu protokola na adresi Zgona bb, 80 101), kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis
 • diploma o završenoj školi
 • kopija vozačke dozvole „C“ kategorije
 • potvrda o traženom radnom iskustvu
 • kopija CIPS-ove osobne karte

 

Naziv radnog mjesta: Vodoinstalater

Opis poslova: Vodoinstalater

Sa grupom ili samostalno izvodi radove na instalacijama u zgradama i naseljenim mjestima, radi na održavanju komunalnih instalacija, izvodi radove na uličnim i drugim instalacijama, radi i druge poslove, radne zadatke po nalogu poslovođe. Za svoj rad neposredno je odgovoran poslovođi službe.

Uvjeti: KV radnik sa radnim iskustvom od 1 godine

Potrebna dokumentacija uz prijavu na Javni oglas:

Uz potpisanu Prijavu na javni oglas (obrazac prijave može se preuzeti na mrežnoj stranici J.P. „Komunalno“ d.o.o. Livno – www.komunalno-livno.ba i u uredu protokola na adresi Zgona bb, 80 101), kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis
 • diploma o završenoj školi
 • potvrda o traženom radnom iskustvu
 • kopija CIPS-ove osobne karte

 

Naziv radnog mjesta: Čitač vodomjera

Opis poslova: Čitač vodomjera

Očitava i evidentira stanja vodomjera, sve uočene nepravilnosti na terenu evidentira i iste dostavlja u službu, radi i druge poslove po nalogu rukovoditelja službe. Za svoj rad odgovoran je rukovoditelju službe.

Uvjeti: PK – NK radnik sa radnim iskustvom od 1 godine

Potrebna dokumentacija uz prijavu na Javni oglas: 

Uz potpisanu Prijavu na javni oglas (obrazac prijave može se preuzeti na mrežnoj stranici J.P. „Komunalno“ d.o.o. Livno – www.komunalno-livno.ba i u uredu protokola na adresi Zgona bb, 80 101), kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis
 • potvrda o traženom radnom iskustvu
 • kopija CIPS-ove osobne karte

 

Naziv radnog mjesta: Sigurnost i zaštita objekta

 Opis posla: Sigurnost i zaštita objekta

Radi sve poslove osiguranja i čuvanja imovine poduzeća, prima stranke i upućuje ih kod određenih rukovoditelja poduzeća, kontrolira i dozvoljava izlaz iz poduzeća radnih materijala, vrši kontrolu ulaska i izlaska materijala, u slučaju požara dužan je da isključi strujnu sklopku u trafostanici koja se nalazi u krugu poduzeća te da odmah pozove vatrogasnu službu i rukovoditelje poduzeća, te da sam pokuša ugasiti požar aparatom za gašenje ili hidrantom, u tijeku rada pored čuvanja povjerene mu imovine obavlja poslove čišćenja portirnice i krug oko portirnice, vodi evidenciju o primopredaji dužnosti i evidenciju o izlaska i ulasku vozila i strojeva poduzeća. Radi i druge poslove i radne zadatke po nalogu rukovoditelja službe.

Uvjeti: PK – NK radnik bez radnog iskustva

Potrebna dokumentacija uz prijavu na Javni oglas:

Uz potpisanu Prijavu na javni oglas (obrazac prijave može se preuzeti na mrežnoj stranici J.P. „Komunalno“ d.o.o. Livno – www.komunalno-livno.ba i u uredu protokola na adresi Zgona bb, 80 101), kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis
 • kopija CIPS-ove osobne karte

 

Naziv radnog mjesta: Pomoćni radnik u vodovodu

 Opis posla: Pomoćni radnik u vodovodu

Vrši iskop i opslužuje zidara pri gradnji i popravci objekta, radi na prijenosu materijala, zatrpavanju, održavanju i čišćenju gradilišta, vrši utovar otpadnog materijala, radi i druge poslove po nalogu poslovođe službe. Za svoj rad neposredno je odgovoran poslovođi službe.

Uvjeti: PK – NK radnik bez radnog iskustva

Potrebna dokumentacija uz prijavu na Javni oglas:

Uz potpisanu Prijavu na javni oglas (obrazac prijave može se preuzeti na mrežnoj stranici J.P. „Komunalno“ d.o.o. Livno – www.komunalno-livno.ba i u uredu protokola na adresi Zgona bb, 80 101), kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis
 • kopija CIPS-ove osobne karte

 

 

Kandidati koji budu najbolje rangiran prije potpisivanja ugovora o radu, dužni su dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje te uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca).

Kandidati su dužni uz potpisanu prijavu priložiti naprijed traženu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta podnose prijavu na svako radno mjesto pojedinačno i uz svaku prijavu dostavljaju traženu dokumentaciju. U tom slučaju, dovoljno je uz jednu prijavu dostaviti originalne ili ovjerene preslike dokumenata, dok u drugim prijavama mogu dostavljati neovjerene preslike dokumenata s naznakom prijave u kojoj se nalaze originali ili ovjerene preslike zahtijevanih dokumenata.

Svi kandidati čija je dokumentacija uredna, potpuna i blagovremena i koji ispunjavaju uvjete iz Javnog oglasa bit će obavješteni telefonski o datumu i vremenu održavanja intervjua.

Javni oglas objavit će se u dnevnom novinama „Dnevni list“, na mrežnoj stranici J.P. „Komunalno“ d.o.o. Livno i dostavlja se Županijskom zavodu za upošljavanje Livno, najkasnije na dan njegove objave.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana njegove objave u dnevnim novinama „Dnevni list“ putem pošte ili osobno na adresu:

J.P. “Komunalno” d.o.o. Livno

Zgona bb, 80101 Livno

sa naznakom

„NE OTVARAJ, PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

Na omotnici je obvezno navesti:

 • ime i prezime kandidata
 • adresu stanovanja
 • naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave bit će odbačene zaključkom. Poduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

J.P. “KOMUNALNO” d.o.o. Livno

DIREKTOR, Filip Milić