Natječaj za prijem više radnika u šumariju Glamoč

Temeljem članka 7d. Statuta Šumsko gospodarskog društva „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres i Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa, raspisuje

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO „HERCEGBOSANSKE ŠUME“ d.o.o. KUPRES, skraćeni naziv ŠGD „HERCEGBOSANSKE ŠUME“ d.o.o. KUPRES, sa sjedištem u ulici Splitska b.b. (u daljnjem tekstu: Društvo) raspisuje Natječaj za prijem u radni odnos i to:

NA NEODREĐENO RADNO VRIJEME, za radna mjesta:

 1. Čuvar objekata (5 izvršitelja) u šumariji Glamoč
 2. Pomoćnik revirnika (1 izvršitelj) u šumariji Glamoč
 3. Referent za izgradnju i održavanje šumskih komunikacija (1 izvršitelj) u šumariji Glamoč
 4. Pomoćni radnik u rasadniku (1 izvršitelj) u R.J. Rasadnik Pržine

UVJETI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

I

Opći uvjeti za zaključenje Ugovora o radu za radna mjesta iz točke I su da je osoba koja se prijavljuje na Natječaj:

 • navršila 18 godina života;
 • da je državljanin BiH,
 • da im zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koje se prijavljuju,
 • da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.

III

Uvjeti za radno mjesto iz točke I ovog Natječaja koji moraju biti ispunjeni, taksativno su navedeni kako slijedi:

 1. Radno mjesto: Čuvar objekata
 • Lokacija radnog mjesta: šumarija Glamoč u Glamoču;
 • Potrebna kvalifikacija: I stupanj stručne spreme
 • Potrebno radno iskustvo: Ne
 • Posebni uvjeti: Ne
 1. Radno mjesto: Pomoćnik revirnika
 • Lokacija radnog mjesta: šumarija Glamoč u Glamoču;
 • Potrebna kvalifikacija: III – IV stupanj stručne spreme, šumarski
 • Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci
 • Posebni uvjeti: Ne
 1. Radno mjesto: Referent za izgradnju i održavanje šumskih komunikacija
 • Lokacija radnog mjesta: šumarija Glamoč u Glamoču;
 • Potrebna kvalifikacija: IV stupanj stručne spreme, šumarski, građevinski
 • Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci
 • Posebni uvjeti: Ne
 1. Radno mjesto: Pomoćni radnik u R.J Rasadniku Pržine
 • Lokacija radnog mjesta: R.J. Rasadnik Pržine u Bosanskom Grahovu
 • Potrebna kvalifikacija: I stupanj stručne spreme
 • Potrebno radno iskustvo: Ne
 • Posebni uvjeti: Ne

KRATAK OPIS POSLOVA

 1. Radno mjesto: Čuvar objekata (točka III-1) obavlja sljedeće poslove:
 • čuva objekt i sredstva u krugu objekta,
 • sprječava pojave koje mogu nanijeti štetu sredstvima i ugroziti sigurnost objekta, sredstava rada i ljudi,
 • ne dopušta pristup objektu i sredstvima rada osobama koje nisu u radnom odnosu u Društvu,
 • otklanja sve opasnosti od objekta ukoliko to sam može učiniti a ukoliko ne može hitno obavještava svog pretpostavljenog odnosno upravitelja,
 • sprječava neovlašteno unošenje u objekt zapaljivih, otrovnih i eksplozivnih sredstva kao i druge opasne materije,
 • sprječava neovlašteno iznošenje predmeta i stvari iz objekta,
 • kontrolira vatrogasnu opremu i aparate i o neispravnosti istih na vrijeme obavještava svog pretpostavljenog,
 • vodi točnu i urednu evidenciju ulazaka i izlaska iz objekta,
 • bez obzira na radno vrijeme ne smije napustiti radno mjesto bez dolaska drugog čuvara koji ga smjenjuje,
 • i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredni rukovoditelj.
 1. Radno mjesto: Pomoćnik revirnika (točka III – 2) obavlja sljedeće poslove:
 • pomaže revirniku prilikom odabira i obilježavanja stabala za sječu (mjerenje prsnog promjera, izrada zatesa na stablu i obilježavanje stabla doznačnim čekićem),
 • pomaže primaču prilikom krojenja i klasiranja posječene drvne mase (mjeri promjere i dužine prilikom krojenja drvnih sortimenata, obilježava drvne sortimente čekićem prime i odgovarajućom pločicom),
 • i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredni rukovoditelj.
 1. Radno mjesto: Referent za izgradnju i održavanje šumskih komunikacija (točka III – 3) obavlja sljedeće poslove:
 • prati rad na terenu pri izgradnji šumskih putova i traktorskih vlaka,
 • kontrolira utrošak materijala i radne snage,
 • prati izvršenje građevinskih radova u ugovorenim rokovima,
 • svakodnevno izvještava nadređene o izvršenim radovima,
 • i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredni rukovoditelj.
 1. Radno mjesto: Pomoćni radnik u Rasadniku (točka III – 4) obavlja sljedeće poslove:
 • radi sve pomoćne poslove u rasadniku koji se ne mogu obaviti mehanizacijom na koje ga rasporedi upravitelj
 • i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredni rukovoditelj.

IV

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta, za svako radno mjesto dužan je podnijeti posebnu prijavu sa naznakom radnog mjesta za koja se prijavljuje, s tim da je dovoljno da originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju uvjeta priloži uz jednu prijavu, a uz ostale prijave dovoljne su priložene kopije, ukoliko su uvjeti isti.

VII

Samo izabrani kandidati bit će u obvezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka i liječničko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta za zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu.

VIII

Urednom prijavom na Natječaj smatra se uredno popunjen i potpisan prijavni obrazac, zatim potpunom prijavom smatrat će se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta naznačeni u javnom natječaju, a blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom natječaju za prijem u radni odnos.
Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, bit će odbačene zaključkom.

IX

Prijava na Natječaj koja nije potpisana i izvršena na prijavnom obrascu, te prijava koja je neuredno ispunjena (nisu popunjeni svi podaci iz prijavnog obrasca) odbacuje se kao nepotpuna zaključkom protiv kojeg nije dozvoljena žalba, a kandidat se eliminira iz dalje procedure.

X

Pravo sudjelovanja u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.
Za radna mjesta za koja je kao uvjet propisano osnovno obrazovanje proces izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stavka (1) ovog članka.
Za radna mjesta za koje je kao uvjet propisano srednje obrazovanje proces izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom pismenom i/ili usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stavka 1. ovog članka te pismenog dijela ispita ukoliko je predviđeno. Područja pitanja na Usmenom ispitu biti će definirana iz djelokruga opisa poslova radnog mjesta propisanih Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres za koje je raspisano javno oglašavanje. Pitanja na Usmenom ispitu imaju za cilj procjenu, odnosno mogu se odnositi na radno iskustvo kandidata, poznavanje rada na računalu, njegovu stručnu spremu i kvalifikacije, sklonost kandidata za timski rad i usvajanje novih znanja vezano za određeno radno mjesto, upućenost u način rada Društva i upućenost u poslove radnog mjesta te druge informacije koje je kandidat naveo u svojoj prijavi i slično.

XI

Društvo će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem poziva koji će biti dostavljen na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi i to najmanje pet dana prije održavanja ispita.
O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili telefonskim putem.

XII

Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme objavit će se na web stranici Zavoda za upošljavanje Livno, u dnevnim novinama „Dnevni list“ i na web stranici Društva. Rok za podnošenje prijava na Natječaj je osam dana, s tim da se u rok za podnošenje prijava ne računa dan objavljivanja javnog natječaja, već se rok računa sljedećeg dana od dana njegove posljednje objave.

XIII

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu na koju se kandidat prijavljuje:

ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, 80320 Kupres, Splitska bb sa naznakom „Prijava na Natječaj za radno mjesto – (navesti radno mjesto i organizacijsku jedinicu za koje se prijavljuje)“ – Ne otvarati“.

     D I R E K T O R

Mario Mašić, dipl. iur.