Oglas o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u Livnu

Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, temeljem članka 19., 23. i 28. Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik Grada Livna“ broj: 7/18) i Odluke o uvjetima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Livno („Službeni glasnik općine Livno“ broj: 2/16) , raspisuje oglas o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje privremenog objekta putem javnog natječaja.

Daje se u zakup neizgrađeno građevinsko zemljište u urbanom području Grada Livno, na području Detaljnog plana uređenja „CENTAR 1“ označeno kao: dio k.č.1/12 u površini od 9,50 m2, upisano u zk.ul.194, k.o. SP Livno, za postavljanje privremenog objekta na rok od tri godine. Kompletan tekst oglasa je u privitku.

Livno.ba