U ponedjeljak 22. svibnja sjednica Gradskog vijeća Livna, Dnevni red

U ponedjeljak 22. svibnja 2023. bit će održana 22. redovita sjednica Gradskoga vijeća u velikoj vijećnici zgrade Grada Livna.

Na dnevnom redu je, između ostaloga, nacrt Odluke o plaćama i naknadama uposlenih u tijelima uprave i drugim tijelima Grada Livna, nacrt Odluke o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima iz radnog odnosa izabranih i imenovanih dužnosnika Gradskog vijeća Livna i Grada Livna i prijedlog Odluke o pretpostavkama, načelima i načinu izrade Programa kapitalnih investicija Grada Livna za period 2023. – 2026. godina.

GRAD LIVNO, GRADSKO VIJEĆE

 Temeljem članka 62. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Livno sazivam 22. redovitu sjednicu Gradskog vijeća Livno za ponedjeljak, 22.5.2023. godine s početkom u 09,00 sati

 Sjednica Gradskog vijeća Livno održat će se u Veliko vijećnici zgrade Grada Livna (broj 50).

Za 22. redovitu sjednicu Gradskog vijeća Livno predlažem s lj e d e ć i

DNEVNI  RED

 1. Nacrt Odluke o plaćama i naknadama uposlenih u tijelima uprave i drugim tijelima Grada Livna
 2. Nacrt Odluke o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima iz radnog odnosa izabranih i imenovanih dužnosnika Gradskog vijeća Livno i Grada Livna
 3. Prijedlog Odluke o pretpostavkama, načelima i načinu izrade Programa kapitalnih investicija Grada Livna za period 2023. – 2026. godina
 4. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na području obuhvata Regulacijskog plana „Rasadnik“
 5. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na području Borove glave, k.o. Potočani
 6. Prijedlog Odluke o prodaji rabljenih motornih vozila i autobusa u vlasništvu Grada Livna
 7. Prijedlog Odluke o raspolaganju rabljenim vozilom
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
 9. Prijedlog Odluke o određivanju cijena opskrbe pitkom vodom i odvodnje fekalnih otpadnih voda
 10. Prijedlog Odluke o određivanju cijena fekalne cisterne
 11. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti
 12. Program rada JP „Komunalno“ d.o.o. Livno za 2023. godinu
 13. Izvješće o radu Općinskog javnog pravobranitelja u Livnu za 2022. godinu
 14. Izvješće o radu Narodnog sveučilišta Livno za 2022. godinu
 15. Izvješće o poslovanju Gradske ljekarne Livno za 2022. godinu
 16. Aktualni sat

Molim za Vaše sudjelovanje u radu sjednice Gradskog vijeća.

S poštovanjem!

D O P R E D S J E D N I K

Ivan Periša