Želimo da na Rudinama najviša građevina ostane crkva u Vidošima!

ZAŠTO SMO PROTIV IZGRADNJE VJETROPARKA U NEPOSREDNOJ BLIZINI SELA VIDOŠKE ŽUPE!?

Do ove javne rasprave nikad nismo imali priliku iznijeti svoj stav o ovom projektu!

Apsolutno je neprihvatljivo da se planira izgradnja 12 od 13 vjetroagregata na udaljenosti manjoj od 1.000 metara od naših kuća

 U procjeni utjecaja na okoliš, koju je izradio Investitor, se navodi da postoji negativan utjecaj sjene na udaljenosti od 1.400 metara

 I novo naselje planirano regulacijskim planom „Orlovača“ će biti dobrim dijelom zahvaćeno utjecajem titraja sjene zbog položaja planiranog naselja u odnosu na vjetroagregate

Ne želimo da naši domovi i naša zemlja idućih trideset godina budu zagađeni bukom i ostalim negativnim efektima vjetroagregata

 Studija izvodljivosti, koju je izradio Investitor, potvrđuje da će se buka vjetroagregata čuti u svim naseljima oko planiranog vjetroparka

 U analizi utjecaja buke na naša naselja nije razmatrano kako će se zvuk vjetroagregata širiti sa južnim vjetrom i burom

Ne želimo da se iznad izvora Sturbe vrše miniranja koja mogu zauvijek izmijeniti podzemne tokove koji dokazano prolaze ispod platoa gdje se planiraju veliki iskopi za stope vjetroagregata

 Postoje karte podzemnih tokova voda koje dokazuju da dva toka protiču izravno ispod planiranih stopa vjetroagregata

 Speleološka ekspedicija će potvrditi postojanje podzemnih tokova ispod planiranih mjesta miniranja

Želimo da na Rudinama najviša građevina ostane crkva u Vidošima!

Vidoška gradina je zaštićeni nacionalni spomenik. Studija potpuno zanemaruje tu činjenicu i utjecaj planirane izgradnje putova i platoa

Mještani Župe Vidoši

Poduzeće HB Wind iz Livna planira izgradnju Vjetroelektrane Orlovča na području Livna, na potezu Smričani, Dobro i Grgurići.
Ovo poduzeće je ugovor o koncesiji sklopilo sa Ministarstvom gospodarstva HBŽ-a još u ožujku 2010. godine!?
Sada je HB Wind dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za projekat izgradnje Vjetroparka Orlovača. Zahtjev je izradio ovlašteni konsultant Zagrebinspekt (ZGI) iz Mostara.
Predmet zahtjeva je vjetroelektrana priključne snage 43 MW, koja će se sastojati od 13 vjetroagregata pojedinačne priključne snage od 3,3 MW.
VE Orlovača, kao jedinstvenu fukcionalnu cjelinu, činiti će niz operativnih platoa s vjetroturbinama, pristupnim putevima, internim kablovskim razvodom i priključkom na postojeću elektroenergetsku mrežu.
Ukupan prostor budućeg vjetroparka je neobrasla golet, odnosno kamenjar, bez visoke vegetacije zbog snažnog uticaja vjetra. Unutar ovog područja nema izgrađenih objekata.
Prema saznanjima obrađivača, na ovom prostoru nisu smješteni odašiljači radio i TV signala te mobilne telefonije. Najbliža naselja su Drinova Međa udaljeno oko 1.600 m i Babića brdo udaljeno oko 1.450 m.
Javna rasprava će se održati u prostorijama OŠ Fra Lovro Karaula Vidoši (područna škola) 24.06. 2024. godine, sa početkom u 13.00 sati. (E-kapija)