Informatička oprema donirana Timu za borbu protiv korupcije Hercegbosanske županije

Ministar pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije Milan Bašić i šef Tima za borbu protiv korupcije HBŽ  Ivica Stanić nazočili su prvom strateškom sastanku za koordinaciju tijela za borbu protiv korupcije u BiH.

Ovo je prvi u nizu sastanaka koji organizira INL – International narcotics and law enfocement (Biro za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i poslove provođenja zakona) u sastavu Ministarstva spoljnih poslova SAD.

Veleposlanstvo SAD preuzelo je koordinacijsku ulogu, kako bi se na svim nivoima vlasti u BiH uspostavila profesionalizirana tijela za borbu protiv korupcije, koja se osnivaju kao Uredi za borbu protiv korupcije.

Do sada su takav ured formirale samo dvije županije, dok većina županija, uključujući i Hercegbosansku imaju privremene timove za borbu protiv korupcije.

Podsjećanja radi, takav tim Vlada Hercegbosanske županije imenovala je još 2016. godine.

Ministarstvo pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije uspostavilo je zakonodavno-pravni okvir za formiranje Ureda u HBŽ, te je u tom cilju izmijenjen set zakona kao i usvojena Uredba za borbu protiv korupcije.

Ured za borbu protiv korupcije će u Hercegbosanskoj županiji imati status samostalne upravne organizacije, kojom upravlja Šef Ureda.

INL je u suradnji sa OSCE-om donirao i dio informatičke opreme Timu za borbu protiv korupcije Hercegbosanske županije, a Ugovor o donaciji je u ime Vlade Hercegbosanske županije potpisao predsjednik Vlade Ivan Vukadin.

Vlada HBŽ